Zamknij mobilną wersję WCAG

„Józef Piłsudski i Symon Petlura – twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku” – nowa wystawa plenerowa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Od 30 marca na dziedzińcu Muzeum będzie można bezpłatnie zwiedzić nową plenerową ekspozycję zatytułowaną „Józef Piłsudski i Symon Petlura – twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku”

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przedstawia wciąż mało znany aspekt walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej przez pryzmat życia dwóch mężów stanu: Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury.

Zawarty przez tych dwóch polityków i wojskowych sojusz polsko-ukraiński z 1920 r. pozwolił zakończyć krwawy konflikt polsko-ukraiński, toczony od 1918 r. i umożliwił wspólną walkę z Rosją bolszewicką. Autorem wystawy jest dr hab. Stanisław Stępień, znawca stosunków polsko-ukraińskich i biograf Petlury, redaktorem dr Jacek Magdoń, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, za opracowanie graficzne odpowiadał Karol Czechowicz z OBEN w Rzeszowie.

Prace nad wystawą, opartą na materiałach źródłowych znajdujących się m.in. w Polsce, na Ukrainie i we Francji, trwały ponad rok. Celem ekspozycji, która będzie dostępna zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, jest kontynuacja procesu przywracania pamięci historycznej, zniszczonej przez system komunistyczny.

Wystawę będzie można zwiedzić do końca maja 2021.

Wzdłuż głównej alejki prowadzącej do muzeum ustawiono biało-czarne plansze z informacjami dotyczącymi postaci Piłsudskiego i Petlura. W tle widoczny budynek muzeum.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – już od jutra masz obowiązek się spisać

Od 1 kwietnia do 30 czerwca potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy.

DLACZEGO SPISANIE SIĘ JEST TAK WAŻNE?

Spis ludności to – jak podaje Encyklopedia PWN – podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności.

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Więcej szczegółów na stronie spisu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

V edycja konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae 2021

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w V edycji konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2021).

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Przyjmuje za cel uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz rodzin.

Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymają Honorowy Certyfikat/Tytuł: Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.

Zasady konkursu przewidują, iż zgłoszeń danej osoby dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia do konkursu w terminie do 30 kwietnia br.

W uzasadnieniu, wnioskodawcy zobowiązani są wskazać konkretne działania podejmowane przez daną osobę w zakresie wsparcia i pomocy rodzinie, a także wskazać stałe efekty tych działań dla społeczności lokalnej.

Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Poniżej do pobrania zasady konkursu.

Źródło: PUW

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Mur, ale historia Wojska Polskiego” – konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1 500 000 zł.

MURALE

Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.

ALE HISTORIA

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.

KTO?

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

KIEDY?

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej MON.

Źródło: MON.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ruszają zgłoszenia do konkursu Eco-Miasto 2021

Rozpoczęła się 8. edycja projektu Eco-Miasto pod hasłem „Zielona odbudowa”, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID Warszawa we współpracy z dziennikiem branżowym Teraz Środowisko. Do 15 czerwca wszystkie gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne w Polsce, mogą przesłać swoje zgłoszenia na stronie www.eco-miasto.pl.

Organizatorzy i współorganizator projektu Eco-Miasto 8 lat temu podjęli inicjatywę promującą ideę zrównoważonego rozwoju, zachęcając do udziału samorządy w Polsce. W pierwszej edycji wzięło udział kilkanaście gmin, z których wyłoniono sześciu zwycięzców wyróżniających się w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Od tej pory konkurs organizowany jest co roku i przystępują do niego kolejne miasta. W 7 edycjach wzięło udział 100 polskich miast. To około 400 zgłoszonych projektów w różnych kategoriach środowiskowych.

Samorządy mogą zgłosić działania na rzecz środowiska w pięciu kategoriach konkursu: Gospodarka wodna, Zieleń miejska, Gospodarka odpadami, Zrównoważona mobilność i Efektywność energetyczna. Jury będzie oceniało inicjatywy związane m.in. z kształtowaniem i zarządzaniem zielenią miejską na rzecz poprawy jakości powietrza, termomodernizacją budynków oraz wspieraniem budownictwa niskoenergetycznego, podniesieniem poziomów recyklingu i odzysku odpadów, a także działania mające na celu ograniczanie ilości produkowanych odpadów. Docenione zostaną także praktyki prowadzone na rzecz rozwoju systemu niskoemisyjnej komunikacji miejskiej i ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.

Formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić w trybie on-line, znajdują się na stronie www.eco-miasto.pl. Czas nadsyłania zgłoszeń kończy się 15 czerwca 2021.

Każde zwycięskie miasto otrzyma tytuł Eco-Miasta i znak jakości 8. edycji Eco-Miasta wraz z możliwością posługiwania się nim we wszelkich swoich kanałach i materiałach promocyjnych. Wszyscy kandydaci mają także szansę na otrzymanie nagród specjalnych, dzięki zaangażowaniu BNP Paribas, Nhood Polska/Ceetrus, Renault Polska i Fundacji Veolia, będących partnerami strategicznymi projektu. Ponadto najciekawsze zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie projektu, w publikacjach konferencyjnych, w zakładce Teraz Samorząd w dzienniku Teraz Środowisko oraz w mediach społecznościowych.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów inicjatywy, w tym zbiór dobrych praktyk, Geoportal oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.eco-miasto.pl.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
 • informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

 

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego (urzędu miasta) i poproś o umówienie na wizytę. Wszelkie informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu leżajskiego znajdują się w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

Lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl.

Jak wygląda wizyta?

 • Umów się na wizytę;
 • Przyjdź na wizytę w umówionym terminie;
 • Przedstaw swój problem;
 • Otrzymaj poradę.

Więcej o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej można przeczytać w dokumencie do pobrania poniżej.

Logo Ministerstwa Sprawiedliwości. Duży napis w dwóch odcieniach szarości nad wstęgą w kolorze biało-czerwonym. Pod wstęgą adres trony internetowej ministerstwa www.ms.gov.pl.

https://www.starostwo.lezajsk.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXXVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

26 marca, przy pomocy środków porozumiewania się na odległość z uwagi na trwającą pandemię, odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych za rok 2020: Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku oraz Muzeum Ziemi Leżajskiego.

Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie:

 • przekazania środków finansowych dla Policji;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

W dalszej części spotkania sprawozdanie z działalności za rok 2020 przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydawanie decyzji o pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19, ust.3 ustawy o lasach, wyłącznie w przypadkach losowych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji o pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19, ust.3 ustawy o lasach, wyłącznie w przypadkach losowych

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie decyzji

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F-OŚ.6163.24

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji – 10,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 •  decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Kurier Powiatowy 3/2021

Zapraszamy do lektury marcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in.: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Leżajsk realizuje kolejne kursy, wywiad z psychologiem i psychoterapeutą Łukaszem Dudkiem o depresji, tekst Sławomira Kułacza o Bośniakach w Leżajsku oraz druga część relacji Ireneusza Wołka z podróży do Makau.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków oraz GESUT, BDOT500

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej)     F-GN.6642.13.01 -Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

–  wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

UWAGA : W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. OPŁATY:

Brak opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnienie danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany we wniosku.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o udostępnienie danych.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

W zależności od podstawy prawnej powołanej w decyzji służy prawo wniesienia odwołania do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (art. 40f ustawy Pgik) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko ds. narad koordynacyjnych

Kontakt merytoryczny   tel. (17) 2404540

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

F-GN.6630.12.01 – Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Do wniosku należy przekazać :

 • Plan sytuacyjny
 • Warunki techniczne
 • Inne

UWAGA : Jeśli załączniki nie zostaną dostarczone, to pomimo zapłaty wniosek nie zostanie skierowany na naradę koordynacyjną

Miejsce złożenia wniosku:

 • Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 • Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

5. OPŁATY:

Załącznik – tabela nr 16  do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie protokołów z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 28b ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego do pobrania ze strony https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek-ZUD.docx

X edycja Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego – termin składania wniosków

31 marca upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu Leżajskiego, organizacje działające na terenie powiatu leżajskiego (organizacje w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) instytucje, ośrodki kultury itp.a także przewodniczący i członkowie kapituły.

Celem przyznawania nagrody jest wyłonienie oraz uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób i instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Leżajskiego w kraju oraz poza jego granicami.
Nagrodę przyznaje się w kategoriach:
– Przedsiębiorca
– Społecznik
– Osobowość.

Regulamin przyznania nagrody, formularz wniosku oraz lista jej dotychczasowych laureatów znajdują się na naszej stronie www w zakładce Nagroda Przyjaciel Powiatu Leżajskiego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów i leśnych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa  z  03 lutego 1995r.  o ochronie  gruntów rolnych i leśnych /t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 2409/.
 • Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego /t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych  /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U.  z 2023r.  poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.01 – Wniosek o wydanie decyzji ustalającej kierunek,termin oraz osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

(formularz  do pobrania poniżej) F-GN.6122.10.02  – Wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywacji za zakończoną.

Załączniki do wniosku:

 • projekt rekultywacji terenu zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji  – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 82/.
 • ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm./.
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6124.09.01  – Wniosek o wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Załączniki do wniosku:

 •  operat techniczny z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis i wyrys (lub zaświadczenie) z planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki objętej wnioskiem wydany przez burmistrza /wójta gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy,
 • plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczonym konturem gruntu do wyłączenia z produkcji rolniczej,
 • operat szacunkowy,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dodatkowe informacje:

 • gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • w przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć odpis z KRS.