Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6840 18
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku  z art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  /t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 107/.
 • Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / t. j.  Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111 ze zm./.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek  o sprzedaż nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.01).

Wniosek  o  zamianę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.02).

Wniosek o darowiznę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.03).

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (roszczenie o sprzedaż) art. 198g  ugn (formularz F-GN.6840.18.04).

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego art. 32  ugn (formularz F-GN.6840.18.05).

Załączniki  do  wniosku o sprzedaż, zamianę lub darowiznę:

 •  upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowione pełnomocnictwo.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

MIENIE SKARBU PAŃSTWA: Nieruchomości stanowiącymi mienie Skarbu Państwa, gospodaruje Starosta. Sprzedaż, zamiana, darowizna tych nieruchomości  wymaga zgody wojewody. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy własności zamienianych nieruchomości.

MIENIE POWIATU: O zamiarze zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu /jeżeli nieruchomości te są zbędne do realizacji zadań Powiatu/ decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Jeżeli wartość nieruchomości przekracza 20 000 zł do zbycia nieruchomości jest wymagana uprzednia zgoda Rady Powiatu. Do zbycia nieruchomości w drodze darowizny wymagana jest każdorazowo zgoda Rady Powiatu w formie uchwały.

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

I. Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami – dalej ugn.

 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 ugn. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
 2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa/Powiatu może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody/rady powiatu w trybie bezprzetargowym.

Wojewoda – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo  Rada Powiatu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ustalają, odpowiednio w drodze zarządzenia albo uchwały, zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych  w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Co do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leżajskiego przygotowywany jest projekt uchwały określający szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Informacja o wprowadzeniu procedury rozpatrywania wniosków użytkowników wieczystych zostanie podana do publicznej wiadomości, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu, a niniejsza karta informacyjna zostanie zaktualizowana.

 1. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.
 2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.
 3. Cenę nieruchomości ustala się w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej).
 4. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
 5. Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

 

II. Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g-198l ugn

1.Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży prawa własności tej nieruchomości na podstawie art. 198g ugn jeżeli:

 • nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste przed dniem 31 grudnia 1997 r.;
 • użytkownik wieczysty wykonał zobowiązania określone w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
 • grunt nie jest położony na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach  i przystaniach morskich;
 • grunt nie jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.     o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • nieruchomości gruntowa jest zabudowana.

2. Nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

BRAK CHOĆBY JEDNEJ PRZESŁANKI WSKAZANEJ W PKT 1 oraz 2 SKUTKUJE TYM, ŻE ROSZCZENIE O SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO NIE PRZYSŁUGUJE.

3.Wymienione w niniejszym punkcie zasady stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego powstałego w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

4. Zgodnie z ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym.

5. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.

6.Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

7. Cenę nieruchomości ustala się w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej).

W odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, sprzedawanych jako realizacja roszczenia, o którym mowa na podstawie art. 198g ugn, cenę nieruchomości ustala się:

a) w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;

b) w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Przepisy art. 198k ust. 1 o bonifikatach stosuje się odpowiednio.

8. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

9. Z żądaniem sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 198g ugn, użytkownik wieczysty może wystąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 2024r.