Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6840 18
Wydanie z dnia 07.03.2023r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Uchwała nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku  z art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  /t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526./.
  • Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / t. j.  Dz. U. z 2023r. poz. 344./.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm./.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek  o sprzedaż nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.01).

Wniosek  o  zamianę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.02).

Wniosek o darowiznę nieruchomości (formularz F-GN.6840.18.03).

Załączniki  do  wniosku o sprzedaż, zamianę lub darowiznę:

  •  upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

MIENIE SKARBU PAŃSTWA: Nieruchomości stanowiącymi mienie Skarbu Państwa, gospodaruje Starosta. Sprzedaż, zamiana, darowizna tych nieruchomości  wymaga zgody wojewody. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy własności zamienianych nieruchomości.

MIENIE POWIATU: O zamiarze zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu / jeżeli nieruchomości te są zbędne do realizacji zadań Powiatu/ decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Jeżeli wartość nieruchomości przekracza 20 000 zł do zbycia nieruchomości jest wymagana uprzednia zgoda Rady Powiatu. Do zbycia nieruchomości w drodze darowizny wymagana jest każdorazowo zgoda Rady Powiatu w formie uchwały.