Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.683 25
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 129  ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm./,
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne (formularz F-GN.683.25.01).

Załączniki:

  • decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, decyzja wywłaszczeniowa, decyzja zatwierdzająca  projekt podziału nieruchomości pod drogi publiczne.
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Pliki do pobrania: