Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6122 10
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów i leśnych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  03 lutego 1995r.  o ochronie  gruntów rolnych i leśnych /t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 2409/.
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.  poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.01 – Wniosek o wydanie decyzji ustalającej kierunek,termin oraz osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.02  – Wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywacji za zakończoną.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji  – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: