Zamknij mobilną wersję WCAG

Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
 • Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Stanowisko ds. udostępniania materiałów PZGiK

Kontakt merytoryczny: tel. 17 2404544

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.01  Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej – formularz P,P1

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.02  Wniosek o udostępnienie zbioru danych GESUT – formularz P, P3

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.03 Wniosek o udostępnianie zbioru danych BDOT500 – formularze: P, P4

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.04  Wniosek o udostępnienie innych materiałów – formularz P, P7

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty, dokonanie zapłaty, wydanie materiałów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w:

 1. Punkt Obsługi Interesanta w budynku A Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 2. Stanowisko obsługi pok. 310

lub elektronicznie:

 1. Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków oraz GESUT, BDOT500

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne/ t. j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm./
 • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214/
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57/
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym /t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 29/

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej)     F-GN.6642.13.01 -Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

–  wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 29)

UWAGA : W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. OPŁATY:

Brak opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnienie danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany we wniosku.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o udostępnienie danych.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

W zależności od podstawy prawnej powołanej w decyzji służy prawo wniesienia odwołania od właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (art. 40f ustawy Pgik) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko ds. narad koordynacyjnych

Kontakt merytoryczny   tel. (17) 2404540

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

F-GN.6630.12.01 – Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Do wniosku należy przekazać :

 • Plan sytuacyjny
 • Warunki techniczne
 • Inne

UWAGA : Jeśli załączniki nie zostaną dostarczone, to pomimo zapłaty wniosek nie zostanie skierowany na naradę koordynacyjną

Miejsce złożenia wniosku:

 • Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 • Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

5. OPŁATY:

Załącznik – tabela nr 16  do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie protokołów z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 28b ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego do pobrania ze strony https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek-ZUD.docx

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów i leśnych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  03 lutego 1995r.  o ochronie  gruntów rolnych i leśnych / t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 2409/.
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego / t. j. Dz.U. z 2022. poz. 2000 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U.  z 2022r.  poz. 2142 ze zm./.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.01 – Wniosek o wydanie decyzji ustalającej kierunek,termin oraz osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.02  – Wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywacji za zakończoną.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji  – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2409/.
 • ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm. /.
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6124.09.01  – Wniosek o wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Załączniki do wniosku:

 •  operat techniczny z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis i wyrys (lub zaświadczenie) z planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki objętej wnioskiem wydany przez burmistrza /wójta gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy,
 • plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczonym konturem gruntu do wyłączenia z produkcji rolniczej,
 • operat szacunkowy,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dodatkowe informacje:

 • gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • w przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć odpis z KRS.

Wydanie decyzji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawy z 17 maja 1989r. Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  / j.t. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1990 ze zm. /.
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów /Dz.U.z 2012r. poz. 1246/.
 • ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2022  poz. 2000 ze zm./.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2022r.  poz. 2142 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1781/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów.

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6623.08.01  – Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Załączniki do wniosku:

 • projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • dokumentacja geodezyjna z podziału użytków przyjęta do PZGiK,
 • informacja o położeniu  działki w  planie  zagospodarowania  przestrzennego lub  w studium,
 • opłata skarbowa od wydanej decyzji  – 10 zł,
 • upoważnienie udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • za wydanie decyzji – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przeprowadzenie czynności zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a), zakończonego wydaniem decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji. Ostateczna decyzja stanowi następnie podstawę do dokonania aktualizacji bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków – poprzez wprowadzenie stosownej zmiany, w drodze czynności materialno-technicznej.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Na wniosek właściciela gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się dla gruntów, dla których: wystąpiła trwała zmiana sposobu użytkowania gruntu np. z gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska i odwrotnie; planowo zalesionych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i ustalonej granicy rolno-leśnej po 4-5 latach od zalesienia i uzyskaniu pozytywnej oceny o udatności uprawy.

We wniosku strona powinna uzasadnić konieczność przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wskazać klasyfikatora. Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).

Starosta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji. Przeprowadza również ocenę kwalifikacji wskazanego przez stronę klasyfikatora – na podstawie przedłożonego, podpisanego przez klasyfikatora oświadczenia oraz załączonych do danego wniosku dokumentów, potwierdzających  jego kwalifikacje/uprawnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia – Starosta  upoważnia klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Przeklasyfikowanie gruntu i ustalenie klasy gruntu następuje na podstawie  decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z mapą klasyfikacji  przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).

INFORMACJE DODATKOWE:

Z urzędu gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się:

 • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
 • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
 • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich /w ramach programu PROW/.

Scalenia i wymiana gruntów – wyrażenie zgody na przeniesienie własności działek

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Scalenia i wymiana gruntów – wyrażenie zgody na przeniesienie własności działek

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  26 marca 1982r.  o  scaleniu  i  wymianie  gruntów  / t. j. Dz.U. z  2022r.  poz. 1223/,
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego / t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm./,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2022r.  poz. 2142 ze zm./.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
 • Stanowisko ds. scalenia i wymiany gruntów.

Kontakt merytoryczny: 17-2404511

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz do pobrania poniżej) – F-GN.661.11.01  Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności dziełek.

Załączniki:

 • zezwolenie grupy wykonującej scalenie na przeniesienie własności działek na drugiego właściciela,
 • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo.

 

5. OPŁATY:

Wydanie zgody jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pismo.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo  geodezyjne   i  kartograficzne   / j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm. /.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U.  z 2022 poz. 2000 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Akty wykonawcze.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6620.14.01  – Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia  z operatu ewidencji gruntów i budynków.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm./,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2022r.  poz. 2142 ze zm./,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1781/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6621.06.01  -Wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia – 17 zł,
 • za pełnomocnictwo (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł,

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 lub  w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Wydanie zaświadczenia.
 • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie  decyzji  ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344./.
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego / t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8.
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa.
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej

 1. W trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – brak zgody właściciela lub użytkownika wieczystego (formularz wniosku F – GN. 6853.26.01)

Załączniki do wniosku:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentacji z przeprowadzonych  rokowań,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja powinna być ostateczna),
 • odpisy z ksiąg wieczystych dotyczące objętych wnioskiem nieruchomości,
 • wypis z rejestrów gruntów dotyczące objętych wnioskiem nieruchomości,
 • mapę do celów prawnych (na mapie do celów prawnych powinien być precyzyjnie określony przebieg inwestycji względem nieruchomości, powinny być na niej naniesione strefy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i strefy budowlano-montażowe ustanowione na czas realizacji inwestycji z podanymi wymiarami, powinna posiadać ona również szczegółową legendę oraz skalę) obejmującą całość nieruchomości na której planowane jest ograniczenie prawa własności,
 • w przypadku działania wnioskodawcy w imieniu innego podmiotu pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo, a także odpis z KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenie pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw.
 1. W trybie art 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami – nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (formularz wniosku F – GN. 6853.26.02).

Załączniki do wniosku:

 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja powinna być ostateczna),
 • kopia odpisu skróconego aktu zgonu,
 • informacja z Sądu, że nie zostało przeprowadzone postępowanie sądowe po zmarłych właścicielach nieruchomości,
 • w przypadku działania wnioskodawcy w imieniu innego podmiotu pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo, a także odpis z KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenie pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw.

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze ograniczenia nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy. Po tym terminie zostaje wszczęte postępowania  a następnie zostaje wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej sygnalizacji a także innych podziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań. Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu prac o których mowa wyżej. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odszkodowania . Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

 

 

 

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku  z art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  /t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526./.
 • Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / t. j.  Dz. U. z 2023r. poz. 344./.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek  o sprzedaż nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.01).

Wniosek  o  zamianę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.02).

Wniosek o darowiznę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.03).

Załączniki  do  wniosku o sprzedaż, zamianę lub darowiznę:

 •  upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

MIENIE SKARBU PAŃSTWA: Nieruchomości stanowiącymi mienie Skarbu Państwa, gospodaruje Starosta. Sprzedaż, zamiana, darowizna tych nieruchomości  wymaga zgody wojewody. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy własności zamienianych nieruchomości.

MIENIE POWIATU: O zamiarze zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu / jeżeli nieruchomości te są zbędne do realizacji zadań Powiatu/ decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Jeżeli wartość nieruchomości przekracza 20 000 zł do zbycia nieruchomości jest wymagana uprzednia zgoda Rady Powiatu. Do zbycia nieruchomości w drodze darowizny wymagana jest każdorazowo zgoda Rady Powiatu w formie uchwały.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1495 ze zm./.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (formularz F-GN.6825.29.01).

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Opłaty skarbowe:

 •  od wydania zaświadczenia  na wniosek – 50 zł,
 •  od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia:

 •  z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo
 • na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
 • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.


8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

CEL USTAWY:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Zaświadczenie z urzędu stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

Osoby  fizyczne i prawne będące  w dniu 01 stycznia 2019r. użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tj. nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

OPŁATA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA:

Wysokość opłaty z tytułu przekształcenia jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, przedsiębiorcy okres wnoszenia opłaty – zgodnie z oświadczeniem.

Termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

Współwłaściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Staroście Leżajskiemu na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) – formularz F-GN.6825.29.02. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę – formularz f-GN.6825.29.03.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone wyżej, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa wyżej, uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obciążenie każdoczesnego właściciela nieruchomości obowiązkiem wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia zostaje z urzędu wpisane w dziale III księgi wieczystej lokalowej.

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości występuje do właściwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty  – formularz  F- GN.6825.29.04.

Właściwy organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu, o którym mowa wyżej, informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty, w drodze decyzji. Złożenie wniosku nie wstrzymuje obowiązku wnoszenia opłaty za dany rok. Właściwy organ ustala, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wysokość opłaty lub okres jej wnoszenia. W przypadku zmiany wysokości opłaty jej nowa wysokość obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Właściwy organ zawiadamia na piśmie nabywcę nieruchomości, w przypadku nadpłaty, o zaliczeniu na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty, a w przypadku niedopłaty, o dopłacie do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty.

Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 5 ust.1 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2409/,
 •  art.53 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm./,
 •  art. 106 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm./,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy  na zamierzenie inwestycyjne (formularz  F-GN.6124.28.01).

Załączniki:

 • projekt decyzji o warunkach zabudowy + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,
 • analiza warunków zabudowy i zasad zagospodarowania + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,
 • wykaz stron postępowania.


5. OPŁATY:

Wydanie postanowienia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  administracyjnego organ do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zezwolenie na tymczasowe wejście na nieruchomość stanowiącą mienie Skarbu Państwa lub Powiatu – umowy cywilnoprawne.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na tymczasowe wejście na nieruchomość stanowiącą mienie Skarbu Państwa lub Powiatu – umowy cywilnoprawne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. /t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1360 ze zm./,
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j.  Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości (formularz wniosku  F-GN.6852.27.01).

Załączniki:

 •  załącznik graficzny dotyczący przebiegu planowanej inwestycji,
 •  projekt umowy,
 •  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Umowy cywilnoprawne

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z KPC termin nie jest określony

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 129  ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344/,
 • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / t.j. Dz.U. z 2022r.  poz. 2000 ze zm./,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne (formularz F-GN.683.25.01).

Załączniki:

 • decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, decyzja wywłaszczeniowa, decyzja zatwierdzająca  projekt podziału nieruchomości pod drogi publiczne.
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: