Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6621 06
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia  z operatu ewidencji gruntów i budynków.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1781/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

  • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
  • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6621.06.01  -Wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia – 17 zł,
  • za pełnomocnictwo (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł,

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 lub  w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Wydanie zaświadczenia.
  • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: