Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6825 29
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 904 ze zm./.
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (formularz F-GN.6825.29.01).

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Opłaty skarbowe:

  •  od wydania zaświadczenia  na wniosek – 50 zł,
  •  od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia:

  •  z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo
  • na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
  • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.


8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

CEL USTAWY:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Zaświadczenie z urzędu stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

Osoby  fizyczne i prawne będące  w dniu 01 stycznia 2019r. użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tj. nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

OPŁATA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA:

Wysokość opłaty z tytułu przekształcenia jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, przedsiębiorcy okres wnoszenia opłaty – zgodnie z oświadczeniem.

Termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

Współwłaściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Staroście Leżajskiemu na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) – formularz F-GN.6825.29.02. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę – formularz f-GN.6825.29.03.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone wyżej, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa wyżej, uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obciążenie każdoczesnego właściciela nieruchomości obowiązkiem wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia zostaje z urzędu wpisane w dziale III księgi wieczystej lokalowej.

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości występuje do właściwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty  – formularz  F- GN.6825.29.04.

Właściwy organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu, o którym mowa wyżej, informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty, w drodze decyzji. Złożenie wniosku nie wstrzymuje obowiązku wnoszenia opłaty za dany rok. Właściwy organ ustala, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wysokość opłaty lub okres jej wnoszenia. W przypadku zmiany wysokości opłaty jej nowa wysokość obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Właściwy organ zawiadamia na piśmie nabywcę nieruchomości, w przypadku nadpłaty, o zaliczeniu na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty, a w przypadku niedopłaty, o dopłacie do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty.