Zamknij mobilną wersję WCAG

XXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

Po przyjęciu protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacjami:

  • o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za 2019 r.
  • o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu leżajskiego za 2019 r.
  • o sprawozdaniu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za 2019.

W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku;
  • zmiany Uchwały Nr LVIII/411/06 Rady Powiatu w Leżajsku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Nowej Sarzynie;
  • zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Leżajskiego na rok 2020 Nr XIX/117/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.;
  • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 2020 rok.

W punkcie obrad znalazły się również dwa sprawozdania:

  • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2019.
  • sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 2019 r.

Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją starosty o toczącej się restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

Ponadto Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieścił: Grzegorz Leja
Foto: GL

Podsumowanie sezonu lotowego 2019

Jeszcze pod koniec 2019 roku odbyło się zakończenie sezonu lotowego i rozdanie nagród Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Leżajsk- Sokołów Młp. z siedzibą w Leżajsku. Nagrody wręczali: Krzysztof Trębacz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, Marcin Staroń prezes oddziału Leżajsk – Sokołów Młp., Wiceprezes ds. finansowych Waldemar Paruch oraz Wiceprezes ds. lotowych Tadeusz Murdzia.

Oddział składa się z 3 sekcji ( Leżajsk, Jeżowe, Łętownia) i liczy około 70 członków. W roku 2019 odbyło się 20 lotów treningowych i konkursowych o łącznym kilometrażu ok. 10 000 km, m.in. 2 loty z miejscowości Burg ( Niemcy) – ok. 800 km oraz jeden lot z miejscowości Bruksela – ponad 1 000 km.

Hodowanie i lotowanie gołębiami pocztowymi na terenie Leżajska i w okolicach to ponad 65 lat tradycji.

Ten odział jest jednym z ośmiu oddziałów tworzących okręg Tarnobrzeski liczący ponad 900 osób i wchodzi w skład regionu Kraków z około 10 tys. hodowców. Czynnych hodowców gołębi pocztowych jest w Polsce na chwile obecną ponad 40 tysięcy. Gołębie oddziału Leżajsk- Sokołów Młp. rok rocznie zdobywają liczne nagrody na szczeblach okręgowych i ogólnopolskich.

Organizatorzy zakończenia sezonu lodowego serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie: Staroście Leżajskiemu, Wójtowi Gminy Leżajsk, Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne, Kamilowi i Zygmuntowi Masarnia Osip s.c. Wierzawice, Alfredowi Pelc Młyn Giedlarowa, Restauracji „Stokrotka” Giedlarowa.

Marcin Staroń
Prezes Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych oddział Leżajsk – Sokołów Małopolski

XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

28 stycznia br. w Muzeum odbyły się XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Zebrani mieli okazję wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu Chóru Cantiamo (grupa starsza) reprezentującego Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz reprezentantki z Chóru Cantiamo (grupa młodsza) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Chór wystąpił pod batutą Barbary Kuczek.

W dalszej części nastąpiło spotkanie z Lucią Retman z Izraela, dawną mieszkanką Leżajska ocalałą z Holokaustu oraz z Elen i Leo Mayerami przybyłymi z Holandii, których rodziny ucierpiały podczas Holokaustu. Ponadto Emil Majuk z lubelskiego Ośrodka „Brama Grodzka” zaprezentował „Księgę pamięci męczenników Leżajska zgładzonych w czasie Szoa przez nazistów”.

Na zakończenie części oficjalnej Zdzisława Zawilski odegrał hymny zarówno Polski, jak i Izraela.

W trakcie wydarzenia w holu wejściowym zaprezentowana została ekspozycja pt. „Holokaust na Leżajszczyźnie”, którą będzie można zwiedzać do 9 lutego.

W spotkaniu poza licznie przybyłymi mieszkańcami powiatu, przedstawicielami stowarzyszeń, lokalnymi pasjonatami historii, młodzieżą ze szkół średnich z terenu Leżajska, członkami Rady Muzeum na czele z jej Przewodniczącym Antonim Bereziewiczem, udział wziął Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź oraz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, którzy na zakończenie uroczystości przekazali na ręce przybyłych gości pamiątkowe albumy o powiecie leżajskim.

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Ziemi Leżajskiej

MZL

Wizyta delegacji z Bośni i Hercegowiny w powiecie leżajskim

W dniach 15-19 stycznia Powiat Leżajski gościł delegację z Bośni i Hercegowiny, z miast: Konic, Kakanj oraz Novo Sarajewo. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele bośniackiej administracji samorządowej i związanych z nią instytucji.

Podczas pobytu członkowie delegacji odwiedzili instytucje o różnych profilach działalności na terenie powiatu leżajskiego i gminy Leżajsk. W obszarze zainteresowań gości znalazły się: gospodarka, ekonomia społeczna oraz oświata. Przedstawiciele poszczególnych gmin bośniackich podczas spotkania z przedsiębiorcami z terenu powiatu omówili potencjał gospodarczy, jakim dysponują oraz przedstawili zakres możliwej współpracy. Zwieńczeniem kilkudniowego pobytu było podpisanie listów intencyjnych dotyczących woli dalszej współpracy oraz wzajemnych stosunków w dziedzinach: kultury, gospodarki, informacji i turystyki. Podczas licznych spotkań i rozmów pojawiły się plany związane z przyszłymi wspólnymi inicjatywami.

Zapoczątkowanie współpracy było możliwe dzięki wsparciu Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego.

Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz dwunasty. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W bieżącym roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się na Podkarpaciu w ponad 70 miejscowościach. Zaczynają się 2 stycznia i potrwają do 22 lutego 2020 r. Podczas obchodów odbędą się modlitwy dla uczczenia pamięci pomordowanych Żydów, prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicznościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze świadkami historii.

W powiecie leżajskim organizatorem obchodów jest Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wydarzenie odbędzie się w muzeum 28 stycznia o godz. 11.00.

W programie:
11:00 – 11:30 – Występ artystyczny chóru Cantiamo (grupa starsza) z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz reprezentantki chóru Cantiamo (grupa młodsza) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku pod batutą Barbary Kuczek

11:30 – 13:00 – Spotkanie z ocalałą z Holocaustu Lucią Retman, Elen i Leo Mayerami oraz innymi osobami, których rodziny zostały uratowane lub ucierpiały podczas Holokaustu

13:00 – 13:45 – „Księga pamięci męczenników Leżajska zgładzonych w czasie Szoa przez nazistów” – omówienie treści księgi wydanej w 1969 roku przez
dawnych mieszkańców Leżajska – Emil Majuk.

MZL

Program wyrównywania różnic między regionami w 2020 r.

PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 20 grudnia 2020 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 9 stycznia 2020 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2020 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2020 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

– Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
– Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
– Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
– Obszar D – likwidacja barier transportowych
– Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
– Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
– Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Realizator programu
Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:
– Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G
– PFRON w Rzeszowie – dla obszarów A i E
Maksymalna wysokość dofinansowania
Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

– Obszar A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
– Obszar B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach – 35%,
– Obszar C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
– Obszar D – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – do 80%), nie więcej jednak niż:
– 90 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-omiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
– 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
– 270 000 zł dla autobusów,
– Obszar E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
– Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
– Obszar G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 14 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu). Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na stronie www.pcprlezajsk.pl, a także na stronie www.pfron.org.pl

Powiatowa Sala Koncertowa oficjalnie otwarta

Wraz z początkiem nowego roku, oddana do użytku w grudniu, Powiatowa Sala Koncertowa oficjalnie otworzyła swoje podwoje dla działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 7 stycznia. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie Ireneusz Lubaczewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec, dyrektor ZSL Zbigniew Trębacz wraz z pracownikami, radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych oraz przedstawiciel firmy JBSystem, która była głównym wykonawcą inwestycji. Poświęcenia sali dokonał ks. dziekan Marek Cisek.

Podczas uroczystości wręczono również stypendia dla uczniów ZSL. W ramach programu stypendialnego „Victoria”, którego fundatorem jest absolwent ZSL Ireneusz Lubaczewski, przyznano pięciu uczniom jednorazowe stypendia w wysokości: 10.000 zł, 5000 zł, 2500 zł, 1500 zł i 1000 zł. Ponadto nagrody specjalne ufundowali również: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko – 2000 zł oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak – 2×3000 zł.

W części artystycznej spotkania odbył się koncert inauguracyjny Powiatowej Orkiestry Dętej pod batutą Michała Grzywny, co było również dobrą okazją do sprawdzenia m.in. możliwości akustycznych oraz sprzętowych sali.

Realizację projektu o nazwie „Utworzenie Sali Koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego” rozpoczęto pod koniec czerwca. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 1 145 547, 14 zł, z czego 480 000 zł pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Leżajskiego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. Jacek Brzuzan

Zakończono budowę powiatowej sali koncertowej

Powiat leżajski od dawna potrzebował odpowiedniej bazy lokalowej do prowadzenia działalności kulturalnej, bo zarówno on, jak i podległe mu jednostki są organizatorami wielu imprez kulturalnych. Stąd pomysł na utworzenie powiatowej sali koncertowej, która powstała w miejscu dawnej auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. 

Realizację projektu o nazwie „Utworzenie Sali Koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego” rozpoczęto pod koniec czerwca. Salę oddano do użytku pod koniec października, ale jej oficjalne otwarcie odbyło się na początku stycznia.
Wartość zadania zamknęła się w kwocie 1 145 547, 14 zł, z czego 480 000 zł pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury.

„Cuda, cuda ogłaszają…”

Już po raz piąty ulicami Rudy Łańcuckiej i Nowej Sarzyny przeszedł 6 stycznia barwny Orszak Trzech Króli: Baltazara, Melchiora i Kacpra. Odgrywane na trasie przemarszu przez aktorów sceny oraz piękne kolędy rozbrzmiewały radośnie, wychwalając cud narodzin Dzieciątka Jezus, przynosząc wszystkim radość i nadzieję. Bo tak, jak powtórzył za św. Janem Chryzostomem, papież Franciszek: „Magowie nie wyruszyli, bo widzieli gwiazdę, lecz zobaczyli gwiazdę, dlatego że wyszli. Są więc symbolem człowieka wierzącego, człowieka, który tęskni za Bogiem; odzwierciedlają obraz wszystkich ludzi, którzy w swym życiu nie dopuścili, aby ich serce uległo znieczuleniu.” 

Na orszaku nie zabrakło też zagrody ze zwierzętami: były osiołki, baranki, koźlątka, króliki oraz gołąbki, które towarzyszyły zgromadzonym w świętowaniu.
Dzieląc się radością z przeżywania tak pięknej uroczystości już teraz zapraszamy mieszkańców powiatu leżajskiego na kolejną edycję wydarzenia.
Organizatorami orszaku byli: duszpasterze Parafii NMP Królowej Polski w Nowej Sarzynie, Siostry Nazaretanki oraz parafianie.
DK
Fot. Jan Zybura

Królewskie kolędowanie

6 stycznia br. mieszkańcy Leżajska i okolic mieli okazje uczestniczyć w królewskim kolędowaniu wraz z pochodem Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w kościele Świętej Trójcy w Leżajsku, po której nastąpił przemarsz do Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie odbyło się wspólne kolędowanie przy akompaniamencie Zdzisława Zawilskiego. W trakcie uroczystości wystąpił Chór Męski z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, Kapela Voice z Wierzawic pod kierunkiem Wiesława Helita oraz reprezentanci Uniwersytetu Peregrini.

Uroczystość zorganizowana została przez Uniwersytet Peregrini w Leżajsku we współpracy z Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Organizatorzy dziękują uczestnikom wydarzenia za liczne przybycie i zapraszają ponownie za rok.

MZL

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne i dofinansowane kursy języka angielskiego w Leżajsku

W ramach realizowanego projektu stowarzyszenie zaprasza do udziału w kursie języka angielskiego na poziomie podstawowym prowadzonym m.in. w Leżajsku.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego lub tarnobrzeskiego do udziału w projekcie.

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki, materiały szkoleniowe i możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób posiadających kartę dużej rodziny i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku pozostałych osób opłata za cały kurs wynosi 171,72 zł.

Zajęcia będą odbywały się w Leżajsku.

Pozostały również wolne miejsca na zajęcia na różnych poziomach zaawansowania w miejscowościach: Nisko, Jeżowe, Rudnik nad Sanem.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
tel: 15 8415 305, e mail: n.c.r@wp.pl
www.stowarzyszeniencr.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Ferie w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W ramach tegorocznych ferii zimowych Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci z terenu powiatu leżajskiego na warsztaty i lekcje muzealne. Zajęcia odbywać się będą od 13 do 24 stycznia 2020 r. (co drugi dzień zgodnie z informacją na załączonym plakacie).

13 stycznia (poniedziałek): Edukacja teatralna – poznaj teatr. Spotkanie ma na celu przybliżenie ogólnej wiedzy o teatrze, pracy aktorów i procesu powstawania przedstawienia teatralnego, a także wyrabianie postawy szacunku względem teatru, zapoznanie z niektórymi zasadami kulturalnego zachowania się podczas pobytu w teatrze i wyrabianie właściwej postawy przyszłego odbiorcy widowisk teatralnych. W ramach zajęć przewidziane jest również wykonanie pacynek na palce z papieru.

15 stycznia (środa): Leżajsk – twoje miasto dawniej i dziś. Legendy i fakty – prezentacja multimedialna, konkurs o znanych miejscach, zwiedzenie Wystawy Historycznej Miasta i Regionu.

17 stycznia (piątek): Podarunki na Dzień Babci i Dziadka. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka wykonamy prezenty dla swoich Dziadków, które później dzieci będą mogły podarować swoim dzieciom (kubek zdobiony pisakami oraz gipsowe serce do malowania farbami akrylowymi).

20 stycznia (poniedziałek): Tajemnice zimy – świecznik z bałwankiem. Warsztaty polegające na zabawie z gliną. Uczestnicy wykonają własnoręcznie świecznik z bałwankiem, który będą mogli później zabrać ze sobą do domu. To zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię, umiejętności manualne oraz twórczą aktywność plastyczną. W ramach tej lekcji przewidziane jest również zwiedzanie ekspozycji dotyczącej Zabawkarstwa Leżajskiego.

22 stycznia (środa): Edukacja teatralna – warsztaty ekspresywno-ruchowe. Spotkanie ma na celu aktywizowanie dziecięcej wyobraźni poprzez odgrywanie krótkich „ról”, odwoływanie się do doświadczeń uczestników, stymulowanie twórczej aktywności i wywoływanie przeżyć emocjonalnych oraz estetycznych.

24 stycznia (piątek): Zimowe prace plastyczne. Na zajęciach wykonamy różnego rodzaju prace plastyczne, których motywem przewodnim będzie zima i wszystko co się z nią kojarzy.

Informacje:
• zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat,
• koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 6 złotych za każdy dzień,
• w trakcie zajęć przewidziana jest przerwa śniadaniowa. Muzeum zapewnia herbatę, natomiast kanapki prosimy przynosić we własnym zakresie,
• w trakcie zajęć będą wykonywane zdjęcia w celach promocyjnych muzeum.

Zapisy:
• zgłoszenia dziecka na zajęcia należy dokonać telefonicznie lub osobiście w muzeum (tel.: 17 240 22 35, wew. 15),
• chęć uczestnictwa zapisanego już dziecka należy potwierdzić telefonicznie dzień przed zajęciami.

Uwaga:
Liczba miejsc ograniczona.

 

SAP World Boogie Woogie Zielona Góra 2019

8 grudnia w Zielonej Górze odbył się turniej tańca SAP World Cup Boogie Woogie, w którym udział brała para taneczna Klubu Maraton Boogie Giedlarowa Adrianna Dolecka i Tomasz Ciryt. Po całodziennej rywalizacji najlepszych europejskich par tanecznych para wywalczyła IV miejsce w kategorii junior.

Zespół Maraton Boogie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Leżajsk oraz Zespole Szkół w Giedarowej, a prowadzą go Jolanta i Andrzej Cirytowie. Członkowie grupy mają na swoim koncie udział w wielu prestiżowych turniejach tanecznych, podczas których wielokrotnie zdobywali miejsca na podium.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Królewskie kolędowanie wraz z pochodem Trzech Króli

Uniwersytet Peregrini oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej w dniu 6 stycznia br. zaprasza na królewskie kolędowanie wraz z pochodem Trzech Króli.

W programie:
– godz. 14.00 Msza św. w kościele Świętej Trójcy w Leżajsku (leżajska fara),
– po mszy przejście na Skwer Księdza S. Lubasa (przy Rynku) i przemarsz do Muzeum Ziemi Leżajskiej ulicami: Rynek, Targowa, Plac Targowy, Rzeszowska, Jaszowskiego, Mickiewicza,
– W Muzeum Ziemi Leżajskiej koncert i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie p. Zdzisława Zawilskiego.
W trakcie koncertu wystąpi Chór Męski z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, Kapela Voice z Wierzawic pod. kier. Wiesława Helita oraz reprezentanci z Uniwersytetu Peregrini.

Mile widziane bożonarodzeniowe przebrania.

Serdecznie zapraszamy.

Informację zamieściła: Małgorzata Kurasz-Wydział PW.