Zamknij mobilną wersję WCAG

Firma Castra ponownie wsparła domy pomocy społecznej na terenie powiatu leżajskiego

Firma CASTRA Sp. z o.o. z Chałupek Dębiańskich po raz kolejny wsparła Powiat Leżajski przekazując 3000  rękawiczek ochronnych nitrylowych dla Domów Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej i Piskorowicach – Mołyniach.

Wcześniej firma przekazywała środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i przyłbice) leżajskiemu szpitalowi, mieszkańcom Dębna i Chałupek Dębniańskich (ponad 1200 maseczek wielorazowego użycia) oraz DPS-om na terenie powiatu leżajskiego.

Zarząd Powiatu Leżajskiego serdecznie dziękuje prezesowi firmy Łukaszowi Gronce za okazane wsparcie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leżajskiego

25 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu, która była sesją absolutoryjną.

Na wstępie spotkania radni przyjęli porządek obrad oraz protokoły z XXII, XXIII, XXIV i XXV sesji Rady. Następnie zapoznali się z:

 • sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za rok 2019;
 • informacją z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Leżajsku za 2019 r.;
 • informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku o działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu leżajskiego w 2020 r.;
 • oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leżajskiego za 2019 r.;
 • oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019;
 • informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2019 r. oraz plan prac remontowych na drogach w roku 2020;
 • sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2019.
 • informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2019 r.
 • sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019;
 • informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2019 roku.

W dalszej części obrad przyjęto uchwały w sprawie:

 • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu leżajskiego od dnia 1 września 2020 roku.
 • wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego; uchwałę poprzedziło odczytanie raportu o stanie powiatu; nad uchwałą głosowało 17 radnych, 11 opowiedziało się za jej przyjęciem, przeciw – 4, zaś 2 wstrzymało się od głosu;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2019; głosowało 17 radnych, uchwałę przyjęto 11 głosami za, przeciw było 4 radnych, zaś 2 wstrzymało się od głosu;
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego;
 • wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Tryńcza zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1259R Gniewczyna gr. powiatu – Grodzisko Dolne – Giedlarowa w km 2+329 – 6+800;
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

W kolejnej części spotkania sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego, natomiast starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

 

 

 

XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku – transmisje online

Z uwagi na wciąż panującą epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku odbędzie się w nieco innej formie. Od 6 lipca do 10 sierpnia będzie można obejrzeć transmisje online z koncertów. Transmisje dostępne przez stronę https://festiwalorganowy.lezajsk.pl/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 6/2020

Dziś do dystrybucji trafia czerwcowe wydanie „Kuriera Powiatowego”, w którym zamieściliśmy informację o zbiórce prowadzonej na rzecz Pani Anny Walani. Gdy „Kurier” był już w druku dowiedzieliśmy się, że Pani Ania zmarła, więc jakiekolwiek zmiany nie były możliwe.

Nim Pani Ania odeszła, udało jej się dokonać czegoś niebywałego. Jej heroiczna walka o życie zmobilizowała mieszkańców powiatu leżajskiego (i nie tylko) do wsparcia na ogromną skalę.

Na licytacjach oferowali swoje umiejętności, talenty, posiadane przedmioty, słowem: wszystko, co mogli zaoferować, aby pomóc.

Jesteśmy dumni, że mamy takich mieszkańców.

Rodzinie i Przyjaciołom Pani Ani składamy najszczersze kondolencje.

77. rocznica pacyfikacji Woli Zarczyckiej

W nocy z 19 na 20 czerwca 1943 r. wysłane z Jarosławia do Woli Zarczyckiej oddziały gestapo, oddział egzekucyjny z Rzeszowa i leżajska żandarmeria miały za zadanie zlikwidować działalność prężnie działającego tu podziemia.

Mieszkańcy, zaskoczeni pojawieniem się Niemców przyprowadzonych przez konfidentów, nie mieli szans na obronę. Na placu szkolnym zgromadzono mężczyzn w wieku od 16 do 65 lat, którzy leżeli tam od 6.00 do 16.00 z wymierzonymi w nich lufami. Tymczasem w jednej ze szkolnych sal, sąd złożony z kilku niemieckich oficerów – wspomagany przez konfidenta – decydował o losach każdego z pojmanych dzieląc ich na cztery grupy. W wyniku tych działań 76 mężczyzn zostało skazanych na rozstrzelanie. Przed wykonaniem egzekucji ofiary okrutnie skatowano.

Wydarzenia te upamiętnia pomnik, u stóp którego co roku gromadzą się mieszkańcy Woli Zarczyckiej, aby oddać hołd zamordowanym.

W tegorocznych obchodach 77. rocznicy pacyfikacji udział wzięli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, przedstawiciel posła na Sejm RP Jerzego Paula, proboszcz parafii Wola Zarczycka ks. dziekan Józef Łobodziński wraz z księżmi posługującymi w parafii, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej Adam Stanaszek wraz ze społecznością szkolną, przedstawiciele straży pożarnej, rady sołeckiej oraz mieszkańcy wsi.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Cymbały znane i nieznane – młodzi artyści z Grodziska Dolnego zbierają fundusze na wydanie płyty

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach realizowanego międzynarodowego projektu „ARTISTIC”, wspiera wydanie dwupłytowego albumu instrumentalnego na cymbałach rzeszowskich w wykonaniu Michała Rydzika i jego uczniów. Projekt obejmuje nagranie tradycyjnych melodii oraz utworów współczesnych, z zachowaniem historycznego brzmienia cymbałów rzeszowskich.

Obecnie nie wydano tego rodzaju płyty, pomimo iż zbiory w tym zakresie są ogromne, chociażby nagrania zebrane w ramach Spotkań Cymbalistów. Tradycja gry na cymbałach podtrzymywana jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który od 1981 roku organizuje Spotkania Cymbalistów Polski południowo-wschodniej. Spotkania są imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego – mówi solista Michał Rydzik.

„Cymbały znane i nieznane” to wyjątkowe wydanie albumu instrumentalnego na cymbałach rzeszowskich, instrumentu charakterystycznego dla poszczególnych regionów. Dla Rzeszowszczyzny oraz Warmii i Mazur takim instrumentem są cymbały. Nagranie materiału muzycznego odbyło się Studiu koncertowym im. Tadeusza Nalepy w Polskim Radiu Rzeszów w dniach 18-19 czerwca 2020. Nasze wydawnictwo pozostanie materialnym śladem historii folkloru. Polska muzyka ludowa jest bezcennym i żywym dziedzictwem narodowym, które wywarło znaczący, choć niedoceniany w Polsce wpływ na kulturę europejską i światową – informuje Katarzyna Mach-Wawrzaszek, dyrektor Ośrodka Kultury Grodzisko Dolne.

Do mistrzów gry na cymbałach z naszego regionu należał niewątpliwie Edward Markocki z Podlesia. Jego wnuk wraz pozostałymi solistami; Michał Rydzik z siostrami: Agnieszką, Aleksandrą, Anną Rydzik z Grodziska Dolnego k. Leżajska wykonają utwory zawarte w albumie. Łączy ich nie tylko miejsce, w którym żyją, ale i miłość do muzyki. Album charakteryzuje się różnorodnością stylów, znajdą się w nim zarówno utwory ludowe, jak i aranżacje muzyki rozrywkowej i klasycznej – dodaje Michał Rydzik.

19 czerwca 2020 ruszyła zbiórka pieniędzy na 2-częściowy album instrumentalny „Cymbały znane i nieznane”. Platforma crowdfundingowa zrzutka.pl powstała z myślą o wszystkich osobach, które chcą realizować ciekawe projekty i urzeczywistniać kreatywne pomysły. Crowdfunding to finansowanie społecznościowe, która pomoże uzyskać niezbędne fundusze na ich realizację.  Społeczeństwo współtworzy i wspiera zrealizowanie marzenia, które twórca z pomocą swojej społeczności finalizuje. W zamian wspierający wpłacając określoną wartość na projekt wybierają nagrody (świadczenie zwrotne).

19 czerwca w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli. Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie soliści spotkali się z Farba Films – Kacper Leśniewski, aby nakręcić clip promujący wydanie albumu. Efekt pracy zostanie zamieszczony na profilu solistów pod adresem zrzutka.pl/z/cymbaly-znane-i-nieznane

Mając na uwadze, iż brzmienie muzyki ludowej zyskuje coraz większą popularność i grono fanów nie tylko w kraju, ale także za granicą wydanie płyty przyczyni się do promocji naszego regionu. Wierzymy, że crowdfunding, umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i edukację kulturalną kolejnych pokoleń. Kampanię przygotowujemy w ramach projektu „ARTISTIC” przy ogromnym wsparciu wielu instytucji z regionu, które w codziennej pracy wspierają i promują niematerialne dziedzictwo kulturowe, a także indywidualnych twórców, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do wydania albumu. Teraz liczymy na zaangażowanie i hojność społeczności. Każda złotówka ma znaczenie – podsumowuje Małgorzata Kilian, koordynator projektu, RARR S.A.

Cymbały były i nadal są wytwarzane przez ludowych twórców. Duże zainteresowanie grą na cymbałach potwierdzają coroczne „Spotkania Cymbalistów” organizowane od 39 lat w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Bierze w nich udział, obok wirtuozów gry na cymbałach, spora grupa młodych osób, co jest dowodem na to, że umiejętność gry na tym instrumencie jest nadal przekazywana z pokolenia na pokolenie i cieszy się coraz większą popularnością. – mówi Maria Kula z WDK Rzeszów. Cymbały (w różnych swoich odmianach) są popularne na całym niemal świecie. Na cymbałach można grać zarówno melodycznie, jak i harmonicznie, co sprawia, że instrument ten jest niezwykle uniwersalny a jednocześnie dość trudny w opanowaniu.

RARR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Caritas przekazał respirator dla leżajskiego szpitala

Do leżajskiego szpitala trafił respirator przekazany przez Caritas Polska. Sprzęt został przekazany 18 czerwca na spotkaniu w siedzibie Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, dzięki staraniu którego respirator trafił do SP ZOZ oraz dyrektor leżajskiego szpitala Marian Furmanek. Caritas reprezentowali: arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal, dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki oraz dyrektor przemyskiego oddziału Caritas ks. Artur Janiec.

Zakupione respiratory są efektem zbiórki prowadzonej wśród wiernych, ale zakup wsparli również przedsiębiorcy. Ponadto Cartias zaopatruje placówki medyczne i instytucje w niezbędne akcesoria ochrony osobistej podczas epidemii koronawirusa.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Leżajsku

W związku z licznymi sygnałami i coraz częstszym nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa epidemicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku apeluje, aby dostosować się do obowiązujących rozporządzeń i zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pomimo braku zakażeń w powiecie leżajskim epidemia nadal trwa, a realne zagrożenie zachorowania SARS-CoV-2 jest nadal duże. Dlatego kierujmy się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością, by chronić siebie i innych przed potencjalnym zarażeniem.

W dalszym ciągu bezwzględnie należy:

 • często i dokładnie myć ręce oraz je dezynfekować;
 • zasłaniać usta i nos w przestrzeniach zamkniętych, zwłaszcza w kościołach, sklepach, urzędach i w innych miejscach, gdzie występują skupiska ludzi;
 • zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m od rozmówcy.

Pamiętajmy, że to od nas samych zależy, jak rozwinie się sytuacja epidemiologiczna w naszym powiecie i kraju.

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa opracowany przez GIS:

1. Często myj ręce.
2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

PSSE w Leżajsku

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Szkolenia rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.
Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby, dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Ponadto uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie jako żołnierz zawodowy w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.
Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-rezerwy-szansa-dla-tych-ktorzy-stracili-prace

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nisku.
Ćwiczenia wojskowe organizowane są w 4 turnusach:
• od 15 czerwca 2020 r.;
• od 13. lipca 2020 r.;
• od 10 sierpnia 2020 r.;
• od 14 września 2020 r.

Ćwiczenia wojskowe adresowane są do żołnierzy rezerwy i odbywają się w 3 okresach: po 30 dni, 60 dni i 90 dni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o odbycie szkoleń oraz udziału w szkoleniach.

MON

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

9 edycja stypendiów akademickich Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.
Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Link do strony: www.fejj.pl