Zamknij mobilną wersję WCAG

Czasowe wycofanie z ruchu

        

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe

 1. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Czasowe wycofanie z ruchu

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 )

Art.78 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu drogowym ,(Dz.U. 2021.450 t.j)

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki do wniosku:

-dowód rejestracyjny pojazdu,

-karta pojazdu, jeśli była wydana,

-tablice rejestracyjne.

-oświadczenie (w przypadku wycofania czasowego pojazdu osobowego),

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z odbiorem zatrzymanego dokumentu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca, tj. paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:

– wiza Schengen lub wiza krajowa,

– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

 1. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 (formularz wniosku do pobrania poniżej) – f-k.5410.3.01.01

 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 

Opłata mies. za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchuWysokość opłaty powiększona o każdy kolejny miesiąc wycofania z ruchu
2 miesiąc80,00 zł80,00 zł
3 miesiąc84,00 zł4,00 zł
4 miesiąc88,00 zł4,00 zł
5 miesiąc92,00 zł4,00 zł
6 miesiąc96,00 zł4,00 zł
7 miesiąc100,00 zł4,00 zł
8 miesiąc104,00 zł4,00 zł
9 miesiąc108,00 zł4,00 zł
10 miesiąc112,00 zł4,00 zł
11 miesiąc116,00 zł4,00 zł
12 miesiąc120,00 zł4,00 zł
13 miesiąc122,00 zł2,00 zł
14 miesiąc124,00 zł2,00 zł
15 miesiąc126,00 zł2,00 zł
16 miesiąc128,00 zł2,00 zł
17 miesiąc130,00 zł2,00 zł
18 miesiąc132,00 zł2,00 zł
19 miesiąc134,00 zł2,00 zł
20 miesiąc136,00 zł2,00 zł
21 miesiąc138,00 zł2,00 zł
22 miesiąc140,00 zł2,00 zł
23 miesiąc142,00 zł2,00 zł
24 miesiąc144,00 zł2,00 zł
Powyżej:0,25 zł
Opłata za wycofanie samochodu osobowego na okres:
– 3 miesięcy – 80 zł,
– 4 do 12 miesiąca – 4 zł/miesiąc,

Opłaty administracyjnej można dokonać w kasie Starostwa

w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Zaleca się przed dokonaniem przelewu potwierdzić prawidłowość wyliczonej wpłaty pod tel. nr (17) 24-04-522, 24-04-524 (czynne w godzinach pracy Urzędu).

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciela

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

1.Wydział Komunikacji i Transportu czasowo wycofa pojazd z ruchu, pod warunkiem, że pojazd ten jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału Komunikacji i Transportu w Leżajsku.

2.Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.

3.Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o DMC powyżej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów oraz samochodów osobowych, w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (przypadki, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. B oraz pkt 6 lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

4.Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

5.W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (F-KT.5410.3.01.01), do którego dołącza: kartę pojazdu, jeżeli była wydana, decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

6.Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

7.Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.

8.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.

 

 (formularz wniosku do pobrania ) – f-k.5410.3.01.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe

 1. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 20201.450 t.j ),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem  pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2130 t.j),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego KPA (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U 2021 r., poz.1546 t.j),
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546 z),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1840 t.j),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014 poz.451 t.j),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457 ),
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 337),
 12. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz.U. z 2020.2056 t.j),
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1542),
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856),
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojeździe cech identyfikacyjnych (DZ.U . Nr 236 poz. 1401),

 

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację – czasową rejestrację – wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele)
formularz do pobrania w sekcji „Pobierz dokumenty do wydruku” f-5410.01.01lub  dostępny w Starostwie  w Punkcie Obsługi Interesanta
Załączniki do wniosku o rejestrację pojazdu nowego zakupionego na terytorium RP:
– dowód własności pojazdu ( oryginał faktury VAT lub rachunku w oryginale ),
–  świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
– dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
– karta pojazdu.
– oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu,

Załączniki do wniosku o rejestrację pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP:
– dowód własności pojazdu ( umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ).
-dowód rejestracyjny lub w przypadku utraty, zaświadczenie z poprzedniego miejsca rejestracji,  potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
-zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych.
-karta pojazdu, o ile była wydana.
-tablice ( tablicę ) rejestracyjne,

Jeżeli dane sprzedającego pojazd zawarte w dowodzie własności nie są zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeśli była wydana), do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wszystkie fakty przeniesienia własności.

Tablice dla pojazdów elektrycznych i wodorowych (zielone)

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie nowo rejestrowane auta elektryczne i wodorowe mają nowy wzór tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego.

Kolor liter i cyfr nie uległ zmianie i pozostał czarny.

Pojazdy ekologiczne otrzymają dwa wzory znaków legalizacyjnych:

pojazd elektryczny – znak legalizacyjny z czerwoną obwódką,

pojazd wodorowy – znak legalizacyjny z żółta obwódką.

Czy należy wymieniać tablice rejestracyjne?

Nie ma konieczności wymiany tablic rejestracyjnych, jeżeli jeżeli wzór tablic odpowiada warunkom o których mowa w art. 74 ust. 2d PoRD)

Czy przy wymianie tablic zmieniają się numery?

Numery umieszczone na tablicy pozostają bez zmian.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z odbiorem zatrzymanego dokumentu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca,tj. paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:

– wiza Schengen lub wiza krajowa,

– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

 1. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 5. OPŁATY:

Opłata skarbowa :

17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 

SamochódPrzyczepa / naczepaMotocykl / ciągnik rolniczyMotorower
Tablice rejestracyjne zwyczajne 

80,00 zł

 

40,00 zł

 

40,00 zł

 

30,00 zł

Tablice rejestracyjne indywidualne1000,00 zł500,00 zł
Dowód rejestracyjny54,00 zł54,00 zł54,00 zł54,00 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł13,50 zł13,50 zł
Nalepka kontrolna18,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł12,50 zł12,50 zł12,50 zł
Opłata ewidencyjna2,00 zł1,50 zł1,50 zł1,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rej.) 

180,50 zł

 

121,50 zł

 

121,50 zł

 

111,50 zł

Razem

W przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej. oraz spełnieniu warunków o których mowa w art. 74 ust. 2d PoRD)

67,0067,0067,0067,00
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rej.) 

1100,50 zł

 

 

581,50 zł

 

 

Opłaty administracyjnej można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy  w Leżajsku.

Zaleca się przed dokonaniem przelewu potwierdzić prawidłowość wyliczonej wpłaty pod tel. nr (17) 24-04-522, 24-04-524 (czynne w godzinach pracy Urzędu).

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciel
7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu,

do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane,

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania. Organ rejestrujący w celu sprawdzenia dokumentów dokonuje z urzędu rejestracji czasowej pojazdu, wydaje za opłatą: pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice ( tablicę) rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni. Po tym terminie urząd wydaje stały dowód rejestracyjny, a wydane wcześniej pozwolenie czasowe podlega zwrotowi. Przy zakupie pojazdu od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego. W przypadku zakupu pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: – odzyskanego po kradzieży, – zabytkowego mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, – ciągnika i przyczepy rolnej, – wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tu rodziła się solidarność” – nowa wystawa plenerowa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Od 28 stycznia na dziedzińcu Muzeum Ziemi Leżajskiej będzie można obejrzeć wystawę „Tu rodziła się solidarność”.

Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej na 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Wszystkie prezentowane plansze mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku Polski.

Wystawę będzie można zwiedzać do 15 marca br.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dowiedz się, jak chronić swoje dane osobowe

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych, co jest dobrą okazją do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi zasadami, które pomogą zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza w sieci.

 1. Uważaj na to, co i komu udostępnisz o sobie w Internecie. W XXI w., w szczególności media społecznościowe mogą być kopalnią wiedzy o Tobie, o Twoim stanie majątkowym, miejscu pracy, wydarzeniach z Twojego codziennego życia. Zdarza się, że nadmiernie dzielisz się informacjami na swój temat. Przez to Internet jest źródłem wiedzy także o Twoich poglądach, zachowaniach konsumenckich, zainteresowaniach. Dane te są cenne nie tylko dla działów marketingu różnych firm, po to by na Twoich zachowaniach w sieci oprzeć kierowaną ofertę, ale niekiedy i dla przestępców. Szczególnie, gdy profil, który Ciebie dotyczy jest w pełni publiczny, możesz być narażony na użycie Twoich danych bez Twojej wiedzy i przyzwolenia niezgodnie z celami, dla których dane udostępniłeś.
 2. Nie zostawiaj dokumentów w zastaw. Podczas urlopu, wykonując różnego rodzaju aktywności, wypożyczając sprzęt, np. kajaki, łódki, czy narty albo łyżwy, nie oddawaj w zastaw dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub  studenckiej. Warto pamiętać, że zgodnie z prawem zatrzymywanie dowodu osobistego bez podstawy prawnej jest karane, natomiast nie wszystkie dane osobowe zawarte we wskazanych dokumentach są niezbędne dla realizacji celu wypożyczenia sprzętu. Utrata kontroli nad dowodem osobistym naraża Cię na posłużenie się tym dokumentem bez Twojej wiedzy i woli, co z kolei stwarza niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości. Osoby dysponujące kompletem informacji o Tobie, czy kopią Twojego dokumentu tożsamości, mogą podszyć się pod Ciebie i np. dokonywać na Twoją szkodę różnych transakcji, takich jak chociażby zaciągnięcie kredytu w banku czy wypożyczenie drogiego sprzętu i niezwrócenie go (np. samochodu). Nieodpowiedzialne zachowanie, o którym mowa – utrata kontroli nad identyfikującym Cię dokumentem, zwłaszcza potwierdzającym Twoją tożsamość – naraża Cię na wykorzystanie Twojego wizerunku oraz innych danych osobowych w celu wyrządzenia Ci szkody majątkowej lub osobistej. Osoby, które przejmą taki dokument mogą, korzystając z Twojej tożsamości, zawrzeć w Twoim imieniu różnego rodzaju umowy, np. z zakresu usług telekomunikacyjnych, z dalszymi tego faktu obciążającymi Ciebie konsekwencjami.Co do zasady nie powinieneś się godzić na kopiowanie Twojego dokumentu tożsamości. Tylko w niektórych sytuacjach jest to wyjątkowo dopuszczalne, gdy pozwalają na to przepisy. Gdy administrator domaga się kopii np. Twojego dowodu osobistego, poproś, aby wskazał Ci podstawę prawną, która nakłada na niego obowiązek takiego działania.
 3. Nie podawaj danych przez telefon. Unikaj przekazywania danych telefonicznie – szczególnie, gdy to nie Ty inicjujesz rozmowę, ale ktoś dzwoni do Ciebie. Udostępnianie danych na odległość obarczone jest ryzykiem, brakiem pewności co do tego komu faktycznie dane są przekazane. Nie daj się zaskoczyć, sprowokować do udostępniania danych wbrew Twojej woli, dla nieznanych, niewyjaśnionych przez rozmówcę celów. Upewnij się, komu faktycznie udostępniasz dane w trakcie rozmowy telefonicznej, a jeżeli trzeba zweryfikuj kontakt, np. oddzwaniając i sprawdzając, czy dany numer i osoba faktycznie reprezentuje podmiot, na który się powołała.
 4. Uważaj na różne formularze, poprzez które udostępniasz dane. Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Zastanów się czy faktycznie chcesz założyć kartę lojalnościową w sklepie, by mieć rabaty lub dodatkowe promocje. W takich sytuacjach podajesz sklepom imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, a w zamian otrzymujesz promocje, bony rabatowe, dodatkowe upominki przy zakupach. Ale czy rzeczywiście warto?Należy pamiętać, że administrator musi spełnić wobec Ciebie obowiązek informacyjny, czyli przekazać Ci niezbędne informacje na swój temat, podając m.in. swoją tożsamość, dane kontaktowe oraz dane kontaktowe swojego inspektora danych osobowych (o ile go wyznaczył), a także cel i podstawę prawną przetwarzania danych.

  Nie podawaj wszelkich danych, które pozwalają na pełną identyfikację, jeżeli w danej sytuacji nie jest to konieczne, danych nadmiarowych. Jeśli musisz skorzystać z danej usługi, to podaj tylko dane niezbędne do jej wykonania – dobrze przemyśl przekazanie tych, których przekazanie oznaczone jest jako opcjonalne.

  Zanim zaznaczysz wszystkie zgody, upewnij się czego dotyczą. Zwróć uwagę czy w formularzu zgody nie są zaznaczone domyślnie. Zgodnie z prawem nie powinno tak być. Dokładnie też czytaj, czego dotyczą klauzule zgód. W przypadku wątpliwości, zadawaj pytania administratorom. Powinni Cię poinformować o okresie przez jaki dane będą przetwarzane oraz o przysługujących Ci prawach, w tym dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także, czy Twoje dane będą komuś innemu (innym odbiorcom) przekazywane.

  Pamiętaj, że wyrabiając kartę lojalnościową często udzielasz zgód na wykorzystywanie danych w celach marketingowych nie tylko administratora, ale i jego partnerów biznesowych. O ile możesz, zweryfikuj, kim oni są, jakie to są firmy. Zgody na marketing „cudzy” powinny być nieobowiązkowe, powinna być Ci pozostawiona możliwość wyboru co do tego, czy taką zgodę wyrazisz.

  Administrator powinien Ci zapewnić, by możliwość wycofania zgody była równie łatwa, jak jej udzielenie oraz powinieneś być poinformowany o prawie do cofnięcia zgody nim ją wyrazisz.

 5. Nie wyrzucaj danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczysz. Wszelkie dokumenty z Twoimi danymi, to kolejne źródło wiedzy o Tobie, zwłaszcza gdy zawierają one wiele różnych informacji umożliwiających wyciągania wniosków na Twój temat, np. ustalenie tego, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, kiedy nie ma Ciebie w domu, ile masz dzieci, jak drogie robisz zakupy. Dlatego też – zanim wyrzucisz dokumenty do kosza – należy je zniszczyć (np. faktury, rachunki), zapiski, naklejki na opakowaniach od korespondencji czy po dostarczonych towarach, w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych osobowych.
 6. Usuwaj trwale dane z nośników. Ogrom danych o Tobie może znajdować się na Twoich starych dyskach twardych, kartach pamięci, pendrive’ach czy innych nośnikach. Zwróć uwagę, że coraz więcej informacji na Twój temat jest zapisanych w komputerach, smartfonach, aparatach fotograficznych czy tabletach. Zanim się pozbędziesz takich urządzeń lub nośników, trwale usuń z nich dane. Jednak zwykłe ich skasowanie nie będzie wystarczające, gdyż wiele danych da się odzyskać. Dlatego zanim wyrzucisz nośnik albo go sprzedasz, usuń z niego dane, korzystając przy tym z odpowiedniego do tego oprogramowania. Warto też przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, aby nie było w nim zapamiętanych loginów i haseł do różnych usług i aplikacji, z jakich korzystałeś, a zwłaszcza z takich, z których nadal korzystasz.
 7. Używaj programów chroniących komputer. Używaj oprogramowania chroniącego komputer i urządzenia mobilne przed niepożądanymi działaniami z zewnątrz, np. złośliwego oprogramowania. Oprócz popularnych programów antywirusowych przydatne mogą być również te, które zabezpieczą przed ingerencją z zewnątrz tzw. firewall.
 8. Bądź czujny w sieci. Nie odpowiadaj na maile od osób, których nie znasz np. tzw. spamerów, zwłaszcza gdy domagają się podania jakichś informacji o tobie czy namawiają do kliknięcia w przesłany link lub otwarcia przesłanego załącznika, sugerują zmianę identyfikatora i hasła. Zachowaj ostrożność także przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i dokonywaniu zakupów przez Internet. Zwracaj uwagę czy aby na pewno logujesz się do serwisu bankowości internetowej ze strony banku, która ma certyfikat SSL (widoczny w pasku adresu przeglądarki). Weryfikuj sklepy, w których chcesz coś kupić: czy w ogóle istnieją, czy i jakie mają opinie, czy są to podmioty zidentyfikowane, gdzie mają siedzibę, czy podany jest kontakt z ich właścicielem i czy kontakt ten nie jest ograniczony tylko do elektronicznego. Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa Twoich danych zastanów się czy koniecznie musisz dokonać zakupów u tego sprzedawcy. Weryfikuj regulaminy i polityki prywatności – unikaj sprzedawców nieprzedstawiających takich dokumentów czy też prezentujących w nich postanowienia zbyt ogólne, niejasno czy nieprecyzyjnie brzmiące, sformułowane niepoprawnie gramatycznie czy językowo, może to bowiem oznaczać, że są to podmioty niepodlegające polskiemu czy europejskiemu prawu.
 9. Zmieniaj hasła. Zazwyczaj to głównie pracodawcy wymagają od pracowników zmiany haseł co pewien czas, by chronić nie tylko dane osobowe, ale i tajemnice firm. Taką zasadę warto też wdrożyć w życiu prywatnym i okresowo zmieniać hasła dostępu do swojego komputera, do poczty elektronicznej, systemów bankowości elektronicznej, ale nawet sklepów internetowych, w których -masz konto użytkownika. Staraj się przy tym korzystać z różnych haseł. Dobrze jest, aby nie miały one nic wspólnego z Twoimi życiem osobistym, miejscem zamieszkania, Twoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzin, imionami Twoich bliskich czy Twoich zwierząt itp., tj. informacjami, które łatwo można skojarzyć z Tobą obserwując Twoje zachowania w sieci, czy połączyć z innymi informacjami o Tobie.

Źródło: uodo.gov.pl

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

UOKiK: Kary za sprzedaż na pokazach

Ponad 3,5 mln zł – to suma kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 6 firm, które łamały prawa konsumentów podczas pokazów.
Organizatorzy prezentacji wprowadzali konsumentów w błąd m.in. handlowcy ukrywali faktyczny cel spotkania, nie spełniali obietnic dotyczących prezentów, wabili fikcyjnymi promocjami i ograniczali prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu na stronie UOKiK zwłaszcza seniorów, którzy często padają ofiarą oszustów na tego typu pokazach.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (7-9) osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz.735);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2021r. poz.1923 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie licencji: ( formularz do pobrania)
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na okres od 2 lat do 50 lat

Załączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób ( atr. 5b ust.1  pkt 1,2. Ustawy o transporcie drogowym) ;
– samochodem osobowym;
– pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie mniej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,czyli:
  a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanie zawodu,
  b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i/lub zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4,
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania) (nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Załączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, że:
  a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanie zawodu,
  b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, (formularz oświadczenia do pobrania)
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EURO
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Wniosek o zmianę licencji: ( formularz do pobrania)

Załączniki do wniosku o zmianę licencji:

 • Dowód wpłaty za zmianę licencji
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osobę

DOKUMENTOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ (art. 5c ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym

bądź dokumentami potwierdzającymi:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
W 2022 r. kurs euro wynosi 4,5994zł.

WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym):
Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
– umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
– umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
– umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

5. OPŁATY:

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

Okres ważności licencji w latach
Od 2 do 15Powyżej 15 do 30Powyżej 30 do 50
Licencja320 zł380 zł450 zł
Jeden pojazd samochodowy (11%)35,20 zł41,80 zł49,50 zł
Razem355,20 zł421,80 zł499,50 zł

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną
o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,
za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,
za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15Powyżej 15 do 30Powyżej 30 do 50
 

(spedycja)

 

 

800

 

900

 

1000

za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie licencji, zmiana licencji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia, bez zbędnej zwłoki.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
UWAGA!

Od 15 sierpnia 2013 r. licencje na wykonywanie krajowego transportu osób (ponad 9 osób łącznie z kierowcą) zostały zastąpione ZEZWOLENIAMI na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Natomiast podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób:
– samochodem osobowym,
– pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
wymaga uzyskania oddzielnej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odrębnej licencji.

 

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 180 z późn.zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2021r.poz.723);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8. Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego – pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu z licencji:
Wniosek o wydanie wypisu z licencji 7 do 9 osób
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia

Załączniki do wniosku :

 •  Wykaz pojazdów samochodowych,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego na w/w pojazdy, (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na kolejny pojazd lub 900 euro kolejny poniżej 3,5 t).
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art. 5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym, dla wniosków o wypis
  z licencji 7-9 i  pojazdów osobowych,
 • Oświadczenie o niekaralności dla zezwoleń i licencji na krajowy transport drogowy
 • Inne niezbędne dokumenty.
 • Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie wypisu z licencji :
– 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 10902 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wszystkie formularze do pobrania

Wydanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów

2. PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U.2021 poz. 1921);
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1923 z późn.zm.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Naczelnik Wydziału pok. Nr 8
Tel. (017) 240 45 20

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień diagnostom:
(formularz do pobrania) F-KT. 5422.01.01
dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta

Uprawnienia diagnosty udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego.

Załączniki do wniosku o wydanie uprawnienia:

1. Dokument stwierdzający, że wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:

– posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub naprawy pojazdów,
-posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,
– posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,
– posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,

do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Dokument potwierdzający odbycie wymaganego szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym.

– z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
-wyżej wymienione zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.
3. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa :
48zł – za wydanie uprawnienia dla diagnostów
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Uprawnienie nie zezwala na wykonywanie badań technicznych, o ile diagnosta nie jest zatrudniony w stacji kontroli pojazdów.
Osoby nieposiadające uprawnień do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów, mogą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodzajów badań technicznych pojazdów po odbyciu szkolenia zakończonego egzaminem
z wynikiem pozytywnym.

(formularz do pobrania) F-KT. 5422.01.01

Wydanie prawa jazdy / Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel.: (17) 240-45-00 fax: 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie prawa jazdy / Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK).

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2213 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 165 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546),

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk,

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6 – tel. (17) 240 45 23,

Odbiór prawa jazdy – Stanowisko nr 7 – tel. (17) 240 45 19,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.

Wniosek o wydanie prawa jazdy:
(formularz ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta).

Oświadczenie rodzica/-ów lub opiekuna/-ów dla nieletniego kandydata na kierowcę:
(formularz do pobrania na dole strony): F-KT. 5430.01.02 – oświadczenie.

Załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat przy ubieganiu się o kategorię AM ,A1, A2, B1, B, T, (formularz): F-KT. 5430.01.02

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.
Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 0,50 zł
Łącznie: 100,50 zł.

Opłatę za wydanie prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za wydanie prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście.
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Profil kandydata na kierowcę organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru profilu kandydata na kierowcę, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przesyła do tut. Organu wydającego prawo jazdy w ciągu 3 dni zaktualizowany profil kandydata na kierowcę o pozytywny wynik egzaminu. Należy wówczas dostarczyć do tut. Organu opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy.
Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym : przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Profil kandydata na kierowcę organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru profilu kandydata na kierowcę, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przesyła do tut. Organu wydającego prawo jazdy w ciągu 3 dni zaktualizowany profil kandydata na kierowcę o pozytywny wynik egzaminu. Należy wówczas dostarczyć do tut. Organu opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy.

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2019r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością osrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 596);
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1923 z późn.zm);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących środki szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem o treści określonej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.); (formularz)

-Oświadczenie przedsiębiorcy o następującej treści:

„Oświadczam że:
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą,
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. – „o kierujących pojazdami”.

Oświadczenie powinno również zawierać:
firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

5. OPŁATY:

500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17zł – opłata skarbowa za wydanie zmienionego zaświadczenia;
17zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście, informację o wszelkich zmianach danych  zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
(formularz) :
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 3.  posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.162 z późn.zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 217 ust. 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn.zm),

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6

tel. (17) 24 04 523

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania :
(formularz do pobrania na dole strony) F-KT.5432.01.01.doc

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zameldowania.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Opłatę można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty skarbowej.

Wykonując płatność za wydanie zaświadczenia przelewem, proszę przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście.

Za pośrednictwem poczty.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

(formularz do pobrania) F-KT.5432.01.01.doc

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021.212);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r.poz 366);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-
pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I lub II na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • pełnomocnictwo jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

5. OPŁATY:

1) w kategorii I – 100 zł;
2) w kategorii II:
a) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
3) w kategorii III:
a) 500 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 3000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4)w kategorii IV:
a) 800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 3200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 4800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5) w kategorii V:
a)500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Opłata skarbowa:
17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

3 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Starosta Leżajski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydaje zezwolenia kategorii I oraz II.

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na okres 12 miesięcy.

Zezwolenie kategorii II wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

ZezwoleniePojazdy nienormatywneDrogi
Kategoria Io długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad
Kategoria IIo naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne
Kategoria IIIo rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

krajowe
Kategoria IVo szerokości nieprzekraczającej:3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;

publiczne
Kategoria Vo wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wy-mienionych w kategoriach I-IV,

o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.

wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwolenia kategorii I.
Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom ww. zezwolenie.

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51),
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.180 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.735);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.1546 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia: ( formularz do pobrania)
Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • oświadczenie o posiadaniu siedziby i bazy eksploatacyjnej (formularz oświadczenia do pobrania)
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust.1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o Transporcie Drogowym.
 • oświadczenie o niekaralności (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a. 
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 odpowiednio, ust.1 lub 2  rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; (formularze oświadczeń do pobrania).
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną: rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
  9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
  5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

  Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem wyłącznie pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
  1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

  W przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy w KRS, przedsiębiorca wykazuje zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową,

  Jeśli przedsiębiorca, nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,
  Do wglądu:
  – oryginały kserokopii załączonych dokumentów;

5. OPŁATY:

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia i wypisu z zezwolenia wnoszona przed złożeniem wniosku:
1000 zł – opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
110 zł – za każdy wydany wypis zgodnie z ilością pojazdów zgłoszonych do zezwolenia – wyłącznie dla pojazdów powyżej 3,5 t.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia, zmiana zezwolenia – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Zgodnie z art 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. – Właściwy organ rozpatruje wniosek
o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM

Przy ocenie sytuacji finansowej, wartość euro przeliczana jest według kursu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października 2021r.
Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,5826 zł.

Wydanie, zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w granicach powiatu

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w granicach powiatu.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.180 z późn.zm.),
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 202),
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.11546 z późn.zm.);
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:

Załączniki do wniosku o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:

 •  kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy z uwzględnieniem zapisów art.15 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1944 z późn.zm.) – tj. w proponowanym rozkładzie jazdy, przystanki zlokalizowane na danym obszarze muszą być spójne z wykazem przystanków określonym przez organizatora oraz § 3-5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.202). W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni, rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pośpiesznych, przyśpieszonych, zwykłych)
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • ZOBOWIĄZANIE do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • CENNIK opłat za przewóz osób w komunikacji autobusowej, zawierający ceny biletów normalnych i ulgowych z ulgą ustawową i komercyjna – opracowany zgodnie z treścią przepisu art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • WYKAZ POJAZDÓW z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób:

 •  kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa : 17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Opłata za wydanie zezwolenia:
Opłata za zezwolenie – przewóz regularny osób:

Okres ważności zezwoleniaopłata w złotych
obszar gminyobszar powiatuobszar wykraczający poza granice powiatu, niewykraczający poza obszar województwaobszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
pojazd samochodowydo 1 roku100250350500
do 2 lat150300400550
do 3 lat200350450600
do 4 lat250450550650
do 5 lat300550600700

Opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób wynosi 50% opłaty określonej w przewozach regularnych osób ( tabela opłat).
Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
Za przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia ( tabela opłat).
Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od następujących okoliczności:
1) dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
2) w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
3) w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
4) na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę
w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem w/w dokumentów

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni,
sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 60 dni,

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. oznaczenia przedsiębiorcy,
2. siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. przebiegu linii regularnej,
2. rozkładu jazdy,
3. zwiększenia pojemności pojazdów,
4. częstotliwości kursowania,
5. zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

Po upływie okresu ważności, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zachodzą okoliczności do cofnięcia zezwolenia. Postępowanie w sprawie przedłużenia terminu ważności zezwolenia realizowane jest na zasadach jak przy wydaniu nowego zezwolenia.
(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.04 – PRZEDŁUŻENIE

Przewóz regularny to publiczny przewóz osób i bagażu wykonywany według rozkładu jazdy wywieszonego na przystankach i dworcach autobusowych.
Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na przystankach określonych w rozkładzie jazdy. Należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości.
Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób z wyłączeniem innych osób.
Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne osób w transporcie krajowym wydaje:
na obszar gminy – wójt, burmistrz,
na obszar powiatu – starosta,
na obszar wykraczający poza teren powiatu – marszałek województwa,
Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Zezwolenia na przewozy regularne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31 grudnia 2020 r.
Zezwolenie na przewozy regularne specjalne wydaje się przedsiębiorcy na okres od 1 roku do 5 lat.

Wydanie, zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.180 z poźn.zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn.zm.);
Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz.735);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1546 z późn.zm.),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na czas nieokreślony.
Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:

 •  Wykaz pojazdów samochodowych
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.
 •  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
 • – Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:
W przypadku gdy zmiana danych zawartych w zaświadczeniu nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia.

Załączniki do wniosku o zmianę zaświadczenia:

 •  Wykaz pojazdów samochodowych,
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców którzy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy, oraz spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4. (oświadczenie do pobrania).
 • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zaświadczenia,
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych w ramach powszechnych usług pocztowych, przez podmioty, nie będące przedsiębiorcami, działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, obowiązek ten nie dotyczy również rolnika w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy.
Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą, i pojazdami o DMC nie przekraczającej 3,5 tony.
Zaświadczenie na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze kraju.

 • Inne niezbędne dokumenty.
  Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.

5. OPŁATY:

Opłaty za wydanie /zmianę/ zaświadczenia :
500zł – za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony,
100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia,
25 zł – za zmianę zaświadczenia,
10 zł – za wydanie wypisu przy zmianie zaświadczenia
100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: