Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6853 26
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie  decyzji  ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm./.
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8.
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa.
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej

 1. W trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – brak zgody właściciela lub użytkownika wieczystego (formularz wniosku F – GN. 6853.26.01)

Załączniki do wniosku:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentacji z przeprowadzonych  rokowań,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja powinna być ostateczna),
 • wypis z rejestrów gruntów dotyczące objętych wnioskiem nieruchomości,
 • mapę do celów prawnych (na mapie do celów prawnych powinien być precyzyjnie określony przebieg inwestycji względem nieruchomości, powinny być na niej naniesione strefy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i strefy budowlano-montażowe ustanowione na czas realizacji inwestycji z podanymi wymiarami, powinna posiadać ona również szczegółową legendę oraz skalę) obejmującą całość nieruchomości na której planowane jest ograniczenie prawa własności,
 • w przypadku działania wnioskodawcy w imieniu innego podmiotu pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo, a także odpis z KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenie pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw.
 1. W trybie art 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami – nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (formularz wniosku F – GN. 6853.26.02).

Załączniki do wniosku:

 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja powinna być ostateczna),
 • kopia odpisu skróconego aktu zgonu,
 • informacja z Sądu, że nie zostało przeprowadzone postępowanie sądowe po zmarłych właścicielach nieruchomości,
 • w przypadku działania wnioskodawcy w imieniu innego podmiotu pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo, a także odpis z KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenie pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw.

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze ograniczenia nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy. Po tym terminie zostaje wszczęte postępowanie  a następnie zostaje wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej sygnalizacji a także innych podziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań. Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu prac o których mowa wyżej. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odszkodowania . Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.