Zamknij mobilną wersję WCAG

LXXXIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 stycznia  w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXXIX sesja rady. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za 2023 r., a także informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r.

Następnie rada podjęła uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu leżajskiego (II)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 7, Działanie FEPK.07.01 Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy.
– zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 2024.

Podczas spotkania przedstawione zostały również sprawozdania:
– z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2023,
– z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za 2023 r.,
– z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 2023 r.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Promocja publikacji muzealnej „Bibułkarstwo na Ziemi Leżajskiej”

29 stycznia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się promocja kolejnej publikacji muzealnej pt. „Bibułkarstwo na Ziemi Leżajskiej” oraz otworzono wystawę czasową związaną z tą tematyką.

Na wstępie spotkania dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński przywitał uczestników wydarzenia, w tym zaproszonych gości: Członka Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztofa Trębacza, przedstawicieli Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej: dr. Dariusza Półćwiartka (przewodniczący), Antoniego Bereziewicza i Romana Szałajkę. Następnie słowa uznania oraz podziękowania do twórców wystawy i autorów publikacji muzealnej skierował Krzysztof Trębacz.

W części artystycznej spotkania wystąpili: chór kameralny seniorów „Impresja” z Leżajska prowadzony przez Barbarę Kuczek, zespół seniorów z Domu Dziennego Pobytu „ Senior +” z Przychojca oraz Klub Seniora „Senior +” z Brzózy Królewskiej.

Następnie autorzy publikacji: Antoni Bereziewicz i Czesława Zawadzka  przybliżyli zgromadzonym jej tematykę.  Składa się ona z następujących rozdziałów: A. Bereziewicz: Rys historyczny wsi Przychojec oraz  Cz. Zawadzka: Dzieje i teraźniejszość sztuki bibułkarskiej, Artystki ludowe z Przychojca i Historia wskrzeszenia sztuki bibułkarskiej w Przychojcu.

Autorzy prac otrzymali pamiątkowe podziękowania za udział w organizacji wystawy oraz upominki ufundowane przez Powiat Leżajski jako partnera wydarzenia.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi wystawa została otwarta, a przybyli goście mieli możliwość jej zwiedzenia. Wszyscy zgromadzeni byli pod wielkim wrażeniem kunsztu wykonania prac.

Wśród wystawców wystawy czasowej poświęconej bibułkarstwu znaleźli się: Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Mieście, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu Senior + w Przychojcu, , Klub Seniora „Senior +” w Brzózie Królewskiej, Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach, Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Nowej Sarzynie, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Nowej Sarzynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – Filia w Zmysłówce Twórcami bukietów kwiatowych były Panie: Maria Banaś, Józefa Mieleszko, Czesława Zawadzka, Marta Zdeb, Anna Jarosz, Maria Martula, Urszula Dubiel, Wiktoria Moryś.

Powyższa publikacja jest do nabycia w sklepiku muzealnym, wystawa zaś mieści się w sali wystawowej na parterze Dworu Starościńskiego i pozostanie udostępniona zwiedzającym do 18 lutego br.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do udziału w konkursie “Żołnierze Wyklęci – winniśmy im pamięć”

Muzeum Ziemi Leżajskiej, Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie oraz Stowarzyszenie Sarzyńskich Zwiadowców Historii zaprasza uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego (klasy 4-8) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym poświęconym żołnierzom wyklętym „Żołnierze wyklęci – winniśmy im pamięć”.

Celem konkursu jest:

– poszerzenie wiedzy uczniów o żołnierzach wyklętych,
– upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
– wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień,
– kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej,
– kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Termin zgłaszania prac upływa 23 lutego 2024 roku. Wszystkie prace będzie można oglądać na wystawie zorganizowanej w Muzeum Ziemi Leżajskiej, a na laureatów czekają nagrody.

Regulamin konkursu do pobrania na stronie muzeum.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnościami

24 stycznia w Centrum Bankietowo-Hotelowym „Perła” w Leżajsku odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnościami. Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczestnicy i mieszkańcy kilkunastu placówek z terenu powiatu leżajskiego.

Przegląd już od piętnastu lat realizuję misję twórczej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami dając im szansę na wyrażanie siebie poprzez działalność artystyczną. Przede wszystkim zaś umożliwia im integracyjne przenikanie do społeczeństwa, pomaga pokonywać ograniczenia i sprawia, że mocniej doświadczają swojej podmiotowości.

Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonał Starosta Leżajski Marek Śliż, który wraz z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu: Wicestarostą Leżajskim Lucjanem Czenczkiem oraz Krzysztofem Trębaczem uczestniczył w wydarzeniu. Ponadto w spotkaniu udział wzięli m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, samorządowcy z terenu powiatu leżajskiego, dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański oraz dyrektorzy jednostek powiatowych.

Na scenie wystąpili artyści z następujących ośrodków:
– Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej,
– Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach,
– Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie,
– Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Nowej Sarzynie,
– Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach,
– Polskiego Związku Niewidomych Koło w Leżajsku,
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku,
– Stowarzyszenia Dobry Dom w Woli Zarczyckiej,
– Środowiskowego Domy Samopomocy w Jelnej,
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach,
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie,
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście,
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce,
– Warsztatu Terapii Zajęciowej,
– Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy spotkania podzielili się symbolicznie opłatkiem i wzięli udział w zabawie karnawałowej.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Dobry Dom oraz CBH „Perła”.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Natalia Buniowska

 

Zarząd Powiatu zaprasza studentów kierunku lekarskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium

Oferta stypendialna skierowana jest do studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Studenci będą zobowiązani do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

Wysokość stypendium to 2500,00 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów).

Wnioski należy składać do 15 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego.

EZ

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leżajskiego

Po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leżajskiego Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał dotacje dla 7 klubów sportowych na rozwój sportu w roku 2024:
– Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate;
– Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku;
– Leżajskiego Towarzystwa Sportowego „Feniks”;
– Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królewskiej;
– Klubu Modelarskiego im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach;
– Akademii Gimnastyki i Sportu w Leżajsku;
– Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotnik” przy Szkole Podstawowej w Wierzawicach.
Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

EZ

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Koncert noworoczny Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO

Bożonarodzeniowa atmosfera jest tym, za czym większość z nas tęskni przez cały rok i choć od świąt upłynął już niespełna miesiąc, to dzięki noworocznemu koncertowi Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO znów można było jej doświadczyć w wyjątkowej, bo muzycznej odsłonie.

8 stycznia orkiestra pod batutą Rafała Czarnackiego zaprezentowała na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku repertuar świąteczny, w którym znalazły się m.in. takie utwory jak: „Nie było miejsca dla Ciebie”, „W żłobie leży” i „Pasterze mili”.

Wraz z orkiestrą wystąpiły wokalistki: Julia Baran i Agata Jaskierska z Grupy Wokalnej Meritum, działającej w Miejskim Centrum Kultury pod kierownictwem Bartłomieja Urbańskiego, przy współpracy Jacka Brzuzana. Na scenie MCK pojawili się gościnnie również soliści: Marcel Kotula i Maksymilian Stalec.

Entuzjastyczne reakcje publiczności, która tego wieczoru wypełniła niemal po brzegi salę widowiskową MCK, z pewnością dały artystom wiele satysfakcji i nagrodziły ich trud włożony w kilkumiesięczne przygotowania do koncertu.

Więcej  zdjęć z koncertu na profilu Fb Powiatu Leżajskiego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Jacek Brzuzan

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na uroczystość poświęconą tradycjom bibułkarstwa

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na promocję publikacji własnej „Bibułkarstwo na Ziemi Leżajskiej” oraz na wernisaż wystawy czasowej poświęconej tej tematyce.

Wydarzenie odbędzie się 29 stycznia (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

W programie wydarzenia:
– występ chóru kameralnego seniorów z Leżajska „Impresja” prowadzonego przez p. Barbarę Kuczek,
– występ seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Przychojcu oraz występu,
– występ Klubu Seniora „Senior+” z Brzózy Królewskiej,
– prezentacja publikacji przez autorów (Antoni Bereziewicz i Czesława Zawadzka).
– wręczenie podziękowań za udział w organizacji wystawy,
– zwiedzanie wystawy.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Muzeum Ziemi Leżajskiej

17 stycznia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się uroczystości XVI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.

Na wstępie spotkania dyrektor placówki Jacek Kwieciński przedstawił zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański oraz członkowie Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej: dr Dariusz Półćwiartek (przewodniczący), Antoni Bereziewicz i Stanisław Chmura.
Nie zabrakło również młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku z opiekunem Andrzejem Tofilskim i Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku pod opieką Katarzyny Wiatrowicz.

W części artystycznej chór “Cantiamo” pod batutą Barbary Kuczek – grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku – przedstawił program muzyczny, w którym znalazły się następujące utwory: kolęda katyńska „Betlejem polskie”, pieśń żydowska „Hava Nagila” (Jednego Serca Jednego Ducha) zaśpiewana w języku hebrajskim oraz utwór „Chwalmy Pana”.

Następnie dr Aleksandra Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej o/w Katowicach wygłosiła prelekcję pt. „Polacy represjonowani za pomoc Żydom na terenie okupowanej przez Niemców Polski”, w której wyjaśniła zebranym kulisy polityki niemieckiej wobec społeczeństwa polskiego w tej kwestii oraz postawy Polaków w stosunku do Żydów w okresie Holokaustu.

Kolejnym punktem wydarzenia było zwiedzanie wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN Zagłada Żydów na Ziemiach Polskich pt. „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.

Ekspozycja jest podzielona na kilka bloków tematycznych i na konkretnych przykładach ukazuje tę złożoną tematykę.
Więcej informacji o wystawie, która dostępna będzie do zwiedzania w muzeum do 31 stycznia br., znajduje się w materiale przygotowanym przez Telewizję Rzeszów.

Organizatorami wydarzenia byli:
– Muzeum Ziemi Leżajskiej,
– Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie,
– Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzealne kolędowanie

14 stycznia, dla podtrzymania świątecznej atmosfery, ponownie rozległy się w Muzeum Ziemi Leżajskiej kolędy, pastorałki i inne melodie bożonarodzeniowe. Tym razem miały one charakter karaoke i śpiewane były wspólnie z publicznością. To wydarzenie zostało zapoczątkowane przez Zdzisława Zawilskiego.

W programie spotkania znalazła się mnogość kolęd i pastorałek, którym osobiście akompaniował Stanisław Jaworski. Wspólne śpiewanie zostało uatrakcyjnione przez dodatkowe występy: swoje zdolności prezentowali uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Leżajsku, Zespół Pieśni i Tańca „SAN” działający na co dzień w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku oraz pracownicy i podopieczni z Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej.

W koncercie uczestniczyli mieszkańcy powiatu, reprezentanci gmin, ośrodków kultury, instytucji i stowarzyszeń. Powiat Leżajski reprezentował Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Józef Majkut oraz radna Rady Powiatu Leżajskiego Halina Pyszowska.

Muzeum kieruje wyrazy wdzięczności do dyrektora leżajskiej szkoły muzycznej Stanisława Jaworskiego za jego udział i zaangażowanie przy organizacji wydarzenia. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania również występującym artystom oraz publiczności za czynny udział w kolędowaniu. Do zobaczenia za rok.

MZL
Fot. Dawid Wiech

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Koncert noworoczny Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO

Zapraszamy na koncert noworoczny w wykonaniu Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO pod batutą Rafała Czarnackiego, wokalistek Grupy Wokalnej Meritum działającej w MCK w Leżajsku: Julii Baran i Agaty Jaskierskiej oraz solistów: Marcela Kotuli i Maksymiliana Stalca.

Koncert odbędzie się 20 stycznia (sobota) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Wstęp wolny.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Niezwykły koncert kolęd „Greccio – Jubileusz 800 lat” w Muzeum Ziemi Leżajskiej

13 stycznia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się niezwykły koncert kolęd zatytułowany „Greccio – Jubileusz 800 lat”. To wyjątkowe wydarzenie, łączyło w sobie nie tylko tradycyjne kolędy, ale także piosenki świąteczne, upamiętniające narodziny Chrystusa.

Dodatkowo w tym magicznym wieczorze wszystkim przybyłym towarzyszyły teksty źródłowe zaczerpnięte z życiorysu św. Franciszka z Asyżu.

Koncert w wykonaniu zespołu muzycznego Za5pierwsza” przy wsparciu grupy wokalnej „Zawirowani
w Pasji” prowadzonej przez Ewelinę Grabowską, nawiązywał do historycznego wydarzenia w Greccio, gdzie św. Franciszek z Asyżu w 1223 roku stworzył pierwszą szopkę, ukazującą narodziny Jezusa. To symboliczne przedstawienie było prekursorem współczesnych jasełek i miało głęboki wpływ na tradycję bożonarodzeniową.

O tej niewielkiej miejscowości święty Franciszek mówił: W żadnym dużym mieście nie dokonało się tyle nawróceń, co w małym Greccio. To właśnie tutaj postanowił przeżyć Boże Narodzenie zupełnie inaczej, niż to robiono do tej pory. Zebrał braci i ludność miasteczka, a do groty ze żłobem, który napełniono sianem, wprowadzono woła i osła. Tomasz z Celano pisze: „Na żłobie odprawia się uroczysta msza święta, w czasie której kapłan doznaje niezwykłej radości. Franciszek, ubrany w dalmatykę, gdyż był diakonem, dźwięcznym głosem śpiewa świętą Ewangelię”. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę i tak Greccio stało się nowym Betlejem.

W koncercie uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy naszego regionu, przedstawiciele gmin, instytucji publicznych, placówek oświatowych, kulturalnych oraz przedstawiciele stowarzyszeń. Powiat leżajski reprezentował Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, który po zakończeniu wydarzenia w imieniu reprezentowanego przez siebie samorządu skierował podziękowania dla wszystkich wykonawców i organizatorów wydarzenia – składając przy tym życzenia noworoczne przybyłym na to wydarzenie.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Radny Rady Powiatu Leżajskiego Marek Kogut, Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej dr Dariusz Półćwiartek wraz z członkiem rady Stanisławem Chmurą.

Koncert „Greccio – Jubileusz 800 lat” był inicjatywą o. Maksymina Ferenca i zespołu Za5pierwsza.
W koncercie obok grupy wokalnej „Zawirowani w pasji” udział wzięli zaprzyjaźnieni muzycy: Ewelina Sokal i Dominik Dudek.

MZL
Fot. Dawid Wiech, MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Nowy radiowóz w leżajskiej policji

10 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku oficjalnie rozpoczął „służbę” nowy radiowóz, KIA Ceed, który z pewnością już został zauważony przez uczestników lokalnego ruchu drogowego z racji charakterystycznego oznakowania.

Nowe wersje radiowozów, które trafiły już do wielu komend policji w całym kraju, posiadają większą liczbę ostrzegawczych sygnałów błyskowych, inny wzór oznakowania i dodatkowe elementy odblaskowe, m.in. w postaci fluorescencyjnych żółto-zielonych pasów. Zmiany te mają przełożyć się na lepszą widoczność i zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2022-2025, a współfinansowany ze środków jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu Leżajskiego, Miasta Leżajsk, Gminy Leżajsk, Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Kuryłówka i Gminy Grodzisko Dolne. Całkowity koszt zakupu samochodu to ponad 155 tysięcy złotych.

W symbolicznym przekazaniu kluczyków na ręce funkcjonariuszy Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Leżajsku wziął udział Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, a także inni samorządowcy z terenu powiatu.

Sukcesywna wymiana policyjnej floty na nowoczesną poprawi komfort pracy mundurowych oraz przełoży się na sprawniej wykonywane interwencje.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło inf. i zdjęć: KPP w Leżajsku

XVI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na XVI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu, które odbędą się 17 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 11:00.

W programie:
– występ artystyczny chóru „Cantiamo” pod batutą Barbary Kuczek – grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsk i grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku,
– wykład dr Aleksandry Namysło IPN O/Katowice – „Polacy represjonowani za pomoc Żydom na terenie okupowanej przez Niemców Polski”,
– prezentacja wystawy „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” (czynna do 31. 01.2024 r.)

Organizatorzy:
– Muzeum Ziemi Leżajskiej,
– Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
– Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.

PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 3 stycznia 2024 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało  przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2024 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2024 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

– Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
– Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej lub przedsiębiorstwach społecznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
– Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
– Obszar D – likwidacja barier transportowych;
– Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
– Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy lub zakładów aktywności zawodowej;
– Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Realizator programu

Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:
– Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G;
– PFRON w Rzeszowie – dla obszarów A i E

Maksymalna wysokość dofinansowania

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:
– Obszar A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 197 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
– Obszar B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 176 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach – 35%,
– Obszar C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 74 500 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
– Obszar D – do 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – do 95%), nie więcej jednak niż:
a) 144 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 117 500 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-miejscowymi,
c) 351 500 zł dla autobusów,
– Obszar E – do 17 500 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
– Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
– Obszar G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 9 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu). Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na niniejszej stronie www, a także na stronie www.pfron.org.pl

PCPR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka