Zamknij mobilną wersję WCAG

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Starostwo Powiatowe w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
 • Nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR – onlineocr.net. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą odpowiedzialną jest Joanna Supel
 • adres e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl
 • numer telefonu: 17 240 45 07

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Leżajsku posiada dwa budynki, w których możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne:

 1. Budynek Aprzy ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 2. Budynek Bprzy ul. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

Starostwo Powiatowe w Leżajsku – Budynek A, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne (front budynku), od strony Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Wejściem głównym można wejść do urzędu tylko schodami.
 • wejście boczne (z boku budynku), od strony targowiska Mój Rynek. Wejście znajduje się na poziomie przyziemia, nie ma schodów (drzwi otwierają się automatycznie).

Obiekt wyposażony jest w windę. Wejście do windy znajduje się na wprost wejścia bocznego do budynku.

Wejście boczne do budynku oznaczone jest podświetlanym witaczem.

Na froncie budynku nad wejściem głównym zainstalowana jest podświetlana, zewnętrzna tablica informacyjna.

Na wprost wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna.

Urząd udostępnia także informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz dotykowy, które znajdują się na każdym piętrze (plany rozmieszczeń biur są zainstalowane po lewej stronie wyjścia z windy). Plany rozmieszczeń dodatkowo wyposażone są w dźwiękowy system nawigacyjno-informacyjny z którego korzystać można za pomocą aplikacji YourWay.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie poziomy korytarzy i pomieszczeń – w tym toalety znajdujące się na każdej kondygnacji.

Budynek Urzędu wyposażony jest w trzy pętle indukcyjne.

Budynek Urzędu wyposażony jest w przenośną lupę elektroniczną znajdującą się w Punkcie Obsługi Interesanta.

Urząd nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Na stronie internetowej urzędu znajduje się nagranie o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Leżajsku w Polskim Języku Migowym.

Urząd dopuszcza możliwość wstępu osobom korzystającym z psa asystującego.

 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku – Budynek B, ul. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

Przed budynkiem wydzielone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne (front budynku), od strony Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Wejściem głównym można wejść do urzędu tylko schodami.
 • wejście boczne (z boku budynku), od strony boiska. Wejście to posiada pochyły podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obiekt wyposażony jest w windę.
Po wejściu do budynku głównym wejściem, w Punkcie Obsługi Interesanta po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna.
Urząd udostępnia także informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz dotykowy, które znajdują się na każdym piętrze (plany rozmieszczeń biur są zainstalowane po prawej stronie wyjścia z windy). Plany rozmieszczeń dodatkowo wyposażone są w dźwiękowy system nawigacyjno-informacyjny z którego korzystać można za pomocą aplikacji YourWay.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie poziomy korytarzy i pomieszczeń – w tym toalety znajdujące się na każdej kondygnacji.

Budynek Urzędu wyposażony jest w pętlę indukcyjną znajdującą się w Punkcie Obsługi Interesanta.

Budynek Urzędu wyposażony jest w przenośną lupę elektroniczną znajdującą się w Punkcie Obsługi Interesanta.

Urząd nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Na stronie internetowej urzędu znajduje się nagranie o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Leżajsku w Polskim Języku Migowym.

Urząd dopuszcza możliwość wstępu osobom korzystającym z psa asystującego.