Zamknij mobilną wersję WCAG

Grupa Żywiec sfinansowała zakup sprzętu dla SP ZOZ w Leżajsku

Grupa Żywiec sfinansowała zakup sprzętu medycznego, niezbędnego w walce z koronawirusem. Sprzęt trafi do szpitali i centrów medycznych najbliżej browarów należących do GŻ.

 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu otrzyma respirator oraz pompy infuzyjne
 • Szpital Miejski w Elblągu (przekształcony w szpital zakaźny najbliższy także dla mieszkańców Braniewa) otrzyma respirator oraz łóżko dla OIOM
 • SP ZOZ w Leżajsku otrzyma aparat do terapii nerkozastępczych
 • Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu otrzyma respirator oraz sprzęt wspierający
 • Namysłowskie Centrum Zdrowia otrzyma środki ochrony osobistej oraz sprzęt służący do diagnostyki.

Bardzo dziękujemy Grupie Żywiec za okazane wsparcie.

Źródło: https://grupazywiec.pl/wspieramy-tych-ktorzy-ratuja-z/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Nieodpłatna Pomoc Prawna w formie zdalnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Starosta Leżajski podjął decyzję o zmodyfikowaniu w okresie od 13 marca 2020 r. do odwołania, działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu leżajskiego. Okresowo zmieniony zostaje sposób udzielania porad. Osoby udzielające porad mogą  udzielać pomocy z innych miejsc niż lokal w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, wideorozmowa).

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze złożenie wymaganego przepisami wypełnionego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie można złożyć:

 • w wersji papierowej: przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego – ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk lub osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach Starostwa Powiatowego
 • elektronicznie: przesyłając skan lub zdjęcie oświadczenia e-mailem na adres starostwa: npp@starostwo.lezajsk.pl lub poprzez ePUAP

Wzór oświadczenia do pobrania pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html

Po złożeniu oświadczenia należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 882 015 438  lub pod adresem e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl

W wyznaczonym terminie i uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuję się z Państwem prawnik lub doradca obywatelski.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego

26 marca w Powiatowej Sali Koncertowej w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się XXIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego. W sesji udział wzięło 10 radnych. Na wstępie spotkania Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź poinformował radnych, że z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, zostały zastosowane wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa obradującym. Sala została poddana dezynfekcji, a radnym udostępniono preparaty do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki.

Sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Leżajskiego ze względu na konieczność przyjęcia uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie Powiatu, która umożliwi m.in. zakup respiratora stacjonarnego dla SP ZOZ w Leżajsku oraz zapewni bieżące funkcjonowanie jednostkom powiatowym. Decyzja Zarządu podyktowana była przede wszystkim koniecznością wsparcia leżajskiego szpitala w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Z uwagi na jej znaczenie Przewodniczący Rady podziękował radnym, którzy mimo obecnej sytuacji zdecydowali się uczestniczyć w spotkaniu.

Podczas sesji odczytano pismo, którego nadawcami byli nieobecni podczas spotkania radni, skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Leżajskiego. Radni wyrazili w nim wątpliwości dotyczące zwoływania sesji w czasie epidemii.

W pisemnej odpowiedzi na list radnych Starosta Leżajski Marek Śliż, która również została odczytana podczas spotkania, wskazał, że na podstawie obowiązujących przepisów nie ma przeciwwskazań prawnych do zwołania sesji. W art. 15 ust.1 Ustawy z dn. 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. Urz. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm., ustawodawca nie przewiduje innej formy podejmowania przez radę uchwał, które zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Zgodnie z  §3a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie RP stanu epidemii (Dz. Urzęd. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się nie dotyczy wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych. Z kolei na podstawie  §11a ww. rozporządzenia, ograniczenia co do ilości zgromadzonych osób nie dotyczą spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Powyższe argumenty świadczą o tym, że wniosek Zarządu Powiatu Leżajskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu w tym terminie miał ważne uzasadnienie prawne i społeczne, a przepisy o stanie epidemii nie ograniczają radnych w wykonywaniu swoich funkcji. Zasadność zwołania sesji i zgodność z obowiązującymi przepisami potwierdziła również kancelaria zapewniająca Radzie Powiatu obsługę prawną.

Ponadto Przewodniczący Rady odwołał się również do treści pisma przesłanego przez Związek Powiatów Polskich, mówiącego o niedopuszczalności organizacji sesji w trybie zdalnym w świetle obowiązujących przepisów.

Podczas sesji Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył podziękowania dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, policjantów, strażaków, służb transportowych, urzędników pracujących w różnego rodzaju instytucjach, pracowników sklepów, pracowników poczty, pracowników firm budowlanych i innych, którzy mimo panujących warunków muszą pełnić obowiązki zawodowe, narażając swoje zdrowie i niejednokrotnie życie służąc innym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Łukasz Zawadzki

 

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi koronawirusem

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w porozumieniu z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji oraz zalecenia dla osób izolowanych w domu, celem wykorzystania przez personel medyczny kierujący pacjenta do izolacji w warunkach domowych.

Wspomniane zalecenia są niezwykle pomocne zarówno dla osoby chorej, jak i jej rodziny.

 

 

ARiMR ogłasza nabór wniosków na rozwój małego gospodarstwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza  nabór wniosków na rozwój małego gospodarstwa. Nabór trwa od 31 marca do 29 maja br. Wsparcie dotyczy rolników posiadających gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba ubezpieczona zarówno w KRUS, jak i ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem: dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Uwaga! Starostwo Powiatowe w Leżajsku nieczynne dla interesantów

W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, wchodzącymi w życie 25 marca, a dotyczącymi m.in. zakazu przemieszczania się i zgromadzeń, prosimy interesantów o zastosowanie się do poniższego Zarządzenia Starosty Leżajskiego. Kontakt tylko poprzez pocztę elektroniczną, ePUAP, telefon lub pocztę zwykłą.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Koronawirus – pakiet informacji dla konsumentów

 • Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty.
 • Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.
 • Prezes Tomasz Chróstny przygotował dla konsumentów na stronie uokik.gov.pl specjalny pakiet informacji.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwiększona liczba pytań i skarg od konsumentów. Najczęściej dotyczą one odwołanych wyjazdów oraz zawyżonych cen w sklepach.

– Konsumenci czują się zagubieni w czasie, gdy masowo są odwoływane imprezy i wyjazdy, a ceny niektórych produktów w sklepach tradycyjnych czy internetowych szybują w górę. Dlatego postanowiliśmy przygotować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o prawa konsumenckie w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zachęcamy do zajrzenia na stronę uokik.gov.pl i skorzystania z pakietu informacji specjalnie przygotowanego przez naszych ekspertów. To wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy, będziemy je cały czas uzupełniać o nowe kwestie, które będą się pojawiać w zapytaniach od obywateli – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.


Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Porady zamieściliśmy pod adresem uokik.gov.pl/koronawirus. Są podzielone na kilka kategorii tematycznych: „Usługi turystyczne”, „Hotele”, „Transport”, „Sprzedaż”, „Usługi finansowe”, „Usługi”, „Ochrona konsumentów”. Ma to ułatwić konsumentom dotarcie do treści, które ich najbardziej interesują. Przykładowo w kategorii „Transport” znajdą informacje, co robić w przypadku odwołania lotu przez przewoźnika, a w kategorii „Hotele” – poradę, na jakie przepisy się powołać, aby bezpłatnie anulować rezerwację noclegu.

Konsumencie, masz prawo do:

 • Uczciwej i jasnej ceny,
 • Bezpiecznych produktów,
 • Rzetelnej informacji o ofercie,
 • Bezpłatnej pomocy prawnej.

UOKiK stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od konsumentów i przedsiębiorców. W ramach prac nad specustawą urząd przygotował również pakiet rozwiązań prawnych umożliwiających interwencję w przypadku stosowania przez sklepy nieuczciwych i wygórowanych cen na sprzedawane towary.

Jeśli sprzedawca podwyższa cenę w związku z koronawirusem, zgłoś to UOKiK na adres monitoring@uokik.gov.pl lub pod nr 801 440 220, 22 290 89 16.

UOKiK

Konkurs ofert „(Nie)bezpieczni w sieci”

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. bezpieczeństwa obywatelskiego zapraszają do udziału w konkursie „(Nie)bezpieczni w sieci”. Konkurs skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych, które mają ciekawy pomysł na kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci. Najlepsze trzy pomysły będą nagrodzone dofinansowaniem oraz zaproszeniem do wspólnej organizacji kampanii wraz z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. W sumie na ten cel przeznaczono 500 tys. zł.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego uległ zmianie termin składania ofert z 22 marca na 31 marca. Więcej informacji i dokumenty do pobrania pod adresem: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Konkurs ofert „Wdzięczni Bohaterom 1920”

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. bezpieczeństwa obywatelskiego zapraszają do udziału w konkursie „Wdzięczni Bohaterom 1920”. Otwarty konkurs ofert ma na celu upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 i skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych. Projekt może dotyczyć organizacji wystaw, konferencji, podróży historycznych, gier terenowych, pikników, koncertów, rekonstrukcji historycznych itp. Pula konkursowa to 2 mln zł.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego uległ zmianie termin składania ofert z 23 marca na 30 marca. Więcej informacji i dokumenty do pobrania pod adresem: www.gov.pl/ministerstwoobronynarodowej

