Zamknij mobilną wersję WCAG

XVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 października w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz porządku obrad bieżącej radni zapoznali się z:

 • informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • informacją o organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2019/2020.

Następnie przystąpili do głosowana nad uchwałami w sprawie:

 • stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/235/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Leżajsku do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Leżajskiego
 • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.
 • petycji z dnia 20 sierpnia 2019 r. złożonej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.
 • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/91/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Fot. Grzegorz Leja

Jubileusz 400-lecia konsekracji kościoła farnego pw. Świętej Trójcy w Leżajsku

W sobotnie przedpołudnie, 26 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się sesja historyczno-naukowa, której przewodniczył ks. dr hab. Wacław Siwak, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane następujące prelekcje:
 • ks. dr Henryk Borcz (Archiwum Archidiecezji Przemyskiej): „Z Dziejów parafii Farnej w Leżajsku. Jak Bożogrobcy Leżajsk opuścili, a na ich miejsce księża diecezjalni przybyli”;
 • Bartosz Podubny (Zastępca Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie): „Przekształcenia zespołu kościelno – plebańskiego w Leżajsku w latach 1900-1939, a wśród nich nieznane realizacje Zygmunta Hendla”;
 • Marta Nikiel (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie): „Ocalić piękno. Prace konserwatorskie wyposażenia i wystroju fary leżajskiej na pocz. XXI w.”;
 • Jarosław Giemza (Muzeum Zamek w Łańcucie): „Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Leżajsku i jej historyczne wyposażenie”.

Na zakończenie sesji została otwarta wystawa: Zabytki Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku w dokumentach i na fotografii…

W niedzielę, 27 października 2019 r. w ramach uroczystości jubileuszowych o godz. 10.00 pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego sprawowana była nsza św. w kościele Jezusa Miłosiernego połączona z poświęceniem nowego ołtarza (nastawy) oraz odnowionej polichromii. Proboszcz parafii, ks. prał. Marek Cisek, witając przybyłych na modlitwę do odrestaurowanego kościoła filialnego, ukazał również historię związaną z tym miejscem.

Natomiast o godz. 11.30 w kościele farnym z okazji 400-lecia konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy sprawowana było nabożeństwo również pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adam Szala. To spotkanie modlitewne połączone zostało z uroczystą konsekracją nowego kamiennego ołtarza i poświęceniem ambony.
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczył także Zarzad Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz.

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – weekend za pół ceny

Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza wszystkich zwiedzających do skorzystania z oferty promocyjnej w ramach akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – weekend za pół ceny” w dniach 22 i 24 listopada br. (w Muzeum jest to piątek i niedziela, w sezonie jesienno-zimowym w soboty Muzeum jest nieczynne), organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Akcja obejmuje zwiedzanie trzech wystaw stałych w karnecie 50% :
 • „Browarnictwo na Ziemi Leżajskiej” – Multimedialna Wystawa Browarnictwa – tylko jedna z trzech tego rodzaju w Polsce – prezentuje poprzez pokazy filmów historię światowego browarnictwa i lokalnego browaru w Leżajsku. Odwiedzający mogą podziwiać stary sprzęt techniczny, szklanki, kufle, etykiety i medale przyznane browarowi w Leżajsku i spróbować „złotego likieru”.
 • „Historia Miasta i Regionu” – Multimedialna wystawa historyczna przedstawia kolekcję eksponatów dotyczących bogatej historii miasta i regionu, od V wieku p.n.e. do chwili obecnej. Film, opisy na ścianach i info-kioski przybliżą zwiedzającym złożoną historię o naszym mieście.
 • „Ekspozycja Etnograficzno–Zabawkarska” – Część etnograficzna poświęcona jest starym przedmiotom codziennego użytku wraz z rekonstrukcją tradycyjnego wiejskiego domu i warsztatu stolarskiego. Wystawa tworzenia zabawek ma na celu utrwalenie w pamięci ludzi tradycji ręcznego wytwarzania drewnianych zabawek, sięgającej XVIII wieku w powiecie leżajskim. Pukawki, fujarki, grzechotki, samochody, klaszczące ptaki i motyle, dziobiące kury i koguty cieszą szczególnie najmłodszych gości.
Cena karnetu po obniżce:
Karnet normalny: 7,50 zł
Karnet ulgowy: 5,00 zł
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
________________________________________
SEE MORE OF POLAND – weekend at half price
Leżajsk County Museum greatly invites all visitors to benefit from our special offer during “SEE MORE OF POLAND – weekend at half price campaign “ on Friday,  November 22 and  Sunday, November 24, 2019, ( in autumn – winter season our Museum is closed on Saturdays ). The campaign is organized by Polish Tourism Organization  and Ministry of Sport and Tourism.
The special offer includes visiting of three permanent exhibitions at half – price ticket.
They are :
 • „Beer Brewing Traditions in the Land of Leżajsk” – The multimedia Brewing Exhibition – only one out of three of its kind in Poland – presents through the screenings of the films the history of worldwide brewing and the local Leżajsk brewery. The visitors can admire the old technical equipment, glasses, jugs, labels and medals awarded to the Leżajsk brewery and trying some of “ the golden liqueor.”
 • „History of the Town and Region” – The multimedia Historic Exhibition shows the collection of exhibits concerning the rich history of the town and the region since 5th century BC until now.. The film, wall descriptions  and info boxes in English provide the visitors with the complex knowledge of our town.
 • „Ethnographic and Toy – Making exhibition” – The ethnographic part is devoted to the old items of everyday use together with the reconstruction of traditional villager’s room and carpenter’s workshop.    The Toy  Making Exhibition is aimed at keeping in peoples‘ memory the tradition of hand – made manufacturing of the wooden toys, dating back to the 18 th century n the Leżajsk County.  The pop – guns, pan – pipes, rattles, cars, clapping  birds and butterflies, pecking hens and cocks cheer up the youngest visitors especially.
The reduced admission will be as follows:
Adults : 7,50 PLN
Concessions : 5,00 PLN
WELCOME IN!

Gmina Kuryłówka zakończyła realizację projektu w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

Gmina Kuryłówka zakończyła realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie sal szkoleniowych w budynku remizy OSP w Kuryłówce” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

Realizacja projektu zamknęła się w kwocie 32 779,21 zł , z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wynosi 15 000,00 zł.
Celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” poprzez modernizację sali szkoleniowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia różnorodnych inicjatyw edukacyjnych. Wykonana została m.in. klimatyzacja w głównej sali szkoleniowej oraz zakupiony i zamontowany projektor i ekran, a także aktywna kolumna. Projekt obejmował również zakup  dodatkowych krzeseł, szafy, wieszaków ściennych, rolet i warnika do wody. W ramach pracy własnej mieszkańców wykonany został demontaż istniejącej, zużytej podłogi, położenie nowych paneli wraz z wykończeniem oraz odmalowanie sal szkoleniowych i pomieszczeń związanych z realizacją inicjatyw edukacyjnych, tj. zajęcia instruktażowe z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.

Dobry początek sezonu dla CSWiS w Leżajsku

Centrum Sztuk Walki i Sportu bardzo dobrze rozpoczęło nowy sezon. Zwłaszcza wrzesień przyniósł niemałe sukcesy. 28 września zawodnicy klubu startowali w dwóch turniejach. Starsi wzięli udział w międzynarodowym turnieju full contact karate w Rumuni (Puchar Rumunii), w miejscowości Sibiu, gdzie stratowało 360 zawodników z 13 krajów. Turniej był otwarty dla wszystkich organizacji kyokushin karate, czyli całej rodziny. Nasi zawodnicy zdobyli miejsca medalowe w konkurencji kumite (walki):
• 2 miejsce – Karolina Jurkowska
• 3 miejsce – Jakub Czubat
• 3 miejsce – Aleksandra Kula
Udział w turnieju był także okazją do zoczenia pięknych widoków w regionie Transylwanii i poznania jego historii. Wyjazd był możliwy dzięki pomocy i wsparciu finansowemu firm: BMF Polska oraz Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.
Młodsi zawodnicy wzięli udział w Mistrzostwach Podkarpacia Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży w Dukli. W zawodach wzięło udział 164 zawodników z 18 klubów. Ich organizatorem był Krośnieński Klub Kyokushin Karate, a współorganizatorem – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Honorowym gościem była Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska. Był to turniej organizowany dla wszystkich klubów zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym Związku Karate. Ekipa CSWiS wywalczyła III miejsce drużynowo.
AD
www.csw.net.pl

Przyznano Nagrody Powiatu Leżajskiego

Tradycja przyznawania nagród przez Powiat Leżajski w dziedzinie kultury, sportu oraz w dowód uznania osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych liczy sobie już kilkanaście lat, co jest dowodem tego, że w powiecie leżajskim nie brakuje kreatywnych, zaangażowanych społecznie i chętnych do rozwijania swoich umiejętności osób. Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się 16 października w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Symboliczne statuetki i dyplomy wręczyli nagrodzonym Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz  Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz.
 
NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU
Wyróżnienia w dziedzinie kultury przyznawane są za działalność i osiągnięcia na niwie twórczości artystycznej, upowszechniania oraz ochrony dóbr kultury. Tegoroczni laureaci nagród w tej dziedzinie: Stanisława Wach, Stanisław Czerwonka oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne „Ziemia Leżajska”.
Nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie sportu są przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Otrzymują ją zawodnicy dyscyplin sportu i konkurencji sportowych zarówno indywidualnych jak i zespołowych, trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz inne osoby tj. działacze sportowi, instruktorzy sportu, animatorzy sportu, organizatorzy sportu, wyróżniający się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie powiatu.
W tym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego na swoim posiedzeniu przyznał nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie sportu dla 2 trenerów: Adama Dzikiego i Daniela Domagały i 4 działaczy sportowych: Zdzisława Barana, Jolanty Ciryt, Piotra Jeziorowskiego, Artura Wziątkę oraz 39 zawodników:  Arturowi Misiowi, Tomaszowi Sobale, Kacprowi Walani (zawodnicy Klubu Modelarskiego im. E. Kujana w Wierzawicach, Krystianowi Kołodziejowi (zawodnik Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” w Łętowni), Krzysztofowi Domagale, Michałowi Kociołkowi, Kacprowi Lasocie, Janowi Partyce, Janowi Kuźniarowi, Janowi Konopce, Kacprowi Stańce, Jakubowi Olechowskiemu (zawodnicy Leżajskiego Towarzystwa Sportowego FENIKS Leżajsk), Adriannie Doleckiej, Tomaszowi Cirytowi, Mai Kozyrze, Hubertowi Płoszajowi, Monice Ciryt, Szymonowi Misiowi,  Darii Różyckiej, Danielowi Wróblowi (zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Maraton” Giedlarowa), Kindze Kalembkiewicz, Brygidzie Piersiak, Patrykowi Plasocie, Malwinie Mul, Joanie Muskus, Natalii Muskus, Nikodemowi Piersiakowi (zawodnicy Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królewskiej), Natalii Kondeusz, Annie Szczuce, Julii Żak, Hubertowi Fleszarowi, Kewinowi Maczudze, Emilii Paszek, Oliwii Wojtas (zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate), Aleksandrze Kuli, Patrykowi Marcinowskiemu, Karolinie Jurkowskiej, Jakubowi Czubatowi i Norbertowi Stachowiakowi (zawodnicy Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku).
NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Znaczące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stosowanie innowacji pedagogicznych, ciągłe doskonalenie własnych kompetencji przyniosły nagrody Starosty Leżajskiego trzydziestu trzem nauczycielom.
Nagrody I stopnia otrzymali:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEŻAJSKU
 • Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LEŻAJSKU
 • Zbigniew Trębacz – dyrektor ZSL
 • Waldemar Tłuczek – wicedyrektor ZSL
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LEŻAJSKU
 • Piotr Foryt – wicedyrektor ZST
 • Mirosław Szląskiewicz – wicedyrektor ZST
 • Dariusz Malita – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektronik oraz technik mechatronik
 • Wiesław Żelasko – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM ŚW. JANA PAWŁA II W LEŻAJSKU
 • Tomasz Chrząstek – p.o. dyrektora SOSW
 • Beata Kaszycka – wicedyrektor SOSW

 

Nagrody II stopnia otrzymali:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEŻAJSKU
 • Małgorzata Kosak – nauczyciel psycholog
 • Edyta Palus – nauczyciel psycholog
 • Marta Stelmarczyk – nauczyciel pedagog
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LEŻAJSKU
 • Jacek Brzuzan – nauczyciel – wychowawca internatu
 • Monika Łobodzińska-Zygmunt – nauczyciel języka polskiego
 • Marta Makówka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, logistycznych i spedycyjnych
 • Izabela Miazga – nauczyciel pedagog
 • Anna Mielniczek – nauczyciel języka angielskiego
 • Katarzyna Rynkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Marian Rzepko – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Bogdan Wójtowicz – nauczyciel matematyki
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LEŻAJSKU
 • Artur Bucior – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Małgorzata Charko – nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciel języka polskiego
 • Waldemar Golik – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Barbara Klekacz – nauczyciel matematyki
 • Tomasz Kycia – nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży informatycznej oraz prowadzący zajęcia dla orkiestry i grupy wokalnej „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Leżajska”
 • Wiesław Naróg – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Katarzyna Rudzińska – nauczyciel języka polskiego
 • Jerzy Rzeszutek – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Katarzyna Wiatrowicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeceństwie
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM ŚW. JANA PAWŁA II W LEŻAJSKU
 • Ala Ćwik – nauczyciel przedmiotów zawodowych i artystycznych
 • Agnieszka Krudysz – nauczyciel – wychowawca opieki całodobowej
 • Urszula Leniart – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Małgorzata Podubny – nauczyciel logopeda

 

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”, mistrzowie Polski w Boogie Woogie 2019 Adrianna Dolecka i Tomasz Ciryt, mistrzowie, wicemistrzowie i zdobywcy III miejsca na Mistrzostwach Polski w Boogie Woogie 2019 Zespół Maraton Boogie oraz Aleksandra Kostek.
Zarząd Powiatu Leżajskiego składa serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym i życzy wielu kolejnych sukcesów, a także wytrwałości, konsekwencji oraz powodzenia w realizacji zamierzonych celów.
 
Organizatorzy pragną podziękować Bartłomiejowi Urbańskiemu i Damianowi Decowi za przygotowanie oprawy muzycznej wydarzenia.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW