Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Starostwo Powiatowe w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
 • Nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR – http://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Kazimierz Kryla:
 • adres e-mail: sekretarz@starostwo.lezajsk.pl
 • numer telefonu: 17 240 45 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Leżajski
 • Adres: ul. Kopernika 8
  37-300 Leżajsk
 • E-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl
 • Telefon: 17 240 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Leżajsku posiada dwa budynki, w których możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne:

 1. Budynek Aprzy ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 2. Budynek Bprzy ul. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

Starostwo Powiatowe w Leżajsku – Budynek A, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne na ścianie wschodniej, wejście boczne na ścianie zachodniej budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie przyziemia – (niski parter) bez barier dla wózków inwalidzkich.

Po wejściu do budynku tablica informacyjna znajduje się na wprost od wejścia.

W budynku jest winda. Wejście do windy znajduje się na wprost wejścia bocznego do budynku.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji po prawej stronie od wejścia od windy.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie poziomy korytarzy i pomieszczeń.

Przed budynkiem wydzielone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Starostwa nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku – Budynek B, ul. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

Do budynku B przy ul. Skłodowskiej 8, można dostać się dwoma wejściami: wejściem głównym znajdującym się na ścianie wschodniej budynku lub wejściem bocznym znajdującym się na ścianie zachodniej budynku. Wejście na ścianie zachodniej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tablica informacyjna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji po prawej stronie od wejścia od windy.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie poziomy korytarzy i pomieszczeń.

Przed budynkiem wydzielone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Starostwa nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.