Zamknij mobilną wersję WCAG

Zaświadczenie o liczbie pojazdów celem przedłożenia w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

           

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

 

Starostwo Powiatowe
Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Zaświadczenie o liczbie pojazdów celem przedłożenia w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Art.  7a. par. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z  2022 r. poz.2201.)
Art. 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (tj. Dz.U.UE.L.2009.300.51)
Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn. zm);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów celem przedłożenia w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:

 •  Wykaz pojazdów samochodowych –
 • Udokumentowanie zdolności finansowej:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej, wartość euro odpowiada opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy
te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 •  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,
 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa :
17 zł – o d jednego zaświadczenia
17 zł – od jednego pełnomocnictwa/upoważnienia

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Osobiście
 2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 3. Z upoważnieniem pisemnym
 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
Art. 11a [Zakaz]
1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:
1)posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
2)wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
a)niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b)zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego.

           

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Zawiadomienie o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Art.37 ust.1 pkt.3 ustawy z z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (tj. Dz.U.2021.poz. 1212  z późn. zm)

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek
 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów/wykładowców
 1. OPŁATY:

brak

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Osobiście
 2. Za pomocą Poczty Polskiej
 3. Z upoważnieniem pisemnym
 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach,
o których mowa w art. 35 ust. 6  Ustawy o kierujących pojazdami.
wniosek – F-KT. 5441.04

„Tu rodziła się solidarność” – nowa wystawa plenerowa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Od 28 stycznia na dziedzińcu Muzeum Ziemi Leżajskiej będzie można obejrzeć wystawę „Tu rodziła się solidarność”.

Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej na 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Wszystkie prezentowane plansze mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku Polski.

Wystawę będzie można zwiedzać do 15 marca br.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dowiedz się, jak chronić swoje dane osobowe

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych, co jest dobrą okazją do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi zasadami, które pomogą zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza w sieci.

 1. Uważaj na to, co i komu udostępnisz o sobie w Internecie. W XXI w., w szczególności media społecznościowe mogą być kopalnią wiedzy o Tobie, o Twoim stanie majątkowym, miejscu pracy, wydarzeniach z Twojego codziennego życia. Zdarza się, że nadmiernie dzielisz się informacjami na swój temat. Przez to Internet jest źródłem wiedzy także o Twoich poglądach, zachowaniach konsumenckich, zainteresowaniach. Dane te są cenne nie tylko dla działów marketingu różnych firm, po to by na Twoich zachowaniach w sieci oprzeć kierowaną ofertę, ale niekiedy i dla przestępców. Szczególnie, gdy profil, który Ciebie dotyczy jest w pełni publiczny, możesz być narażony na użycie Twoich danych bez Twojej wiedzy i przyzwolenia niezgodnie z celami, dla których dane udostępniłeś.
 2. Nie zostawiaj dokumentów w zastaw. Podczas urlopu, wykonując różnego rodzaju aktywności, wypożyczając sprzęt, np. kajaki, łódki, czy narty albo łyżwy, nie oddawaj w zastaw dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub  studenckiej. Warto pamiętać, że zgodnie z prawem zatrzymywanie dowodu osobistego bez podstawy prawnej jest karane, natomiast nie wszystkie dane osobowe zawarte we wskazanych dokumentach są niezbędne dla realizacji celu wypożyczenia sprzętu. Utrata kontroli nad dowodem osobistym naraża Cię na posłużenie się tym dokumentem bez Twojej wiedzy i woli, co z kolei stwarza niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości. Osoby dysponujące kompletem informacji o Tobie, czy kopią Twojego dokumentu tożsamości, mogą podszyć się pod Ciebie i np. dokonywać na Twoją szkodę różnych transakcji, takich jak chociażby zaciągnięcie kredytu w banku czy wypożyczenie drogiego sprzętu i niezwrócenie go (np. samochodu). Nieodpowiedzialne zachowanie, o którym mowa – utrata kontroli nad identyfikującym Cię dokumentem, zwłaszcza potwierdzającym Twoją tożsamość – naraża Cię na wykorzystanie Twojego wizerunku oraz innych danych osobowych w celu wyrządzenia Ci szkody majątkowej lub osobistej. Osoby, które przejmą taki dokument mogą, korzystając z Twojej tożsamości, zawrzeć w Twoim imieniu różnego rodzaju umowy, np. z zakresu usług telekomunikacyjnych, z dalszymi tego faktu obciążającymi Ciebie konsekwencjami.Co do zasady nie powinieneś się godzić na kopiowanie Twojego dokumentu tożsamości. Tylko w niektórych sytuacjach jest to wyjątkowo dopuszczalne, gdy pozwalają na to przepisy. Gdy administrator domaga się kopii np. Twojego dowodu osobistego, poproś, aby wskazał Ci podstawę prawną, która nakłada na niego obowiązek takiego działania.
 3. Nie podawaj danych przez telefon. Unikaj przekazywania danych telefonicznie – szczególnie, gdy to nie Ty inicjujesz rozmowę, ale ktoś dzwoni do Ciebie. Udostępnianie danych na odległość obarczone jest ryzykiem, brakiem pewności co do tego komu faktycznie dane są przekazane. Nie daj się zaskoczyć, sprowokować do udostępniania danych wbrew Twojej woli, dla nieznanych, niewyjaśnionych przez rozmówcę celów. Upewnij się, komu faktycznie udostępniasz dane w trakcie rozmowy telefonicznej, a jeżeli trzeba zweryfikuj kontakt, np. oddzwaniając i sprawdzając, czy dany numer i osoba faktycznie reprezentuje podmiot, na który się powołała.
 4. Uważaj na różne formularze, poprzez które udostępniasz dane. Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Zastanów się czy faktycznie chcesz założyć kartę lojalnościową w sklepie, by mieć rabaty lub dodatkowe promocje. W takich sytuacjach podajesz sklepom imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, a w zamian otrzymujesz promocje, bony rabatowe, dodatkowe upominki przy zakupach. Ale czy rzeczywiście warto?Należy pamiętać, że administrator musi spełnić wobec Ciebie obowiązek informacyjny, czyli przekazać Ci niezbędne informacje na swój temat, podając m.in. swoją tożsamość, dane kontaktowe oraz dane kontaktowe swojego inspektora danych osobowych (o ile go wyznaczył), a także cel i podstawę prawną przetwarzania danych.

  Nie podawaj wszelkich danych, które pozwalają na pełną identyfikację, jeżeli w danej sytuacji nie jest to konieczne, danych nadmiarowych. Jeśli musisz skorzystać z danej usługi, to podaj tylko dane niezbędne do jej wykonania – dobrze przemyśl przekazanie tych, których przekazanie oznaczone jest jako opcjonalne.

  Zanim zaznaczysz wszystkie zgody, upewnij się czego dotyczą. Zwróć uwagę czy w formularzu zgody nie są zaznaczone domyślnie. Zgodnie z prawem nie powinno tak być. Dokładnie też czytaj, czego dotyczą klauzule zgód. W przypadku wątpliwości, zadawaj pytania administratorom. Powinni Cię poinformować o okresie przez jaki dane będą przetwarzane oraz o przysługujących Ci prawach, w tym dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także, czy Twoje dane będą komuś innemu (innym odbiorcom) przekazywane.

  Pamiętaj, że wyrabiając kartę lojalnościową często udzielasz zgód na wykorzystywanie danych w celach marketingowych nie tylko administratora, ale i jego partnerów biznesowych. O ile możesz, zweryfikuj, kim oni są, jakie to są firmy. Zgody na marketing „cudzy” powinny być nieobowiązkowe, powinna być Ci pozostawiona możliwość wyboru co do tego, czy taką zgodę wyrazisz.

  Administrator powinien Ci zapewnić, by możliwość wycofania zgody była równie łatwa, jak jej udzielenie oraz powinieneś być poinformowany o prawie do cofnięcia zgody nim ją wyrazisz.

 5. Nie wyrzucaj danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczysz. Wszelkie dokumenty z Twoimi danymi, to kolejne źródło wiedzy o Tobie, zwłaszcza gdy zawierają one wiele różnych informacji umożliwiających wyciągania wniosków na Twój temat, np. ustalenie tego, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, kiedy nie ma Ciebie w domu, ile masz dzieci, jak drogie robisz zakupy. Dlatego też – zanim wyrzucisz dokumenty do kosza – należy je zniszczyć (np. faktury, rachunki), zapiski, naklejki na opakowaniach od korespondencji czy po dostarczonych towarach, w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych osobowych.
 6. Usuwaj trwale dane z nośników. Ogrom danych o Tobie może znajdować się na Twoich starych dyskach twardych, kartach pamięci, pendrive’ach czy innych nośnikach. Zwróć uwagę, że coraz więcej informacji na Twój temat jest zapisanych w komputerach, smartfonach, aparatach fotograficznych czy tabletach. Zanim się pozbędziesz takich urządzeń lub nośników, trwale usuń z nich dane. Jednak zwykłe ich skasowanie nie będzie wystarczające, gdyż wiele danych da się odzyskać. Dlatego zanim wyrzucisz nośnik albo go sprzedasz, usuń z niego dane, korzystając przy tym z odpowiedniego do tego oprogramowania. Warto też przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, aby nie było w nim zapamiętanych loginów i haseł do różnych usług i aplikacji, z jakich korzystałeś, a zwłaszcza z takich, z których nadal korzystasz.
 7. Używaj programów chroniących komputer. Używaj oprogramowania chroniącego komputer i urządzenia mobilne przed niepożądanymi działaniami z zewnątrz, np. złośliwego oprogramowania. Oprócz popularnych programów antywirusowych przydatne mogą być również te, które zabezpieczą przed ingerencją z zewnątrz tzw. firewall.
 8. Bądź czujny w sieci. Nie odpowiadaj na maile od osób, których nie znasz np. tzw. spamerów, zwłaszcza gdy domagają się podania jakichś informacji o tobie czy namawiają do kliknięcia w przesłany link lub otwarcia przesłanego załącznika, sugerują zmianę identyfikatora i hasła. Zachowaj ostrożność także przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i dokonywaniu zakupów przez Internet. Zwracaj uwagę czy aby na pewno logujesz się do serwisu bankowości internetowej ze strony banku, która ma certyfikat SSL (widoczny w pasku adresu przeglądarki). Weryfikuj sklepy, w których chcesz coś kupić: czy w ogóle istnieją, czy i jakie mają opinie, czy są to podmioty zidentyfikowane, gdzie mają siedzibę, czy podany jest kontakt z ich właścicielem i czy kontakt ten nie jest ograniczony tylko do elektronicznego. Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa Twoich danych zastanów się czy koniecznie musisz dokonać zakupów u tego sprzedawcy. Weryfikuj regulaminy i polityki prywatności – unikaj sprzedawców nieprzedstawiających takich dokumentów czy też prezentujących w nich postanowienia zbyt ogólne, niejasno czy nieprecyzyjnie brzmiące, sformułowane niepoprawnie gramatycznie czy językowo, może to bowiem oznaczać, że są to podmioty niepodlegające polskiemu czy europejskiemu prawu.
 9. Zmieniaj hasła. Zazwyczaj to głównie pracodawcy wymagają od pracowników zmiany haseł co pewien czas, by chronić nie tylko dane osobowe, ale i tajemnice firm. Taką zasadę warto też wdrożyć w życiu prywatnym i okresowo zmieniać hasła dostępu do swojego komputera, do poczty elektronicznej, systemów bankowości elektronicznej, ale nawet sklepów internetowych, w których -masz konto użytkownika. Staraj się przy tym korzystać z różnych haseł. Dobrze jest, aby nie miały one nic wspólnego z Twoimi życiem osobistym, miejscem zamieszkania, Twoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzin, imionami Twoich bliskich czy Twoich zwierząt itp., tj. informacjami, które łatwo można skojarzyć z Tobą obserwując Twoje zachowania w sieci, czy połączyć z innymi informacjami o Tobie.

Źródło: uodo.gov.pl

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

UOKiK: Kary za sprzedaż na pokazach

Ponad 3,5 mln zł – to suma kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 6 firm, które łamały prawa konsumentów podczas pokazów.
Organizatorzy prezentacji wprowadzali konsumentów w błąd m.in. handlowcy ukrywali faktyczny cel spotkania, nie spełniali obietnic dotyczących prezentów, wabili fikcyjnymi promocjami i ograniczali prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu na stronie UOKiK zwłaszcza seniorów, którzy często padają ofiarą oszustów na tego typu pokazach.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz.1200);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1885 z późn.zm.);
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z. późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1923 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów:

Załączniki do wniosku o wpis do ewidencji instruktorów:

 • Fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
 • Kserokopia prawa jazdy: *
  – kategorii A co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,
  – kategorii B co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,
  – kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia, oraz:

  1)  kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
  2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

  – kategorii T co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T,

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, *
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,**
 • Zaświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktora nie była karana wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

 • Dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia,

2. Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora :
(formularz do pobrania):
Załączniki do wniosku:

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
-bez opłat.

3. Wniosek o wymianę legitymacji instruktora:

-w przypadku

 • utraty dokumentu,
 • zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym nieczytelność,
 • zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w legitymacji instruktora,
 • braku w niej miejsca na przedłużenie,
 • upływu terminu ważności legitymacji instruktora

-bez opłat

5. OPŁATY:

50zł –opłata za wpis do ewidencji instruktorów,
50zł –opłata za wpis do ewidencji wykładowców,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Opłata skarbowa – w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo
na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Instruktor podlega: kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat – co 5 lat,
 • w wieku powyżej 60 lat – co 30 miesięcy,

Starosta dokonuje wpisu do ewidencji instruktora, który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu, oraz wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań. Instruktor powinien posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie uprawnionych organów.
Wniosek wypełnia się na druku według wzoru który określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U.z 2019 r., poz.1200),

Dokumenty oznaczone:
* nie dotyczą osób ubiegających się o wpis do ewidencji wykładowców.
** Kandydat na instruktora/instruktor składa wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Starosta występuje z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osoby egzaminowanej.

Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (7-9) osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2021r. poz.1923 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie licencji: ( formularz do pobrania)
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na okres od 2 lat do 50 lat

Załączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób ( atr. 5b ust.1  pkt 1,2. Ustawy o transporcie drogowym) ;
– samochodem osobowym;
– pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie mniej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,czyli:
  a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanie zawodu,
  b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i/lub zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4,
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania) (nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Załączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, że:
  a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanie zawodu,
  b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, (formularz oświadczenia do pobrania)
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EURO
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Wniosek o zmianę licencji: ( formularz do pobrania)

Załączniki do wniosku o zmianę licencji:

 • Dowód wpłaty za zmianę licencji
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osobę

DOKUMENTOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ (art. 5c ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym

bądź dokumentami potwierdzającymi:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
W 2022 r. kurs euro wynosi 4,5994zł.

WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym):
Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
– umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
– umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
– umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

5. OPŁATY:

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

Okres ważności licencji w latach
Od 2 do 15Powyżej 15 do 30Powyżej 30 do 50
Licencja320 zł380 zł450 zł
Jeden pojazd samochodowy (11%)35,20 zł41,80 zł49,50 zł
Razem355,20 zł421,80 zł499,50 zł

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną
o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,
za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,
za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15Powyżej 15 do 30Powyżej 30 do 50
 

(spedycja)

 

 

800

 

900

 

1000

za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie licencji, zmiana licencji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia, bez zbędnej zwłoki.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
UWAGA!

Od 15 sierpnia 2013 r. licencje na wykonywanie krajowego transportu osób (ponad 9 osób łącznie z kierowcą) zostały zastąpione ZEZWOLENIAMI na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Natomiast podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób:
– samochodem osobowym,
– pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
wymaga uzyskania oddzielnej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odrębnej licencji.

 

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2201),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8. Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego – pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu z licencji:
Wniosek o wydanie wypisu z licencji 7 do 9 osób
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia

Załączniki do wniosku :

 •  Wykaz pojazdów samochodowych,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego na w/w pojazdy, (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na kolejny pojazd lub 900 euro kolejny poniżej 3,5 t).
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art. 5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym, dla wniosków o wypis
  z licencji 7-9 i  pojazdów osobowych,
 • Oświadczenie o niekaralności dla zezwoleń i licencji na krajowy transport drogowy
 • Inne niezbędne dokumenty.
 • Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie wypisu z licencji :
– 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 10902 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wszystkie formularze do pobrania

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2019r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 596);
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1923 z późn.zm);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących środki szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem o treści określonej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.); (formularz)

-Oświadczenie przedsiębiorcy o następującej treści:

„Oświadczam że:
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą,
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. – „o kierujących pojazdami”.

Oświadczenie powinno również zawierać:
firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

5. OPŁATY:

500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17zł – opłata skarbowa za wydanie zmienionego zaświadczenia;
17zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście, informację o wszelkich zmianach danych  zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
(formularz) :
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 3.  posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.162 z późn.zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021.212);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 315)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn. zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-
pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I lub II na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • pełnomocnictwo jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

5. OPŁATY:

1) w kategorii I – 100 zł;
2) w kategorii II:
a) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
3) w kategorii III:
a) 500 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 3000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4)w kategorii IV:
a) 800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 3200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 4800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5) w kategorii V:
a)500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Opłata skarbowa:
17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

3 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Starosta Leżajski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydaje zezwolenia kategorii I oraz II.

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na okres 12 miesięcy.

Zezwolenie kategorii II wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

ZezwoleniePojazdy nienormatywneDrogi
Kategoria Io długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad
Kategoria IIo naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne
Kategoria IIIo rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

krajowe
Kategoria IVo szerokości nieprzekraczającej:3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;

publiczne
Kategoria Vo wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wy-mienionych w kategoriach I-IV,

o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.

wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwolenia kategorii I.
Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom ww. zezwolenie.

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy/Zawiadomienie o zmianach.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Zawiadomienia o zmianach.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51),
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2201);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia: ( formularz do pobrania)
Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • oświadczenie o posiadaniu siedziby i bazy eksploatacyjnej (formularz oświadczenia do pobrania)
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust.1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o Transporcie Drogowym.
 • oświadczenie o niekaralności (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a. 
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 odpowiednio, ust.1 lub 2  rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; (formularze oświadczeń do pobrania).
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną: rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
  9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
  5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

  Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem wyłącznie pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
  1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

  W przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy w KRS, przedsiębiorca wykazuje zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową,

  Jeśli przedsiębiorca, nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,
  Do wglądu:
  – oryginały kserokopii załączonych dokumentów;

5. OPŁATY:

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia i wypisu z zezwolenia wnoszona przed złożeniem wniosku:
1000 zł – opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
110 zł – za każdy wydany wypis zgodnie z ilością pojazdów zgłoszonych do zezwolenia – wyłącznie dla pojazdów powyżej 3,5 t.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia, zmiana zezwolenia – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Zgodnie z art 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. – Właściwy organ rozpatruje wniosek
o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM

Przy ocenie sytuacji finansowej, wartość euro przeliczana jest według kursu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października 2021r.
Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,5826 zł.

Wydanie, zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w granicach powiatu

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w granicach powiatu.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2201),
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 202),
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.);
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ((t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:

Załączniki do wniosku o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:

 •  kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy z uwzględnieniem zapisów art.15 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1944 z późn.zm.) – tj. w proponowanym rozkładzie jazdy, przystanki zlokalizowane na danym obszarze muszą być spójne z wykazem przystanków określonym przez organizatora oraz § 3-5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.202). W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni, rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pośpiesznych, przyśpieszonych, zwykłych)
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • ZOBOWIĄZANIE do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • CENNIK opłat za przewóz osób w komunikacji autobusowej, zawierający ceny biletów normalnych i ulgowych z ulgą ustawową i komercyjna – opracowany zgodnie z treścią przepisu art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • WYKAZ POJAZDÓW z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób:

 •  kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa : 17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Opłata za wydanie zezwolenia:
Opłata za zezwolenie – przewóz regularny osób:

Okres ważności zezwoleniaopłata w złotych
obszar gminyobszar powiatuobszar wykraczający poza granice powiatu, niewykraczający poza obszar województwaobszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
pojazd samochodowydo 1 roku100250350500
do 2 lat150300400550
do 3 lat200350450600
do 4 lat250450550650
do 5 lat300550600700

Opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób wynosi 50% opłaty określonej w przewozach regularnych osób ( tabela opłat).
Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
Za przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia ( tabela opłat).
Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od następujących okoliczności:
1) dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
2) w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
3) w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
4) na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę
w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem w/w dokumentów

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni,
sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 60 dni,

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. oznaczenia przedsiębiorcy,
2. siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. przebiegu linii regularnej,
2. rozkładu jazdy,
3. zwiększenia pojemności pojazdów,
4. częstotliwości kursowania,
5. zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

Po upływie okresu ważności, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zachodzą okoliczności do cofnięcia zezwolenia. Postępowanie w sprawie przedłużenia terminu ważności zezwolenia realizowane jest na zasadach jak przy wydaniu nowego zezwolenia.
(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.04 – PRZEDŁUŻENIE

Przewóz regularny to publiczny przewóz osób i bagażu wykonywany według rozkładu jazdy wywieszonego na przystankach i dworcach autobusowych.
Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na przystankach określonych w rozkładzie jazdy. Należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości.
Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób z wyłączeniem innych osób.
Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne osób w transporcie krajowym wydaje:
na obszar gminy – wójt, burmistrz,
na obszar powiatu – starosta,
na obszar wykraczający poza teren powiatu – marszałek województwa,
Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Zezwolenia na przewozy regularne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31 grudnia 2020 r.
Zezwolenie na przewozy regularne specjalne wydaje się przedsiębiorcy na okres od 1 roku do 5 lat.

Wydanie, zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2201),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (.t.j. Dz. Uz 2021 r. poz. 1220);
Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.2000 z poźn.zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na czas nieokreślony.
Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:

 •  Wykaz pojazdów samochodowych
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.
 •  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
 • – Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:
W przypadku gdy zmiana danych zawartych w zaświadczeniu nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia.

Załączniki do wniosku o zmianę zaświadczenia:

 •  Wykaz pojazdów samochodowych,
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców którzy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy, oraz spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4. (oświadczenie do pobrania).
 • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zaświadczenia,
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych w ramach powszechnych usług pocztowych, przez podmioty, nie będące przedsiębiorcami, działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, obowiązek ten nie dotyczy również rolnika w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy.
Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą, i pojazdami o DMC nie przekraczającej 3,5 tony.
Zaświadczenie na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze kraju.

 • Inne niezbędne dokumenty.
  Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.

5. OPŁATY:

Opłaty za wydanie /zmianę/ zaświadczenia :
500zł – za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony,
100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia,
25 zł – za zmianę zaświadczenia,
10 zł – za wydanie wypisu przy zmianie zaświadczenia
100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2213);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6 tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień: (formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • Jeżeli powodem cofnięcia była utrata zdrowia – orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • Jeżeli cofnięcie uprawnienia trwało dłużej niż rok lub jeśli powodem cofnięcia był negatywny wynik egzaminu państwowego stwierdzającego kwalifikacje – pozytywny wynik egzaminu państwowego z WORD.Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.
Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy- 0,50 zł

Opłata ewidencyjna za przywrócenie cofniętych uprawnień – 0,50 zł.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty za wydanie prawa jazdy.

Wykonując płatność przelewem za wydanie prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL), dot. kwoty 100,50 zł. oraz druga płatność za przywrócenie cofniętych uprawnień tytuł przelewu: Opłata za przywrócenie cofniętych uprawnień, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL), dot. kwoty 0,50 zł.

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Osobiście.
 2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego starosta wydaje:

 • decyzję administracyjną – o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
 • prawo jazdy zatrzymane w depozycie o ile jest to możliwe,

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Art. 39a-39f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.).
 • Art. 3 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., poz. 1701).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83 z późn .zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowisko nr 5 i nr 6

tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wymianę uprawnień:(formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
 • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2019 r. , poz.1172 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.

5. OPŁATY:

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.
Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł
Łącznie: 100,50 zł.

Opłatę za wymianę prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za wymianę prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wymianę prawa jazdy poz. 4.19, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście.
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym :

 • przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
 • producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek można pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.