Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.661 11
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Scalenia i wymiana gruntów – wyrażenie zgody na przeniesienie własności działek

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa  z  26 marca 1982r.  o  scaleniu  i  wymianie  gruntów  / t.j. Dz.U. z  2023r.,  poz. 1197/,
  • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r,  poz. 1781/,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.,  poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

  • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
  • Stanowisko ds. scalenia i wymiany gruntów.

Kontakt merytoryczny: 17-2404511

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz do pobrania poniżej) – F-GN.661.11.01  Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności dziełek.

Załączniki:

  • zezwolenie grupy wykonującej scalenie na przeniesienie własności działek na drugiego właściciela,
  • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo.

 

5. OPŁATY:

Wydanie zgody jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pismo.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: