Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6124 09
Wydanie z dnia 07.03.2023r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2409/.
 • ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm. /.
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Stanowisko ds. klasyfikacji gruntów

Kontakt merytoryczny  tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz  do pobrania poniżej) – F-GN.6124.09.01  – Wniosek o wydanie decyzji dotyczące wyłączenia lub czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Załączniki do wniosku:

 •  operat techniczny z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis i wyrys (lub zaświadczenie) z planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki objętej wnioskiem wydany przez burmistrza /wójta gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy,
 • plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczonym konturem gruntu do wyłączenia z produkcji rolniczej,
 • operat szacunkowy,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dodatkowe informacje:

 • gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję,
 • w przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć odpis z KRS.