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Zostańcie w domach

W związku z wystąpieniem kolejnych przypadków koronawirusa na terenie powiatu leżajskiego apelujemy o rygorystyczne stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Wirus nie odpuścił, ale chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, bo ignorują apele o pozostaniu w domach, co można było zaobserwować na ulicach i terenach rekreacyjnych w ostatnich dniach. To nie jest czas beztroskiej rekreacji w grupach i zakupów drugiej lub trzeciej potrzeby. To czas, w którym od Waszych postaw zależy zdrowie i życie zarówno Was samych, Waszych bliskich, jak i innych ludzi. ZOSTAŃCIE W DOMACH i stosujcie wszelkie środki ostrożności zalecane przez służby. To niewielka cena za zdrowie i życie.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

Konkurs internetowy dla dzieci, młodzieży i rodzin z terenu powiatu leżajskiego

Pomimo tej trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy Muzeum Ziemi Leżajskiej pragnie serdecznie zaprosić dzieci, uczniów szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich oraz rodziny z terenu powiatu leżajskiego do wzięcia udziału w internetowej zabawie konkursowej dotyczącej historii miasta i regionu, zabawkarstwa ludowego oraz umiejętności plastyczno-artystycznych o tematyce zbliżających się świąt wielkanocnych.

Zabawa konkursowa ma na celu zaktywizowanie dzieci oraz ich rodziny przebywające w domu do działalności twórczej. Konkurs podzielony jest na cztery oddzielne grupy wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz rodziny. W ramach każdej kategorii zostaną wybrane trzy osoby, które zostaną nagrodzone przez Muzeum Ziemi Leżajskiej tradycyjnymi drewnianymi zabawkami (w tym: ptak klepak, magiczna deseczka, fliper oraz niespodzianka) oraz karnetami rodzinnymi na kompleksowe zwiedzenie Muzeum Ziemi Leżajskiej z nieokreślonym terminem ważności karnetu.

Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2020 roku w formie zdjęcia, scanu pracy plastycznej np. rysunku, pracy przestrzennej albo w postaci pliku tekstowego (dot. wypracowań) na adres informacja@muzeum-lezajsk.pl lub w prywatnej wiadomości na muzealnym profilu facebookowym podającswoje imię, nazwisko oraz grupę wiekową. Zachęcamy również do przesyłania zdjęć z poszczególnych etapów wykonywania prac.

Kiedy panujący obecnie wirus będzie już wspomnieniem, liczymy, że wszystkie prace trafią do muzeum z przeznaczeniem na organizację wystawy czasowej.

W załączeniu plansze, które zawierają szczegółowe informacje dla poszczególnych kategorii wiekowych.

PAMIĘTAJCIE! TA EPIDEMIA MINIE SZYBCIEJ NIŻ SIĘ POJAWIŁA. NATOMIAST DO TEGO CZASU BĄDŹCIE SILNI I JEŚLI TYLKO MOŻECIE ZOSTAŃCIE W DOMU ORAZ STOSUJCIE SIĘ DO WSZELKICH ZASAD PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

Muzeum Ziemi Leżajskiej

 

Uwaga! Komunikat dotyczący obsługi interesantów

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że Starostwo Powiatowe w Leżajsku nadal pozostaje zamknięte dla interesantów i kontakt odbywa się za pomocą platformy ePUAP,  poczty elektronicznej oraz telefonów. Z uwagi na to, że w pracy w tym tygodniu pozostają osoby sprawujące dyżur w urzędzie, nie mają one możliwości obsługiwać  przychodzących osobiście i chcących złożyć jakiekolwiek dokumenty. Apelujemy o to, aby jeśli to możliwe, pozostać w domach i kontaktować się z urzędem tylko i wyłącznie w sprawach nagłych. O sposobie obsługi interesantów w kolejnym tygodniu poinformujemy niebawem.

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

WAŻNE! Zarządzenie Starosty Leżajskiego w sprawie reorganizacji pracy starostwa

Działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczania ryzyka zakażenia nim, Starosta Leżajski podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku na czas epidemii /budynek A i B/ oraz podległych jednostkek.

Od 16 marca Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz podległe jednostki będą nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywają pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Na stronie internetowej starostwa oraz BIP starostwa dostępne są numery telefonów oraz adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych, z którymi należy się kontaktować.

Możliwe jest załatwianie spraw przez ePUAP/profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Do pomieszczeń i budynków starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy.

Kasa starostwa będzie nieczynna.

Płatności można dokonywać na konto Starostwa Powiatowego w Leżajsku, numery kont znajdują się w zakładce kontakt.