Zamknij mobilną wersję WCAG

KRUS zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin.

KRUS

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2023 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Duet OHIO zagrał w Muzeum Ziemi Leżajskiej

„Początek jest już za nami” to tytuł koncertu zespołu OHIO, który odbył się 21 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Duet podczas piątkowego wieczoru zaprezentował swój autorski materiał promujący ich debiutancką płytę „Początek”. Album dostępny jest w serwisach streamingowych: Spotify, YouTube, Itunes.

Zespół tworzą Karolina Bzdyra i Krzysztof Demidowski. Karolina to artystka, którą cechuje duża wrażliwość i świadomość muzyczna. Podczas koncertów otwiera się przed publicznością i zaprasza do swojego świata. Jest wokalistką i autorką tekstów piosenek OHIO. Krzysztof to multiinstrumentalista, który tworzy jakość i styl OHIO. Doświadczenie, które zyskał grając w  zespołach rockowych sprawiło, że nie boi się mieszać różnych stylów muzycznych podczas produkcji. Jego aranżacje doskonale odzwierciedlają treść pojawiającą  się w utworach zespołu. Duet ma na swoim koncie wygraną w Międzynarodowym Konkursie „WSIZ ma talent” w 2018 r. oraz został laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Dino Top Festiwal 2022.

Podczas koncertu zespołu w piosence Nie o Tobie wystąpiła grupa wokalna Zawirowani w Pasji prowadzona przez Ewelinę Grabowską w Muzeum Ziemi Leżajskiej.  Wykonanie zyskało dużą aprobatę, dzięki czemu dziewczynki zostały zaproszone na kolejny koncert z zespołem, który odbędzie się na terenie Rzeszowa.

W wydarzeniu uczestniczyła licznie zebrana publiczność na czele ze Starostą Leżajskim Markiem Śliżem, wójtem Gminy Potok Górny, z której pochodzi zespół, Stanisławem Dyjakiem oraz członkami rady muzeum Stanisławem Chmurą i Romanem Szałajką.

Muzeum Ziemi Leżajskiej dziękuje Ewelinie Grabowskiej za koordynację działań związanych z organizacją koncertu.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Powstaje nawigator legislacyjny dla organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Klub Jagielloński” organizuje projekt pn. „Nawigator legislacyjny dla NGO”, który jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Działania w ramach projektu są kierowane do organizacji z całej Polski, jednak w sposób szczególny realizatorzy projektu pragną dotrzeć do tych małej i średniej wielkości, których budżet wynosi do 100 tys. zł rocznie, w tym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Efektami projektu będą:

– comiesięczny Newsletter Legislacyjny,
– 23 artykuły eksperckie opublikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego,
– działania interwencyjne, w tym udział w pracach legislacyjnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
– raport „NGO pod lupą”, zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego 2-letniego monitoringu,
– złożenie petycji z postulatami wynikającymi z wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie.

Więcej informacji na stronie projektu.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania dotyczące roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich.

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. – w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:
a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
b) partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
c) min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,
a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno
w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu – zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz.

Więcej informacji, m.in. terminy spotkań, do pobrania poniżej.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Kurier Powiatowy 10/2022

Zapraszamy do lektury październikowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. obchody jubileuszu 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kolejna odsłona historii leżajskiego sanktuarium autorstwa Romana Federkiewicza oraz relacja z podróży Ireneusza Wołka na Islas Ballestas.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XVI edycja międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości EKOGALA 2022

Samorząd Województwa Podkarpackiego zaprasza podmioty związane z wytwarzaniem i obrotem produktami oraz żywnością wysokiej jakości rozumianą jako certyfikowana żywność ekologiczna, żywnościowe produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne, zagrody edukacyjne oraz podmioty zajmujące się ziołolecznictwem i propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka do udziału w XVI edycji EKOGALI – międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości.

Prowadzone w województwie podkarpackim od szeregu lat działania ukierunkowane na rozwój rolnictwa ekologicznego sprawiły, że podkarpackie targi należą do największych tego typu wydarzeń w Polsce i Europie Wschodniej.

Podczas EKOGALI zapoznać się można z ofertą polskich i zagranicznych producentów żywności ekologicznej, a od kilku lat także z ofertą produktów tradycyjnych wpisanych listę prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych a także podmiotami zajmującymi się ziołolecznictwem, propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka.

Więcej informacji na stronie targów.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2023 roku. Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zawodnicy LKKK z czołowymi miejscami w Pucharze Podkarpacia Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin

15 października w hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Puchar Podkarpacia Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin, w którym z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy Leżajskiego Klubu Karate Kyokushin. Pierwsze miejsc zdobyli: Stanisław Stachula, Wojciech Rychel, Aleksandra Koszałka, Filip Baran, drugie zajęła Alicja Brzyska, a na najniższym miejscu podium stanęli: Hubert Bęben, Nikola Jaśkiewicz, Hanna Pinderska i Iga Perlak. Jedynie na podium nie zdołał się załapać Filip Piątek.

Opiekunem zawodników był shihan Dariusz Burda. Udział w zawodach był możliwy między innymi dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz z Powiatu Leżajskiego.

LKKK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dołącz do akcji „Niepodległa do Hymnu”

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w akcji „Niepodległa do Hymnu”, podczas której po raz kolejny Polacy odśpiewają wspólnie hymn w Narodowe Święto Niepodległości.

Zainteresowanie wspólnym śpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego przez lata nie słabnie – w zeszłym roku wybrzmiał on w ponad 1000 miejsc. Mamy nadzieję, że i w tym roku Polacy oraz nasi przyjaciele w kraju i za granicą włączą się równie licznie w „Niepodległą do Hymnu” i znów wspólnie i radośnie pokażemy, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.

Wraz z Biurem Programu zachęcamy do organizowania wspólnego śpiewania wraz z przyjaciółmi, rodziną, współlokatorami, sąsiadami, z akompaniamentem lub bez. Instytucje szczebla samorządowego, organizacje pozarządowe, wspólnoty o różnym charakterze, także te nieformalne, równie gorąco zachęcamy do zorganizowania spotkania i wspólnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. Mazurek Dąbrowskiego zostanie wykonany 11 listopada również podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas niewielkich wydarzeń lokalnych w kraju i za granicą.

Zachęcamy też organizatorów uroczystości związanych z obchodami 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do wzięcia udziału w akcji „Niepodległa do Hymnu” i oznaczania na mapie wydarzeń miejsc, które włączają się do inicjatywy. To także podpowiedź dla tych, którzy chcą znaleźć miejsce, w którym mogą zaśpiewać hymn wraz z innymi.

Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział we wspólnym śpiewaniu hymnu zachęcamy do umieszczenia zdjęć i filmików w swoich mediach społecznościowych z hasztagiem #niepodlegladohymnu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło informacji i grafik: niepodległa.gov.pl

Wręczenie promes Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z powiatu leżajskiego

W Polsce istnieje obecnie 6 200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży. W 15 jednostkach OSP istniejących na terenie powiatu leżajskiego takie drużyny również z powodzeniem funkcjonują.

Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

W obliczu wciąż rosnącego zainteresowania młodych ludzi tą formą aktywności społecznej rząd przekazał 25 mln zł na rzecz MDP. Środki te mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP.

24 października br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono promesy dla MDP.

Obok komendantów gminnych OSP oraz dzieci i młodzieży zrzeszonej w MDP w spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jerzy Paul, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, wójt Gminy Kuryłówka i prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kuryłówce Agnieszka Wyszyńska, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Janusz Jabłoński, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Józef Kludys i zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jacek Grzywna.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach województwa podkarpackiego

Informujemy, że w nocy z 22 na 23 października br. w godz. 22.00-03.00 kolumny pojazdów wojskowych, w tym ciężki sprzęt gąsienicowy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich będzie przemieszczać się z Rzeszowa na poligon w Nowej Dębie. Ruch wojsk ma związek z wcześniej planowanym ćwiczeniem pod kryptonimem Puma-22. Przemieszczenie na poligon w Nowej Dębie stanowi jeden z pierwszych elementów ćwiczenia. Sprzęt gąsienicowy będzie się poruszał po drogach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na odpowiednio przygotowanych nakładkach, pozwalających na przejazd bez uszkadzania nawierzchni. Przemieszczenie może wywołać hałas. Prosimy o wyrozumiałość.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Prosimy również, aby nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy kolumn wojskowych. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Puma-22 to międzynarodowe ćwiczenie państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas manewrów wspólnie szkolić się będą żołnierze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W ćwiczeniu wezmą także udział pododdziały ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Głównym celem ćwiczenia jest zwiększanie interoperacyjności ćwiczących wojsk. Pierwszoplanowym ćwiczącym podczas Puma-22 jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich/Fb

II Turniej Tenisa Stołowego Samorządowców i Parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”

Już 5 listopada 2022 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleśnie rozegrany zostanie II Turniej Tenisa Stołowego Samorządowców i Parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”.

Do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów oraz ich zastępców, a także Radnych Sejmiku Województwa, Radnych Powiatów i Radnych Gmin nie tylko z terenu województwa małopolskiego, ale także województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Chcemy, aby to właśnie oni swoim przykładem, zachęcili mieszkańców do ruchu i prowadzenia aktywnego stylu życia, zgodnie z powiedzeniem, że „przykład idzie z góry” – mówi Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek będący pomysłodawcą i inicjatorem tego sportowego wydarzenia.

Turniej rozegrany zostanie w trzech kategoriach: LEADER, RADNI i OPEN KOBIET. Najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii oprócz medalu i statuetki otrzymają też nagrodę specjalną ufundowaną Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeń w terminie do 26 października 2022 r. na adres e-mail: sspd2011@interia.pl (skan lub zdjęcie) lub faxem na nr 14/642-22-29.

Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego pod tytułem: Małopolska „na sportowo” świętuje ważne rocznice.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Patronat medialny objęli: radio RDN Małopolska, Telewizja Tarnowska.tv, e-Kurier Dąbrowski, Portal internetowy Koncertowy Tarnów i Okolice, Niezależny Serwis Informacyjny KADR.

Poniżej do pobrania regulamin turnieju wraz z kartą zgłoszenia.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

 

Nowe inwestycje: boisko przy ZST w Leżajsku i przebudowa zabytkowego dworu w Piskorowicach-Mołyniach

Priorytetami wśród tegorocznych zadań inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego były poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku oraz przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na początku października zakończono realizację pierwszego z nich, drugie zrealizowane zostanie do końca bieżącego roku.

Boisko przy ZST od dawna wymagało odświeżenia i dostosowania do współczesnych standardów zwłaszcza w kwestii nawierzchni. Plany udało się urzeczywistnić dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 331 297,85zł, przy zapewnieniu przez Powiat Leżajski wkładu własnego w wysokości 331 297,86 zł.

W efekcie powstały dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową syntetyczną, nowym ogrodzeniem i bramą wokół nich i dwoma furtami. Ponadto zamontowano piłkochwyty, wykonano ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, wyposażono boiska w bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, zestawy do siatkówki oraz tenisa ziemnego. Na poliuretanowych płytach boisk zostały wydzielone pola do gier: piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki 18x9m. Uzupełnieniem jest wyposażenie skrajni boisk w elementy małej architektury: stojak na rowery, ławki oraz kosz na śmieci.

W przypadku drugiej inwestycji, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, konieczne było przede wszystkim wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz fundamentowych od strony wschodniej, zachodniej i południowej budynku. Wykonano również tynki renowacyjne w strefie cokołowej, wyremontowano i wymieniono okładziny schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem balustrad stalowych. Zakres prac obejmuje również: wykończenie schodów zewnętrznych okładziną z kamienia, rekonstrukcje tynków na kolumnach frontonu, wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym od strony wschodniej, przebudowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu od strony wschodniej.

Zadanie zostało dofinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotą 100 000,00zł.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka