Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6642 13
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków oraz GESUT, BDOT500

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej)     F-GN.6642.13.01 -Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

–  wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

UWAGA : W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. OPŁATY:

Brak opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnienie danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany we wniosku.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o udostępnienie danych.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

W zależności od podstawy prawnej powołanej w decyzji służy prawo wniesienia odwołania do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (art. 40f ustawy Pgik) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: