Zamknij mobilną wersję WCAG

Ruch ludowy na ziemi leżajskiej w okresie międzywojennym – relacja z prelekcji w Muzeum Ziemi Leżajskiej

29 marca w Muzeum Ziemi Leżajskiej miał miejsce wykład dr. Dariusza Półćwiartka z Zespołu Szkól Licealnych w Leżajsku o roli ruchu ludowego na ziemi leżajskiej w okresie międzywojennym. Gościem honorowym spotkania był Marszałek Sejmu II kadencji RP Józef Zych, który przedstawił swój wkład w prace nad podpisaniem konkordatu ze Stolicą Apostolską w 1993 r. oraz uchwaleniem Konstytucji RP w 1997 r.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Leżajski Marek Śliż, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, były poseł na Sejm RP Ignacy Półćwiartek, prezes zarządu wojewódzkiego PSL Adam Dziedzic, Zbigniew Micał, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Zbigniew Trębacz, prezes zarządu powiatowego PSL Bronisław Student wraz z członkami, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Józef Majkut, członek Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej Antoni Bereziewicz oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół Licealnych i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku wraz z nauczycielami i wielu innych gości.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę „Ze wsi na Wiejską, czyli Marszałek Józef Zych w służbie Narodu, Kościoła i Ziemi Leżajskiej” dokumentującą jego życie i pracę zawodową.

Na wystawie, dzięki marszałkowi Zychowi, znalazły się prawdziwe „białe kruki”. Przede wszystkim oryginał Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. z podpisem marszałka, pierwsze wydanie książkowe Konstytucji RP o bardzo niskim nakładzie ze wstępem napisanym przez niego, reprint Konstytucji 3 Maja w języku niemieckim i francuskim. Cenny jest reprint książki autorstwa J. Zycha wydanej z okazji beatyfikacji J.P II w j. włoskim poświęconej przez papieża Benedykta XVI.

Zapewne po raz pierwszy spotkamy się z medalami parlamentów wybranych państw świata oraz medalami upamiętniającymi Konstytucję 3 Maja i Konstytucję marcową z 1921 r. Prezentujemy także dorobek naukowy marszałka Zycha w postaci książek. Na szczególne podkreślenie zasługują książki prawnicze o tematyce ubezpieczeniowej. J. Zych uchodzi w Polsce za najwybitniejszego znawcę problemów zadośćuczynień i orzecznictwa sądowego z tego zakresu.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

LXXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 marca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXI sesja rady. Po przyjęciu protokołów z LXVI, LXVII, LXVIII oraz LXIX sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za rok 2022 i sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2022.
W dalszej części spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:
– zmiany Uchwały Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.
– przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Następnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2022 rok. Ponadto podjęto oświadczenie Rady Powiatu Leżajskiego w obronie Jana Pawła II, zaś starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Informacja dotycząca pracy starostwa w Wielki Piątek

Informujemy, że 7 kwietnia (Wielki Piątek) kasa Starostwa Powiatowego w Leżajsku będzie przyjmować wpłaty do godz. 12.45, zaś interesanci będą obsługiwani do godz. 13.00, natomiast rejestracja do Wydziału Komunikacji i Transportu odbywać się będzie do godz. 12.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na film promujący powiat leżajski

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu leżajskiego do udziału w konkursie „Mój powiat – moje miejsce” na film promujący powiat.

Celem konkursu, odbywającego się w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Leżajskiego, jest m.in. promocja regionu pod względem walorów krajobrazowych, turystycznych i architektonicznych, zachęcenie młodzieży do wzajemnej integracji i wzmacniania poczucia więzi z regionem, pielęgnowanie lokalnych zwyczajów i tradycji oraz zachęcenie do aktywności artystycznej.

Konkurs trwa do 31 maja br. Warunki udziału oraz regulamin znajdują się w pliku do pobrania poniżej.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 3/2023

Zapraszamy do lektury marcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. zapowiedź obchodów 25-lecia Powiatu Leżajskiego, oferta Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej, kontynuacja dziejów leżajskiego sanktuarium autorstwa Romana Federkiewicza i kolejna część relacji Ireneusza Wołka z Peru.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

Do 3 kwietnia 2023 r. trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”. Zakłada on dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami RP. Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.
Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” ma wspierać upowszechnienie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych.

Wnioski należy składać do 3 kwietnia 2023 roku do godziny 15:59.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 5 000 zł do 20 000 zł. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” wynosi 2 mln zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
2. organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
1. archiwa państwowe;
2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
3. uczelnie wyższe;
4. instytucje kultury;
5. organizacje pozarządowe;
6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1. wystawy wraz z katalogami;
2. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
4. murale;
5. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Poniżej do pobrania znajduje się regulamin naboru do programu.

Biuro „Niepodległa”
Fot. T. Tołłoczko / Biuro „Niepodległa”

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do wniosku, dołącza się:

 1. zaświadczenie o niekaralności:
  a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów
  za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 3. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 4. oświadczenie, że w stosunku do:
  a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
  b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
  – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
  i przetwarzanie lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 • Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
  a) osobę, o której mowa w 4 ust. 2a tej ustawy z dnia
  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta,
  b) postanowienie, o którym mowa w pkt 6;
 2. świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów – w przypadku wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
 5. tytuł prawny do nieruchomości;
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
 7. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   5. OPŁATY:

616 zł Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

– dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

– treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności z zastrzeżeniem ust. 17-19 – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. Organem właściwym jest:

1) marszałek województwa:

– dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

– dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

– dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

2) starosta -w pozostałych przypadkach,

3) regionalny dyrektor ochrony środowiska – na terenach zamkniętych.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po:

 • przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
  z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz w postanowieniu.

W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów przepisy ustawy o odpadach stosuje się odpowiednio.

Do kontroli, o których mowa powyżej, nie stosuje się art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Klubowy Turniej Karate Kyokushin

18 marca w Nowej Sarzynie odbył się klubowy turniej karate przeznaczony dla zawodników z rocznika 2012 i młodszych. W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu najmłodszych adeptów karate Kyokushin z sekcji LKKK.

Turniej otworzył prezes klubu Mirosław Hołda. Sędzią głównym był shihan Dariusz Burda. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach: walka na tarczach, kata i kumite. Cały turniej odbył na wysokim poziomie i dostarczył wiele radosnych przeżyć zawodnikom oraz emocji obserwującym rodzicom. Po ceremonii dekoracji odbył się poczęstunek, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy zawodów.
Organizatorzy dziękują zawodnikom za wysoki poziom i wspaniałe prezentowanie swoich umiejętności. Podziękowania kierują również do Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie za wsparcie i pomoc w realizacji projektu.

Więcej informacji i zdjęcia na karatelezajsk.pl

LKKK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Turniej Piłki Siatkowej

25 marca w hali sportowej ZSL w Leżajsku odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej. Zagrają drużyny:
– Legenda Leżajsk
– PHU Sarzyna
– Baxland Leżajsk
– Old Boys Brzyska Wola
– ZSL Leżajsk
– Chatka Team Sieniawa.

Narada roczna o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

23 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Leżajsku odbyła się narada roczna o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W naradzie uczestniczyli: poseł na Sejm RP Jerzy Paul, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, komendant powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys wraz z kadrą oficerską, komendant powiatowy Policji w Leżajsku mł. insp. Janusz Mokrzycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk Tomasz Cebula, członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, burmistrz miasta i gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, wójt gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, wójt gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, przedstawiciele struktur zarządzania kryzysowego, prezesi i komendanci gminni OSP oraz prezesi jednostek OSP.

Podczas narady st. bryg. Józef Kludys przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku za 2022 rok, podsumował współpracę z jednostkami OSP oraz nakreślił główne cele i kierunki działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2023.

Poseł na Sejm RP a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku  dh Jerzy Paul omówił stan osobowy i wyszkolenie strażaków OSP powiatu leżajskiego oraz zaprezentował bazę lokalową i wyposażenie jednostek.

Podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec przedstawił realizację zadań Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r. z perspektywy województwa podkarpackiego oraz plany inwestycyjne na 2023 rok.

Narada była również okazją do złożenia podziękowań przez komendantów dla strażaków KP PSP w Leżajsku i OSP powiatu leżajskiego za dotychczasową służbę i działalność oraz dla parlamentarzystów i samorządowców za dobrą współpracę i wspieranie ochrony przeciwpożarowej.

bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk
Zdjęcia: st. kpt. Damian Kurek, KP PSP Leżajsk

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kondolencje

Rodzinie oraz bliskim zmarłego Mariana Dudka, wieloletniego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku wyrazy głębokiego współczucia składają: Rada i Zarząd Powiatu Leżajskiego oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do udziału w XI edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. To honorowe wyróżnienie dla osób, które swoją postawą udowadniają, że można żyć lepiej, że można być lepszym człowiekiem. Po raz kolejny do Nagrody można zgłaszać kandydatów – osoby reprezentujące różne pasje, talenty i zawody, wyróżniające się zaangażowaniem i aktywnością społeczną. Termin nadsyłania kandydatów mija 30 kwietnia.

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” została ustanowiona w 2011 roku. Osoby do niej nominowane, podobnie jak patron Nagrody, Jan Rodowicz „Anoda”, potrafią dostrzec potrzebujących i mają wiarę w to, że każdy, nawet mały krok, w stronę dobra może zmienić świat.

Ich postawa pokazuje, że wartości wpisane w etos pokolenia Powstańców Warszawskich – takie jak odwaga, honor, odpowiedzialność, opieka nad słabszymi, ale też empatia, pracowitość, koleżeństwo – są aktualne także dzisiaj. Nagroda daje możliwość docenienia spontanicznych akcji i inicjatyw oraz nietuzinkowych osobowości w naszym otoczeniu.

Wyróżnienie nosi imię Jana Rodowicza „Anody” – Powstańca Warszawskiego, żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, po wojnie studenta architektury dbającego o zachowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim i wspierającego dawnych towarzyszy broni. „Anoda” zmarł w styczniu 1949 roku w wyniku brutalnego śledztwa, po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Osoby, które go znały, opowiadały o jego wielkiej życzliwości, otwartości na drugiego człowieka i naturalnym odruchu niesienia pomocy.

Muzeum Powstania Warszawskiego podtrzymuje pamięć o Powstańcach Warszawskich. Jednak wartości, którymi kierowali się, walcząc o wolną Polskę, są nadal aktualne. Dlatego przyznając Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” chcemy uhonorować osoby, które dziś kierują się w życiu podobnymi ideałami, bez względu na napotykane trudności i niepowodzenia. – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Działalność nominowanych w dziesięciu edycjach nagrody inspiruje do zaangażowania. Podobnie jak „Anodę” wyróżniają ich: indywidualizm, nastawienie na współdziałanie oraz szacunek dla drugiego człowieka. Krąg osób nominowany do nagrody liczy już ponad 120 osób.

W poprzednich edycjach Kapituła doceniła m.in. studenta, który będąc na wakacjach, ocalił życie czterech osób; mieszkańców wsi Chałupki za pomoc rannym i poszkodowanym w katastrofie dwóch pociągów pod Szczekocinami k. Zawiercia; jedenastolatka z Poznania, który dzięki sprawnie przeprowadzonej reanimacji uratował swojego wujka; założyciela fundacji odbudowującej domy i miejsca pracy dla irackich ofiar ISIS czy lekarza, który stworzył pierwsze na Podlasiu hospicjum domowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się też kierowca ze Strzelec Krajeńskich, który podczas podróży służbowej ocalił życie czterem osobom, ratując je z płonących pojazdów, czy prawniczka z Dębicy, która zaopiekowała się nocującą na dworcu nieznajomą starszą panią z Ukrainy.

O nagrodzie:

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” została ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 roku. Przyznawana jest spadkobiercom tradycji Powstańców Warszawskich, bohaterom czasu pokoju, którzy pomagają i uczą pomagać. Społecznikom, którzy zmieniają życie innych ludzi, oraz tym, którzy ryzykując własnym zdrowiem, ratują osoby w nagłej potrzebie.

Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” przyznawane są w trzech kategoriach: „Całokształt dokonań” oraz nieograniczone wiekowo: „Akcja społeczna” (dzieło, inicjatywa) oraz „Wyjątkowy czyn”, w której Kapituła docenia odwagę ale i mądrość działania.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Kapituła Nagrody, w której zasiadają m.in.: ksiądz Andrzej Augustyński, Ewa Błaszczyk, Jacek Dębicki, pułkownik Piotr Gąstał, Dariusz Karłowicz, Paweł Łukasiak, Olga Puncewicz, Jan Rodowicz.

Mecenasem Nagrody jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Patronat medialny sprawują: Program 1 TVP, Program 1 Polskiego Radia, Radio Dla Ciebie, portal NGO.PL oraz AMS.
Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Fundacja Media Forum, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Kandydatów do XI edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” można zgłaszać do końca kwietnia
2023 r., wypełniając formularz online na 1944.pl lub tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie drogą pocztową na adres Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nazwiska laureatów ogłosimy podczas gali finałowej, która odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

MPW

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kongres i Ogólnopolskie Targi Pracy NetWorkPower w G2A Arena w Jasionce

17 i 18 października w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się Kongres i Ogólnopolskie Targi Pracy NetWorkPower.

Ponad 200 stoisk targowych, tysiące ofert pracy, firmy oferujące pracę stacjonarną, zdalną, pracę w kraju i za granicą, stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością, pracę dla obcokrajowców – wszystko to w jednym miejscu.

Ponadto:
– warsztaty
– doradztwo personalne
– koncerty

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje non profit, NGO, uczelnie, szkoły oraz urzędy są zwolnione z opłat za wynajem stoiska targowego.

Patronat Honorowy na wydarzeniem objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Więcej informacji na www.networkpower.pl

Informację zamieściła: Natalia Nowicka