Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6620 02
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece /t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1984/.
 • Akty wykonawcze.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8.
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6620.02.01 Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

5. OPŁATY:

Nie pobiera się

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wprowadzenie zmiany w bazie danych EGiB:

 • czynnością materialno-techniczną,
 • w drodze decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dane zawarte w ewidencji podlegające aktualizacji:

1) z urzędu na podstawie:

 • prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
 • opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • odpisów zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • wpisów innych rejestrów publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów,
 • wpisów w księgach wieczystych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
 • przepisów prawa.

2) na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych.

Wniosek można złożyć w:

 • Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, m ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 • Elektronicznie:  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka