Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6620 14
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo  geodezyjne   i  kartograficzne   /t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm. /.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.  z 2024r., poz. 572/.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
  • Akty wykonawcze.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

  • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
  • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6620.14.01  – Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: