Zamknij mobilną wersję WCAG

82. rocznica wybuchu II wojny światowej – nowa wystawa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W związku z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej od dnia 1 września br. muzeum zaprasza na autorską wystawę przygotowaną przez Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne „Sarzyńscy Zwiadowcy Historii”.

Na wystawie będzie można zobaczyć militaria: bagnety polskie oraz niemieckie, hełm niemiecki wz. 34, łuski karabinowe oraz od pocisków do armaty przeciwpancernej Bofors, strzemiona kawaleryjskie, wyposażenie żołnierskie i inne.

 

MZL

Informację zamieściła: Gabriela Dąbek

7 września rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie leżajskim

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2021 r. w Powiecie Leżajskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leżajskiego przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 7 września do dnia 4 października 2021 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. A. Mickiewicza 65 w Leżajsku.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych miast i gminy przedstawia się następująco:

 1. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 września 2021 r.
 2. Gmina Leżajsk – 16, 17, 20, 21 września 2021 r.
 3. Miasto Leżajsk – 22, 23, 24, 27 września 2021 r.
 4. Gmina Grodzisko Dolne – 28, 29 września 2021 r.
 5. Gmina Kuryłówka – 30 września 2021 r. i 1 października 2021 r.
 6. W dniu 4 października 2021 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej obowiązują zasady sanitarne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a obowiązującym w terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
Wezwani powinni przy wejściu do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej :

 • zdezynfekować dłonie,
 • sprawdzić temperaturę ciała,
 • posiadać niezbędne dokumenty,
 • maseczkę,
 • długopis,
 • przestrzegać dystansu od innych osób,

ponadto, gdy stawiający się przed komisję zauważy u siebie objawy choroby, w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa konieczne będzie przełożenie terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numer telefonu 17 240 45 68 lub 17 240 45 67.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 4. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944).
 5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

INFORMACJE DLA WEZWANYCH –  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 1. powiatowej komisji lekarskiej:
 • dokumentację medyczną, o której mowa w 26 ust. 1b ustawy – tj. dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
 1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Ponadto osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dodatkowo:

 1. powiatowej komisji lekarskiej:
 • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
 1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • książeczkę wojskową.

 

KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

 1. kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny;
 2. kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej;
 3. kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
  w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe;
 4. kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest wydanie orzeczenia o zaliczeniu do jednej z wyżej wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza Powiatowej Komisji Lekarskiej. Lekarz bierze pod uwagę  również dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej jeżeli zaistnieje taka potrzeba, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne w tym także psychiatryczne i psychologiczne i/lub na obserwację szpitalną, które są obowiązkowe.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47).

 

Informację zamieściła: Gabriela Dąbek

Fot. WKU Rzeszów

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności Powiatu Leżajskiego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Bieżący remont i modernizacja zapobiegająca dalszej degradacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk oraz zakup wyposażenia do pracowni przygotowania zawodowego. Wymiana zużytych mebli”.

 

Leżajskie Targowisko Sztuki 2021

Już 3 września rozpocznie się kolejna edycja Leżajskiego Targowiska Sztuki, podczas którego wystąpią m.in. teatry plenerowe, kuglarze, akrobaci i szczudlarze. Ponadto odbędą się pokazy fireshow i lightshow, koncerty muzyczne oraz warsztaty. Nieodłączną częścią LeTS jest wyścig na krzesłach, który odbędzie się 5 września o godz. 16.00.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XLI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

24 sierpnia w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLI sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XL sesji radni zapoznali się z:

 • sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu
  Leżajskiego za rok 2020;
 • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2021 r.;
 • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za
  I półrocze 2021 r.;
 • informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze
  2021 r.
 

W trakcie spotkania radni podjęli również następujące uchwały:

 • uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/201/2021 Rady Powiatu Leżajskiego
  z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości
  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 r.;
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski
  Gminie Leżajsk prowadzenia zadania publicznego;
 • uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
  Leżajskiego;
 • uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

 

Po głosowaniu nad uchwałami radni wysłuchali sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2021 r. Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Regulamin Międzynarodowych Spotkań Poetów Wrzeciono 2022

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” ogłasza XXVIII edycję Międzynarodowych Spotkań Poetów Wrzeciono 2022.

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, których pasją jest twórczość poetycka.
 2. Uczestnicy nadsyłają po trzy własne utwory, dotąd nigdzie nie publikowane (forma i kształt poetycki utworów dowolne).
 3. Prace powinny być wyłącznie w wersji elektronicznej, przesłane na email: majdaniarze@poczta.onet.pl lub kazlin@go2.pl, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym adresem zamieszkania.
 4. Istnieje również możliwość wysyłki płyty CD z zapisanymi utworami na adres: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”, ul. Azalii Pontyjskiej 9 37-310 Nowa Sarzyna, tel. 602 842 778.
 5. Ostateczny termin nadsyłania utworów konkursowych upływa 20 listopada 2021 r.
 6. Nadesłane prace oceniać będą kompetentni jurorzy, którzy przyznają nagrody i wyróżnienia.
 7. Laureaci Wrzeciona 2022 zostaną powiadomieni drogą korespondencyjną.
 8.  Finał spotkań nastąpi 28 stycznia 2022 r. w Nowej Sarzynie (szczegóły zostaną podane w przesłanej korespondencji).
 9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 10. Materiałów  nadesłanych na konkurs nie zwraca się.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Otwarcie sezonu w tenisie stołowym Nowa Sarzyna 2021

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Łętownia, Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie zapraszają 29 sierpnia na VIII Turniej Otwarcia Sezonu Nowa Sarzyna 2021 w tenisie stołowym.

Sponsorzy:

 • Gmina Nowa Sarzyna,
 • Powiat Leżajski,
 • POZTS w Rzeszowie.

 

Patronat:

 • Burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej Rychel
 • Starosta Leżajski Marek Śliż

 

Cele rozgrywek:

 • Popularyzacja tenisa stołowego i aktywnego trybu życia.
 • Sprawdzenie przygotowania sportowego przed nowym sezonem.
 • Promocja ziemi leżajskiej.

 

Uczestnictwo:

 • Wszyscy chętni zrzeszeni i nie zrzeszeni w PZTS

 

Miejsce i termin:

 • Hala MOSiR w Nowej Sarzynie, ul. M Konopnickiej 2, (12 stołów)
  29 sierpnia (niedziela) 2021 r., otwarcie turnieju o 10,00, gry od 10,20

 

Kategorie:

 • Kobiety (rocznik 2009 i młodsze, rocznik 2008 i starsze)
 • Mężczyźni (rocznik 2009 i młodsi, rocznik 2003-2008, rocznik 2002 i starsi)

 

System rozgrywek

 • Turniej indywidualny – system rozgrywek dostosowany do liczby uczestników.

 

Nagrody:
Za miejsca 1-3 puchary, za miejsca 1-4 dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidziany puchar i nagroda dla najlepszej żaczki, najlepszego żaka (rocznik 2011 lub młodsi) oraz najlepszego zawodnika z rocznika 1976 lub starszego.

Inne
Zgłoszenia mailem na adres: jansum@op.pl do soboty do godziny 22:00 w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów do godziny 9:30.
Wpisowe do turnieju w wysokości 10 zł płatne przed rozpoczęciem zawodów. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych sanitarnych dotyczących Covid-19.
Dodatkowych informacji udziela Jan Sum – prezes Arki Łętownia – tel. 660 034 962.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej dołączyło do Festiwalu Kultury Lasowiackiej EtnoLas

Blisko 50 wydarzeń, ponad 15 lokalizacji i 9 dni, podczas których tematem przewodnim będzie kultura lasowiacka. EtnoLas to nowy festiwal na imprezowej mapie Podkarpacia.

Do festiwalu dołączyło również Muzeum Ziemi Leżajskiej. Placówka przygotowała z tej okazji specjalne warsztaty oraz sklepik z tradycyjnymi drewnianymi zabawkami.

Aktywności Muzeum Ziemi Leżajskiej w ramach festiwalu:

26 SIERPNIA | CZWARTEK
LEŻAJSK | MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ

11.00 | Warsztaty zabawkarskie dla dzieci ze zwiedzaniem muzeum – malowanie konika
17.00 | Warsztaty dla seniorów ze zwiedzaniem muzeum – „Lasowiackie Serce” – malowanie torby na zakupy w lasowiackie wzory

Wstęp wolny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 17 240 22 35 wewn. 15.

28 SIERPNIA | SOBOTA
STALOWA WOLA / BŁONIA NADSAŃSKIE

14.00-19.00 | ETNOSTREFA | FOLK I DESIGN
Warsztaty “Lasowiackie Serce” – malowanie torby na zakupy w lasowiackie wzory
14.00-20.00 | JARMARK
Sklepik z tradycyjnymi drewnianymi zabawkami

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Nauczyciele z powiatu leżajskiego odebrali akty nadania na kolejny stopień awansu zawodowego

20 sierpnia do grona nauczycieli mianowanych dołączyli nauczyciele z trzech szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski.

Agnieszka Maczuga ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku, Agnieszka Kolano z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku oraz Artur Fus z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali z rąk Starosty Leżajskiego Marka Śliża akty nadania będące zwieńczeniem kolejnego etapu rozwoju zawodowego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Podsumowanie rozgrywek Ligi Powiatowej 2021 w piłce nożnej dzieci i młodzieży

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku po raz kolejny przeprowadziło z powodzeniem rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży w powiecie leżajskim w ramach Ligi Powiatowej 2021. 16 sierpnia w auli Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się podsumowanie zawodów.

W ramach rozgrywek ligowych przeprowadzonych głównie w maju i czerwcu zorganizowano szereg turniejów piłkarskich, mających na celu wyłonienie Mistrza Powiatu Leżajskiego
w 5 kategoriach wiekowych: Juniorek, Trampkarzy, Młodzików, Orlików i Żaków.
Rozgrywki prowadzone pod patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża i przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie rozegrane zostały na kilku stadionach na terenie powiatu. Były to obiekty sportowe w Grodzisku Dolnym, Woli Zarczyckiej, Giedlarowej, Kuryłówce i Leżajsku.
We wszystkich turniejach rozegranych w ramach Powiatowej Ligii 2021 udział wzięło ponad 400 dzieci, z drużyn reprezentujących wszystkie gminy z terenu powiatu leżajskiego. Rozegranych zostało w sumie 150 meczy, w których padło 671 bramek.
W spotkaniu podsumowującym rozgrywki uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizatorzy oraz przedstawiciele drużyn biorących udział turniejach. Spotkanie poprowadził Kamil Śliwa natomiast nagrody i puchary ufundowane przez Starostę Leżajskiego wręczyli: w imieniu Starosty Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Powiatu Leżajskiego Aurelia Kryla, Prezes PZZS Zbigniew Śliwa oraz sekretarz PZZS Józef Miś.

Klasyfikacje końcowe w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

Trampkarze
1. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
2. MZKS Unia Nowa Sarzyna
3. Przemiana Azalia Wola Zarczycka
4. Złotsan Kuryłówka
5. Victoria Giedlarowa
6. Sparta Leżajsk
7. Francesco Jelna
Młodzicy
1. MZKS Unia Nowa Sarzyna
2. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
3. Przemiana azalia Wola Zarczycka
4. Złotsan Kuryłówka
5. Victoria Giedlarowa
6. Sparta Leżajsk
7. Francesco Jelna
Orlicy
1. Sparta Leżajsk
2. Przemiana azalia Wola Zarczycka
3. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
4. Złotsan Kuryłówka
5. Sparta Leżajsk II
6. Grodziszczanka Grodzisko Dolne II
7. Victoria Gieldarowa
Żaki
1. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
2. Młode Nadzieje Nowa Sarzyna
3. Przemiana Azalia Wola Zarczycka
4. Sparta Leżajsk
5. Złotsan Kuryłówka
6. Grodziszczanka Grodzisko Dolne II
7. UKS Olimp Chałupki Dębniańskie
Juniorki
1. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
2. Przemiana Azalia Wola Zarczycka
3. Grodziszczanka Grodzisko Dolne II
4. oraz gościnnie STAL Łańcut

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turniejów, gospodarzom obiektów za udostępnienie i świetne przygotowanie boisk. Rozgrywki nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego i rzeczowego oraz udziału i zaangażowania wielu osób, które służyły swoją wiedzą oraz czasem. Szczególnie podziękowania kierują do Starosty Leżajskiego Marka Śliża, głównego sponsora rozgrywek, a także do Wójta Gminy Kuryłówka Agnieszki Wyszyńskiej i Wójta Gminy Grodzisko Dolne Jacka Chmury za pomoc finansową oraz do sołtysa wsi Giedlarowa Zdzisława Duszyńskiego, który po raz kolejny zapewnił wyżywienie dla zawodników podczas turnieju w Giedlarowej.

Kamil Śliwa

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Nowa wystawa czasowa w MZL

Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie zapraszają do leżajskiego muzeum na wystawę czasową pt. „Będzie wielka albo nie będzie jej wcale”. Walka o granice Polski w latach 1918–1921.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Jej tematem jest walka Polski o granice w latach 1918–1921.„Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale” – te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, otwierające wystawę, pokazują, czym tak naprawdę była walka Polaków o granice w latach 1918–1921.

Po odzyskaniu niepodległości nadszedł czas trudnych decyzji i próby dla narodu polskiego. Walka toczyła się nie tylko o kształt konkretnej granicy czy przynależność danego regionu, ale przede wszystkim o ducha polskiej państwowości.

Wystawę będzie można zwiedzać do 31 sierpnia br.

Informację zamieściła: Gabriela Dąbek

Powiatowy Piknik Patriotyczny z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się Powiatowy Piknik Patriotyczny z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie rozpoczęło się kilkadziesiąt minut przed godziną 17.00 występem uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy z Jelnej.

Punktualnie o godzinie 17.00 – w godzinę „W”, rozległy się syreny alarmowe, zostały odpalone race, a w niebo wypuszczono balony w barwach narodowych. Następnie zgromadzonych przywitał Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński. W przemówieniu Starosta nawiązał do historii Powstania Warszawskiego, które było największym tego typu zrywem niepodległościowym Armii Krajowej oraz największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

W dalszej części pikniku kontynuowane były występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się: Jacek Piech z Nowej Sarzyny,  grupa wokalno – kabaretowa „siódemka” z Sarzyny, zespół Cantilenae z Dębna. Zgromadzeni mogli również obejrzeć pokaz tańca Boogie Woogie wykonany przez Maraton Boogie Giedlarowa, a także musical „Skrzypek na dachu”, wystawiony przez artystów z Teatru Muzycznego „BROADWAY” działającego przy GOK Giedlarowa.

Na pikniku nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Zebrani mieli możliwość obejrzenia prezentacji wozu strażackiego, policyjnego i wojskowego, którym na piknik przybyła w pełnym uzbrojeniu 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Na amatorów dobrego jedzenia czekały grochówka przygotowana przez ZSL w Leżajsku, bigos przyrządzony przez firmę Smak Górno oraz specjały od Koła Gospodyń Wiejskich z Łukowej. Ponadto swoje stoiska promocyjne zaprezentowały Jednostka Strzelecka 2035 z Leżajska oraz harcerze Hufca Leżajsk, którzy zorganizowali gry i zabawy oraz malowanie twarzy dla dzieci. Najmłodsi chętnie korzystali również z dmuchanej zjeżdżalni. Podczas pikniku zainteresowani mogli zwiedzać wystawy muzealne, a także odpocząć w ogródku grillowym przygotowanym przez restaurację Dębnianka.

Piknik patriotyczny został zorganizowany przez Muzeum Ziemi Leżajskiej i Powiat Leżajski we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Leżajsk. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Starosta Leżajski Marek Śliż.

Partnerami wydarzenia byli:

– Powiatowa Komenda Policji w Leżajsku,

– OSP Biedaczów – Gwizdów,

– 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej,

– Jednostka Strzelecka JS 2035 funkcjonująca przy Zespole Szkól Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,

– Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Leżajsk,

– kibice Pogoni Leżajsk.

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom tj. Elektrociepłowni Nowa Sarzyna,  Browarowi Leżajsk, Firmie Rutkowski & Trębacz, Zespołowi Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, firmie Smak Górno, Podkarpackiemu Centrum Hurtowemu AGROHURT S.A., firmie Allmat skład materiałów budowlanych, firmie Stanley.

MZL

Zdjęcia: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Dawid Wiech

Informację zamieściła: Gabriela Dąbek