Zamknij mobilną wersję WCAG

1 sierpnia zawyją syreny – Cześć i chwała Bohaterom!

W sobotę, 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły. Zapraszamy mieszkańców powiatu leżajskiego do oddania hołdu uczestnikom oraz cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z 76 rocznicą godziny ,,W”, która dała początek jednemu z najważniejszych, a zarazem tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Informację zamieścił: Grzegorz Leja

Nabór wniosków „Premie dla młodych rolników” został przedłużony

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony.

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię – młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
   od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
– 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Informację zamieścił: Grzegorz Leja

,,Podkarpackie FIO Lokalnie” zaprasza na spotkanie

 

W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją o realizacji Programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego Operatorem jest Fundacja Generator Inspiracji zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe  z terenu powiatu leżajskiego na szkolenie związane z udziałem w ww. programie. Konkurs Kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Celem Programu realizowanego w roku 2020 jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Spotkanie odbędzie się w czwartek tj. 30 lipca 2020 r. o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej, które będzie prowadzić Pani Anna Tworz – Kierownik Oddziału współpracy  z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Poniżej do pobrania:

Regulamin PFIOL 2020

Informację zamieścił: Grzegorz Leja

Zamknięcie odcinka drogi powiatowej Łowisko – Wola Zarczycka

Wykonawca robót PBI Infrastruktura SA w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km ok. 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka” informuje, że od 29 lipca 2020 r. od godz. 8.00 do 31 lipca 2020 r. do godz. 18.00 wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1277R, zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem organizacji ruchu na czas robót.

 

Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej w programie Erasmus Plus! Mobilność kadry edukacji szkolnej

Ośmioro nauczycieli Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej brało udział w projekcie Erasmus Plus „Otwórzmy się na Europę” – Mobilność kadry edukacji szkolnej, który realizowany był w okresie 2018 – 2020. Nauczyciele poszukujący nowych sposobów pracy z młodzieżą i wykazujący chęć dalszego rozwoju zawodowego brali udział w zagranicznych szkoleniach językowych i metodycznych. Odbywały się one w szkołach językowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Malcie oraz Cyprze. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności oraz świadomości międzykulturowej. Nacisk położony był również na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej, wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu. Uczestnicy programu – nauczyciele języka angielskiego: Agata Wach, Beat Wiatr, Elżbieta Stawarz, niemieckiego: Monika Popowicz, informatyki: Mariusz Grabarz, wychowania fizycznego: Małgorzata Zdanowicz, Jerzy Rejman, biologii i chemii: Edyta Brudniak – podnieśli swoje kompetencje pedagogiczne i językowe, nabyli nowe umiejętności metodyczne, poznali inne formy pracy z uczniem, udoskonalili własny warsztat. Przekłożyło się to na wzrost jakości i efektywności ich pracy. Nauczyciele nawiązali kontakty z licznymi szkołami w kraju i zagranicą dołączając szkołę w Brzózie Królewskiej do projektów eTwinningowych. Projekty niemieckojęzyczne prowadzone są we współpracy ze szkołami z Włoch, Słowacji, Estonii, Francji, Niemiec i Turcji, a anglojęzyczne ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Szwecji. Uczniowie mają okazję do międzynarodowych kontaktów rówieśniczych, mogą podnosić swoje kompetencje językowe, poznawać kulturę i zwyczaje innych krajów. W tej samej formule realizowany jest również ekologiczny projekt ze szkołami w Piskorowicach i Chałupkach Dębniańskich. W ramach projektu Erasmus+ w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej organizowane były również konkursy plastyczne, literackie oraz spotkania promujące integrację europejską i współpracę międzynarodową.
Całkowita kwota dofinansowania projektu to 22 976 euro przyznana przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus Plus.

Zmodernizowane witacze powiatu leżajskiego już stoją

Powiat Leżajski zmodernizował witacze stojące przy wjazdach do powiatu tj. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk oraz w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Tarnogóra. Witacze maja nieco zmieniony wygląd oraz napisy witające wjeżdżających i żegnające wyjeżdzających. Są wizytówką powiatu, więc mamy nadzieję, że będą rozpoznawalne i z nim kojarzone.

Wymagały gruntownej modernizacji, gdyż działania atmosferyczne spowodowały widoczne zniszczenia. Na zmodernizowanych witaczach wzorem lat ubiegłych zamieszczono loga firm wspierających ich wykonanie w 2010 roku oraz wsparły modernizację obecnie, tj. Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. oraz Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp.  z o.o. w Leżajsku.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

W związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, KRUS we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Konkurs adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lata, będzie trwał do 30 września br. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowewgo) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ideą Konkursu jest  to, by uczestnik przedstawił w filmie własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

Regulamin i wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej KRUS: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/ 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Konkurs ofert MON: Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy.

Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot musi mieć minimum 10 procent finansowego wkładu własnego planowanej dotacji. Musi też mieć doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i patriotycznym. Może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r. Powinny zawierać m.in. opis planowanych działań takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. oraz projekt planowanego muralu. Jego ilustrację trzeba wkleić w ramkę formularza. Podmiot musi mieć zezwolenie na wykonanie muralu w miejscu znajdującym się w przestrzeni publicznej, zapewniającym godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej.  Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości na 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Realizacja zadań planowana jest od 10 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Szczegóły konkursu: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid

Źródło: MON

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Rada Powiatu Leżajskiego powołała nowego skarbnika

16 lipca w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXVII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

W trakcie spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:

  • udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gminie Grodzisko Dolne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gminie Leżajsk ze środków PFRON;
  • udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Miastu i Gminie Nowa Sarzyna ze środków PFRON;
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego;
  • zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.;
  • odwołania Skarbnika Powiatu Leżajskiego;
  • powołania Skarbnika Powiatu Leżajskiego.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej przez Zdzisława Sucha, pełniącego dotychczas funkcję Skarbnika Powiatu Leżajskiego, Rada Powiatu Leżajskiego powołała na to stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku Jolantę Marciniak.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do Parku Drewnianej Zabawki

Kilka lat temu Muzeum Ziemi Leżajskiej podjęło inicjatywę, która miała na celu podtrzymanie tradycji wyrobu drewnianych zabawek, które zachwycają swoją prostotą i urokiem. To przedsięwzięcie miało również zwrócić uwagę społeczeństwa na zalety tego typu produktów: trwałość, ekologiczność i bezpieczeństwo dla dzieci.

W 2014 roku w Leżajsku powstał jedyny w swoim rodzaju Park Drewnianej Zabawki. Można w nim podziwiać powiększone modele: dzięciołka, wozu z konikiem, konika na biegunach, wiatraczka i ludzika schodzącego po drabinie. Dołączyły one do ptaka klepaka – pierwszej dużej zabawki, która stanęła przed Muzeum Ziemi Leżajskiej już kilka lat temu.

Jak widać na poniższych zdjęciach ptak klepak gigant poddany został gruntownej odnowie. Odmalowano go, a zarazem uzupełniono w nim wszelkiego rodzaju ubytki, które powstały na skutek panujących warunków atmosferycznych. Zmodernizowany, po raz kolejny stanął przed Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tym razem został on umiejscowiony w centralnej części parku. Ta odwzorowana postać zabawki w tradycyjnych kolorach nawiązuje do popularnych w regionie ręcznie wykonywanych zabawek, również przez pracowników Muzeum Ziemi Leżajskiej. Jego zadaniem jest nawiązanie do jednej z wystaw stałych w muzeum poświęconej zabawkarstwu leżajskiemu.

Ptak klepak to ruchomy ptaszek na dwóch kółkach. Podczas popychania porusza skrzydłami, które, uderzając o siebie, wydają dźwięk przypominający klaskanie. Ptak klepak w tak powiększonej wersji w 2000 roku na Światowej Wystawie EXPO w Hanowerze promował walory turystyczne Podkarpacia. Dostępny jest w sklepiku muzealnym razem z innymi zabawkami, takimi jak bryczka, strażak czy dzięciołek.

Po drugiej stronie placu muzealnego został umieszczony odnowiony wasążek (wasąg), dawny wóz wyjazdowy. To wypleciona z wikliny skrzynia (kosz), którą nakładano na wóz lub zimą na sanie. Wasążki służyły wyłącznie do wyjazdów specjalnych, np. do kościoła, do ślubu lub w jakiejś ważnej sprawie. Elementy niezbędne do jego renowacji Muzeum Ziemi Leżajskiej otrzymało od różnych osób i stowarzyszeń. Wóz bezpośrednio nawiązuje do stałej ekspozycji etnograficznej w muzeum.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka