Zamknij mobilną wersję WCAG

Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
 • Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Stanowisko ds. udostępniania materiałów PZGiK

Kontakt merytoryczny: tel. 17 2404544

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.01  Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej – formularz P,P1

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.02  Wniosek o udostępnienie zbioru danych GESUT – formularz P, P3

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.03 Wniosek o udostępnianie zbioru danych BDOT500 – formularze: P, P4

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.04  Wniosek o udostępnienie innych materiałów – formularz P, P7

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty, dokonanie zapłaty, wydanie materiałów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w:

 1. Punkt Obsługi Interesanta w budynku A Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 2. Stanowisko obsługi pok. 310

lub elektronicznie:

 1. Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków oraz GESUT, BDOT500

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej)     F-GN.6642.13.01 -Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

–  wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

UWAGA : W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. OPŁATY:

Brak opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnienie danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany we wniosku.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o udostępnienie danych.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

W zależności od podstawy prawnej powołanej w decyzji służy prawo wniesienia odwołania do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (art. 40f ustawy Pgik) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko ds. narad koordynacyjnych

Kontakt merytoryczny   tel. (17) 2404540

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

F-GN.6630.12.01 – Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Do wniosku należy przekazać :

 • Plan sytuacyjny
 • Warunki techniczne
 • Inne

UWAGA : Jeśli załączniki nie zostaną dostarczone, to pomimo zapłaty wniosek nie zostanie skierowany na naradę koordynacyjną

Miejsce złożenia wniosku:

 • Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 • Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

5. OPŁATY:

Załącznik – tabela nr 16  do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie protokołów z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 28b ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego do pobrania ze strony https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek-ZUD.docx

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów i leśnych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  03 lutego 1995r.  o ochronie  gruntów rolnych i leśnych /t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 2409/.
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.  poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.01 – Wniosek o wydanie decyzji ustalającej kierunek,termin oraz osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.02  – Wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywacji za zakończoną.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji  – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 82/.
 • ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/.
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6124.09.01  – Wniosek o wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Załączniki do wniosku:

 •  operat techniczny z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis i wyrys (lub zaświadczenie) z planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki objętej wnioskiem wydany przez burmistrza /wójta gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy,
 • plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczonym konturem gruntu do wyłączenia z produkcji rolniczej,
 • operat szacunkowy,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dodatkowe informacje:

 • gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • w przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć odpis z KRS.

Wydanie decyzji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawy z 17 maja 1989r. Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  /t.j. Dz.U. z 2023 r.,  poz. 1752 ze zm. /.
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów /Dz.U.z 2012r. poz. 1246/.
 • ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t.j. Dz.U. 2024r., poz. 572/.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2022r.  poz. 2142 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów.

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6623.08.01  – Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Załączniki do wniosku:

 • projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • dokumentacja geodezyjna z podziału użytków przyjęta do PZGiK,
 • informacja o położeniu  działki w  planie  zagospodarowania  przestrzennego lub  w studium,
 • opłata skarbowa od wydanej decyzji  – 10 zł,
 • upoważnienie udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • za wydanie decyzji – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przeprowadzenie czynności zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a), zakończonego wydaniem decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji. Ostateczna decyzja stanowi następnie podstawę do dokonania aktualizacji bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków – poprzez wprowadzenie stosownej zmiany, w drodze czynności materialno-technicznej.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Na wniosek właściciela gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się dla gruntów, dla których: wystąpiła trwała zmiana sposobu użytkowania gruntu np. z gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska i odwrotnie; planowo zalesionych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i ustalonej granicy rolno-leśnej po 4-5 latach od zalesienia i uzyskaniu pozytywnej oceny o udatności uprawy.

We wniosku strona powinna uzasadnić konieczność przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wskazać klasyfikatora. Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).

Starosta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji. Przeprowadza również ocenę kwalifikacji wskazanego przez stronę klasyfikatora – na podstawie przedłożonego, podpisanego przez klasyfikatora oświadczenia oraz załączonych do danego wniosku dokumentów, potwierdzających  jego kwalifikacje/uprawnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia – Starosta  upoważnia klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Przeklasyfikowanie gruntu i ustalenie klasy gruntu następuje na podstawie  decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z mapą klasyfikacji  przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).

INFORMACJE DODATKOWE:

Z urzędu gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się:

 • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
 • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
 • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich /w ramach programu PROW/.

Scalenia i wymiana gruntów – wyrażenie zgody na przeniesienie własności działek

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Scalenia i wymiana gruntów – wyrażenie zgody na przeniesienie własności działek

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  26 marca 1982r.  o  scaleniu  i  wymianie  gruntów  / t.j. Dz.U. z  2023r.,  poz. 1197/,
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r,  poz. 1781/,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
 • Stanowisko ds. scalenia i wymiany gruntów.

Kontakt merytoryczny: 17-2404511

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz do pobrania poniżej) – F-GN.661.11.01  Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności dziełek.

Załączniki:

 • zezwolenie grupy wykonującej scalenie na przeniesienie własności działek na drugiego właściciela,
 • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo.

 

5. OPŁATY:

Wydanie zgody jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pismo.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo  geodezyjne   i  kartograficzne   /t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm. /.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.  z 2024r., poz. 572/.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Akty wykonawcze.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6620.14.01  – Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia  z operatu ewidencji gruntów i budynków.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1781/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6621.06.01  -Wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia – 17 zł,
 • za pełnomocnictwo (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł,

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 lub  w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Wydanie zaświadczenia.
 • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie  decyzji  ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm./.
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8.
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa.
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej

 1. W trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – brak zgody właściciela lub użytkownika wieczystego (formularz wniosku F – GN. 6853.26.01)

Załączniki do wniosku:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentacji z przeprowadzonych  rokowań,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja powinna być ostateczna),
 • wypis z rejestrów gruntów dotyczące objętych wnioskiem nieruchomości,
 • mapę do celów prawnych (na mapie do celów prawnych powinien być precyzyjnie określony przebieg inwestycji względem nieruchomości, powinny być na niej naniesione strefy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i strefy budowlano-montażowe ustanowione na czas realizacji inwestycji z podanymi wymiarami, powinna posiadać ona również szczegółową legendę oraz skalę) obejmującą całość nieruchomości na której planowane jest ograniczenie prawa własności,
 • w przypadku działania wnioskodawcy w imieniu innego podmiotu pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo, a także odpis z KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenie pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw.
 1. W trybie art 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami – nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (formularz wniosku F – GN. 6853.26.02).

Załączniki do wniosku:

 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja powinna być ostateczna),
 • kopia odpisu skróconego aktu zgonu,
 • informacja z Sądu, że nie zostało przeprowadzone postępowanie sądowe po zmarłych właścicielach nieruchomości,
 • w przypadku działania wnioskodawcy w imieniu innego podmiotu pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo, a także odpis z KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenie pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw.

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze ograniczenia nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy. Po tym terminie zostaje wszczęte postępowanie  a następnie zostaje wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej sygnalizacji a także innych podziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań. Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu prac o których mowa wyżej. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odszkodowania . Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

 

 

 

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku  z art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  /t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 107/.
 • Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / t. j.  Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111 ze zm./.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek  o sprzedaż nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.01).

Wniosek  o  zamianę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.02).

Wniosek o darowiznę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.03).

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (roszczenie o sprzedaż) art. 198g  ugn (formularz F-GN.6840.18.04).

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego art. 32  ugn (formularz F-GN.6840.18.05).

Załączniki  do  wniosku o sprzedaż, zamianę lub darowiznę:

 •  upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

MIENIE SKARBU PAŃSTWA: Nieruchomości stanowiącymi mienie Skarbu Państwa, gospodaruje Starosta. Sprzedaż, zamiana, darowizna tych nieruchomości  wymaga zgody wojewody. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy własności zamienianych nieruchomości.

MIENIE POWIATU: O zamiarze zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu /jeżeli nieruchomości te są zbędne do realizacji zadań Powiatu/ decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Jeżeli wartość nieruchomości przekracza 20 000 zł do zbycia nieruchomości jest wymagana uprzednia zgoda Rady Powiatu. Do zbycia nieruchomości w drodze darowizny wymagana jest każdorazowo zgoda Rady Powiatu w formie uchwały.

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

I. Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami – dalej ugn.

 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 ugn. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
 2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa/Powiatu może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody/rady powiatu w trybie bezprzetargowym.

Wojewoda – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo  Rada Powiatu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ustalają, odpowiednio w drodze zarządzenia albo uchwały, zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych  w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Co do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leżajskiego przygotowywany jest projekt uchwały określający szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Informacja o wprowadzeniu procedury rozpatrywania wniosków użytkowników wieczystych zostanie podana do publicznej wiadomości, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu, a niniejsza karta informacyjna zostanie zaktualizowana.

 1. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.
 2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.
 3. Cenę nieruchomości ustala się w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej).
 4. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
 5. Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

 

II. Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g-198l ugn

1.Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży prawa własności tej nieruchomości na podstawie art. 198g ugn jeżeli:

 • nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste przed dniem 31 grudnia 1997 r.;
 • użytkownik wieczysty wykonał zobowiązania określone w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
 • grunt nie jest położony na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach  i przystaniach morskich;
 • grunt nie jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.     o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • nieruchomości gruntowa jest zabudowana.

2. Nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

BRAK CHOĆBY JEDNEJ PRZESŁANKI WSKAZANEJ W PKT 1 oraz 2 SKUTKUJE TYM, ŻE ROSZCZENIE O SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO NIE PRZYSŁUGUJE.

3.Wymienione w niniejszym punkcie zasady stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego powstałego w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

4. Zgodnie z ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym.

5. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.

6.Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

7. Cenę nieruchomości ustala się w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej).

W odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, sprzedawanych jako realizacja roszczenia, o którym mowa na podstawie art. 198g ugn, cenę nieruchomości ustala się:

a) w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;

b) w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Przepisy art. 198k ust. 1 o bonifikatach stosuje się odpowiednio.

8. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

9. Z żądaniem sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 198g ugn, użytkownik wieczysty może wystąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 2024r.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 904 ze zm./.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (formularz F-GN.6825.29.01).

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Opłaty skarbowe:

 •  od wydania zaświadczenia  na wniosek – 50 zł,
 •  od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia:

 •  z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo
 • na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
 • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.


8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

CEL USTAWY:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Zaświadczenie z urzędu stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

Osoby  fizyczne i prawne będące  w dniu 01 stycznia 2019r. użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tj. nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

OPŁATA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA:

Wysokość opłaty z tytułu przekształcenia jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, przedsiębiorcy okres wnoszenia opłaty – zgodnie z oświadczeniem.

Termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

Współwłaściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Staroście Leżajskiemu na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) – formularz F-GN.6825.29.02. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę – formularz f-GN.6825.29.03.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone wyżej, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa wyżej, uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obciążenie każdoczesnego właściciela nieruchomości obowiązkiem wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia zostaje z urzędu wpisane w dziale III księgi wieczystej lokalowej.

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości występuje do właściwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty  – formularz  F- GN.6825.29.04.

Właściwy organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu, o którym mowa wyżej, informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty, w drodze decyzji. Złożenie wniosku nie wstrzymuje obowiązku wnoszenia opłaty za dany rok. Właściwy organ ustala, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wysokość opłaty lub okres jej wnoszenia. W przypadku zmiany wysokości opłaty jej nowa wysokość obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Właściwy organ zawiadamia na piśmie nabywcę nieruchomości, w przypadku nadpłaty, o zaliczeniu na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty, a w przypadku niedopłaty, o dopłacie do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty.

Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 5 ust.1 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 82/,
 •  art.53 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 77 ze zm./,
 •  art. 106 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572/,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1781/,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy  na zamierzenie inwestycyjne (formularz  F-GN.6124.28.01).

Załączniki:

 • projekt decyzji o warunkach zabudowy + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,
 • analiza warunków zabudowy i zasad zagospodarowania + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,
 • wykaz stron postępowania.


5. OPŁATY:

Wydanie postanowienia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  administracyjnego organ do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zezwolenie na tymczasowe wejście na nieruchomość stanowiącą mienie Skarbu Państwa lub Powiatu – umowy cywilnoprawne.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na tymczasowe wejście na nieruchomość stanowiącą mienie Skarbu Państwa lub Powiatu – umowy cywilnoprawne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 1610 ze zm./,
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j.  Dz. U. z 2023r., poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości (formularz wniosku  F-GN.6852.27.01).

Załączniki:

 •  załącznik graficzny dotyczący przebiegu planowanej inwestycji,
 •  projekt umowy,
 •  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Umowy cywilnoprawne

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z KPC termin nie jest określony

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 129  ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm./,
 • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne (formularz F-GN.683.25.01).

Załączniki:

 • decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, decyzja wywłaszczeniowa, decyzja zatwierdzająca  projekt podziału nieruchomości pod drogi publiczne.
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: