Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6124 28
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  •  art. 5 ust.1 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 82/,
  •  art.53 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 77 ze zm./,
  •  art. 106 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572/,
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1781/,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy  na zamierzenie inwestycyjne (formularz  F-GN.6124.28.01).

Załączniki:

  • projekt decyzji o warunkach zabudowy + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,
  • analiza warunków zabudowy i zasad zagospodarowania + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,
  • wykaz stron postępowania.


5. OPŁATY:

Wydanie postanowienia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  administracyjnego organ do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: