Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6623 08
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawy z 17 maja 1989r. Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  /t.j. Dz.U. z 2023 r.,  poz. 1752 ze zm. /.
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów /Dz.U.z 2012r. poz. 1246/.
 • ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t.j. Dz.U. 2024r., poz. 572/.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2022r.  poz. 2142 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów.

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6623.08.01  – Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Załączniki do wniosku:

 • projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • dokumentacja geodezyjna z podziału użytków przyjęta do PZGiK,
 • informacja o położeniu  działki w  planie  zagospodarowania  przestrzennego lub  w studium,
 • opłata skarbowa od wydanej decyzji  – 10 zł,
 • upoważnienie udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • za wydanie decyzji – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przeprowadzenie czynności zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a), zakończonego wydaniem decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji. Ostateczna decyzja stanowi następnie podstawę do dokonania aktualizacji bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków – poprzez wprowadzenie stosownej zmiany, w drodze czynności materialno-technicznej.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Na wniosek właściciela gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się dla gruntów, dla których: wystąpiła trwała zmiana sposobu użytkowania gruntu np. z gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska i odwrotnie; planowo zalesionych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i ustalonej granicy rolno-leśnej po 4-5 latach od zalesienia i uzyskaniu pozytywnej oceny o udatności uprawy.

We wniosku strona powinna uzasadnić konieczność przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wskazać klasyfikatora. Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).

Starosta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji. Przeprowadza również ocenę kwalifikacji wskazanego przez stronę klasyfikatora – na podstawie przedłożonego, podpisanego przez klasyfikatora oświadczenia oraz załączonych do danego wniosku dokumentów, potwierdzających  jego kwalifikacje/uprawnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia – Starosta  upoważnia klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Przeklasyfikowanie gruntu i ustalenie klasy gruntu następuje na podstawie  decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z mapą klasyfikacji  przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).

INFORMACJE DODATKOWE:

Z urzędu gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się:

 • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
 • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
 • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich /w ramach programu PROW/.