Zamknij mobilną wersję WCAG

XXXV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

25 lutego odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Spotkanie przebiegło z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ze względu na panujące obostrzenia epidemiczne. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2020 r.

Następnie podjęli uchwały w sprawie:

 • uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leżajskim na lata 2021-2030”,
 • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 r.;
 • zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VII)” w ramach  Działania 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP RPO WP na lata 2014-2020;
 • zatwierdzenia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 r.;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

Po przyjęciu uchwał starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy nr 2/2021

Zapraszamy do lektury nowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in.: rozmowa z psycholożką Małgorzatą Kosak o przemocy rówieśniczej i jej formach podczas pandemii, lista punktów szczepień na terenie powiatu, recenzje książkowe oraz pierwsza część relacji z podróży do Makau.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów sporządzony zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

Do wniosku, dołącza się:

 1. zaświadczenie o niekaralności:
  a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów
  za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 3. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 4. oświadczenie, że w stosunku do:
  a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
  b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
  – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
  i przetwarzanie lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 • Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
  a) osobę, o której mowa w 4 ust. 2a tej ustawy z dnia
  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta,
  b) postanowienie, o którym mowa w pkt 6;
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
 4. tytuł prawny do nieruchomości;
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
 6. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

5. OPŁATY:

616 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków zezwolenia, jeżeli:
– dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki za wydanie zezwolenia,
– treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki za wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu  lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Organem właściwym jest :

1) marszałek województwa:

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowych w okresie roku przekracza 3 000 Mg,

2) starosta – w pozostałych przypadkach,

3)  regionalny dyrektor ochrony środowiska – na terenach zamkniętych.

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane po:

 • przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz w postanowieniu.

W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów przepisy ustawy o odpadach stosuje się odpowiednio.

Do kontroli, o których mowa powyżej, nie stosuje się art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie pozwolenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony
  do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 4. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 5. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację) za przestępstwa przeciwko środowisku,
  b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów Dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.
 6. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 7. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej.

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6220.11

 

5. OPŁATY:

1) 2011 zł – od pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2:

2) 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

3) 506 zł – od pozostałych pozwoleń;

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

616 zł – Zezwolenie na zbieranie odpadów

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

– dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

– treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności z zastrzeżeniem ust. 17-19 – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane wyłącznie w przypadku instalacji, której eksploatacja powoduje wytwarzanie odpadów:

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych,

2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpiecznych.

Pozwolenie wydaje się tylko dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, którym mowa w art.42 ust.4c tej ustawy, właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 

Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Załączniki do wniosku:

– dokumentacja geologiczna – 2 egz.

– dokument elektroniczny – 4 szt.

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6541.22

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji- 10,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa- 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zatwierdza w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej. Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.

Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Załączniki do wniosku:

– dokumentacja geologiczna – 2 egz.

– dokument elektroniczny – 4 szt.

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6531.21

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji- 10,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa- 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zatwierdza w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej. Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Załączniki do wniosku:

– dokumentacja geologiczna – 2 egz.

– dokument elektroniczny – 4 szt.

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6528.17

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji- 10,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa- 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zatwierdza w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej. Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5. wielkość i rodzaj emisji;

6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

7. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki do wniosku:

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa – 120,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • zgłoszenie sprawy zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zgłoszeniu podlegają instalacje określone w aktach wykonawczych. Prowadzący instalację podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Instalację objętą obowiązkiem zgłaszania w okresie gdy jest już ona eksploatowana prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym został ona objęta tym obowiązkiem. Prowadzący instalację podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji, zmianie danych, dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

Konkurs Samorząd Pro Familia 2021

31 marca br. mija termin zgłoszeń do konkursu Samorząd Pro Familia 2021, kierowanego do tych gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną. np.: finansują z własnego budżetu jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe bądź stosują ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi, lub wspierają rozwój mieszkalnictwa dla rodzin.

Tytuł będzie przyznawany w 5 kategoriach:

 • gmina wiejska,
 • gmina miejsko-wiejska,
 • gmina miejska do 20 tys. mieszkańców,
 • gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców,
 • gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy i ankieta znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Źródło: www.gov.pl/rodzina

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m metrów

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o rejestrację jednostki pływającej o długości do 24 m,
 • Dowód własności jednostki pływającej ( np. faktura Vat, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego);

Informacje o:

 • właścicielu (właścicielach) oraz o armatorze jeżeli nie jest nim właściciel:
 • imię, nazwisko, PESEL lub data i miejsce urodzenia w przypadku osób fizycznych;
 • numer NIP w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo inny identyfikator -w przypadku podmiotów zagranicznych;
 • adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
 • wskazanie organu poprzedniej rejestracji;
 • numer rejestracyjny;
 • data rejestracji i wykreślenia z rejestru;
 • numerze identyfikacyjnym albo o indywidualnym numerze identyfikacyjnym jeżeli został nadany,
 • zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
 • zamiarze używania jednostki pływającej do:
  • amatorskiego połowu ryb,
  • połowów rybackich,
  • rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybactwie morskim,
 • nazwie jednostki pływającej o ile została nadana przez właściciela,
 • porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • rodzaju napędu jednostki pływającej a w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy;
 • marce i modelu lub typie jednostki pływającej;
 • podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej;
 • materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej;
 • roku budowy i producencie jednostki pływającej;
 • sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jeżeli zostały nadane;
 • maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 • Dokumenty lub materiały potwierdzające powyższe informacje;
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze współwłaścicieli – wymagany jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód poniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286);
 • Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;  wpłata powinna zostać dokonana na poniższy rachunek bankowy:Starostwo Powiatowe w Leżajsku:  75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 .

Formularze REJA24 do pobrania:

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

5. OPŁATY:

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją  jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:

 • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dowodu dokumentu rejestracyjnego – 80 zł;
 • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 15 zł;
 • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  – 60 zł.

Wpłata za rejestrację powinna zostać dokonana na rachunek bankowy: Starostwo Powiatowe w Leżajsku: 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 .

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może posługiwać się do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. W tym czasie organ rejestrujący zamawia dokument rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Odbiór dokumentu rejestracyjnego następuje osobiście, przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację, organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

– ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;

– ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Obowiązkowi rejestracji podlega:

1)    jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2)    jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3)    jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium poza Rzeczypospolitej Polskiej

o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1)    jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2)    jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3)    deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

 • Utrata lub uszkodzenie dokumentu rejestracyjnego:

W przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego, wtórnik tego dokumentu wydaje na wniosek właściciela organ rejestrujący w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.

 • Przeniesienie własności:

W razie przeniesienia na inną osobę własności zarejestrowanej jednostki pływającej dotychczasowy właściciel zobowiązany jest przekazać nowemu właścicielowi dokument rejestracyjny.

Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest zobowiązany zawiadomić organ rejestrujący w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dni zaistnienia danego faktu o:

1)    zbyciu lub nabyciu jednostki;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w   rejestrze, w szczególności  stanu faktycznego wymagającego wykreślenia jednostki z rejestru.

 • Wykreślenie jednostki z rejestru:

Wykreślenie jednostki z rejestru następuje na wniosek właściciela, do którego dołącza się dokument rejestracyjny. Jednostkę pływającą wykreśla z urzędu w drodze decyzji, organ który wydał dokument rejestracyjny w nw. przypadkach:

1)   gdy uległa całkowitemu zniszczeniu lub trwale utraciła cechy jednostki pływającej;

2)  gdy przestała spełniać wymagania umożliwiające rejestrację;

3)   uzasadnionych względami bezpieczeństwa, obronności lub innego ważnego interesu publicznego.

Właściciel jednostki pływającej, która została wykreślona z rejestru z urzędu, jest obowiązany zwrócić dokument rejestracyjny do organu rejestrującego w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek zarządcy o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

5. OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego,
w terminie 14 dni od o dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

W razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów. Decyzję wykonuje zarządca.

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek zgłoszenia opracowany zgodnie z art. 79 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Załączniki do wniosku:

– projekt robót geologicznych – 2 egz.

– informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane (tytuł prawny władania nieruchomością)

5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Milcząca akceptacja projektu (nie wymaga zatwierdzenia) lub sprzeciw organu w formie decyzji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia projektu. Jeśli w tym terminie starosta nie zgłosi sprzeciwu to może nastąpić rozpoczęcie robót.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • 30 dni

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego,
w terminie 14 dni od o dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Projekt zgodnie z art. 79 ust.2 Prawo geologiczne i górnicze powinien określać:

– cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia,

– rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych,

– harmonogram robót geologicznych,

– przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne,

– przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

Wydawanie decyzji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

– Wniosek o dotację z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

– Potwierdzenie, że grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

– Dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6164.7

 

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji – 10 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • wydanie decyzji administracyjnej

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego,
w terminie 14 dni od o dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów. Decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie tych kosztów wydaje starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

Załączniki:

1) deklaracja wraz z opinią koła wędkarskiego;

2) aktualne zdjęcie

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6176.10

 

5. OPŁATY:

Wyłączony z opłaty skarbowej.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej, przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa.

Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu.