Zamknij mobilną wersję WCAG

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Informacji

polityka jakości

 

Załącznik do zarządzenia Nr 58/2020 Starosty Leżajskiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

Celem działania Starostwa Powiatowego w Leżajsku jest świadczenie usług administracyjnych oraz obsługa ustalonych przepisami prawa zadań Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego Powiatu Leżajskiego.
Dla realizacji tych celów stosuje się nowoczesny model zarządzania oparty na międzynarodowych standardach ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2014-12.

Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Leżajsku

 1. Pracownicy Starostwa posiadają kwalifikacje odpowiadające powierzonym im zadaniom oraz podnoszą swój poziom wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach dostosowujących poziom wiedzy do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów oraz oczekiwań Interesantów.
 2. Starostwo Powiatowe stosuje w praktyce zarządzanie procesami (między innymi wykorzystując tzw. metodę PDCA), zarządzanie zasobami, benchmarking, analizę kosztów działalności oraz inne nowoczesne metody odnoszące się do funkcjonowania instytucji administracyjnej.
 3. Starostwo Powiatowe systematycznie bada satysfakcję swoich Interesantów i na tej podstawie podnosi jakość świadczonych usług.
 4. Starostwo współpracuje z Interesantami i innymi instytucjami na partnerskich dla obu stron zasadach.
 5. Starostwo promuje Powiat Leżajski we współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i innymi instytucjami w Polsce oraz samorządami partnerskimi za granicą.
 6. Starostwo Powiatowe dokonuje ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagrożeniami zidentyfikowanymi podczas wykonywanych zadań oraz zapobiegania incydentom oraz prowadzi systematyczne przeglądy i oceny skuteczności działania ZSZ.

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku

 1. Dla zapewnienia celów działania Starostwa Powiatowego w Leżajsku stosuje się techniki i technologie, narzędzia i systemy informatyczne oraz przetwarza i zarządza informacją.
 2. Informacja jako jeden z najważniejszych zasobów Starostwa jest chroniona na każdym szczeblu Starostwa.
 3. Starostwo chroni informacje własne, jak i powierzone.
 4. Poufność, dostępność i integralność informacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zgodności z przepisami prawa oraz wizerunku Starostwa wobec stron zainteresowanych.
 5. Dla zapewnienia celów działania Starostwa ustanawia się ramy celów bezpieczeństwa Polityki, które koncentrują się na zapewnieniu: poufności, integralności i dostępności danych; identyfikowalności czynności i zasobów podczas przetwarzania danych; zapewnieniu niezawodności działań; podejmowaniu wysiłków prowadzących do poprawy poziomu bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w Starostwie.
 6. Kompetencje i świadomość pracowników Starostwa są podstawą bezpieczeństwa informacji w Starostwie.

 

Najwyższe kierownictwo Starostwa Powiatowego zobowiązuje się do zachowania zgodności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2014-12 do jego ciągłego doskonalenia i skuteczności.

Najwyższe kierownictwo Starostwa Powiatowego zapewnia, że Polityka ZSZ i jej cele są zrozumiałe, wprowadzone i utrzymywane w Starostwie Powiatowym.