Zamknij mobilną wersję WCAG

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2213);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6 tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień: (formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • Jeżeli powodem cofnięcia była utrata zdrowia – orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • Jeżeli cofnięcie uprawnienia trwało dłużej niż rok lub jeśli powodem cofnięcia był negatywny wynik egzaminu państwowego stwierdzającego kwalifikacje – pozytywny wynik egzaminu państwowego z WORD.Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.
Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy- 0,50 zł

Opłata ewidencyjna za przywrócenie cofniętych uprawnień – 0,50 zł.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty za wydanie prawa jazdy.

Wykonując płatność przelewem za wydanie prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL), dot. kwoty 100,50 zł. oraz druga płatność za przywrócenie cofniętych uprawnień tytuł przelewu: Opłata za przywrócenie cofniętych uprawnień, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL), dot. kwoty 0,50 zł.

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Osobiście.
 2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego starosta wydaje:

 • decyzję administracyjną – o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
 • prawo jazdy zatrzymane w depozycie o ile jest to możliwe,

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Art. 39a-39f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.).
 • Art. 3 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., poz. 1701).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83 z późn .zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowisko nr 5 i nr 6

tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wymianę uprawnień:(formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
 • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2019 r. , poz.1172 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.

5. OPŁATY:

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.
Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł
Łącznie: 100,50 zł.

Opłatę za wymianę prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za wymianę prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wymianę prawa jazdy poz. 4.19, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście.
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym :

 • przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
 • producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek można pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax:017  240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8,

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6,

tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień: (formularz ): F-KT. 5430.01.01

Załączniki :

 •  kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz.426 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • kserokopię posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.

Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.

Ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym okres ten:

 • nie może być dłuższy niż 3 lata, lub
 • okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł.
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Wykonując płatność przelewem za wydanie międzynarodowego prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:
1. Osobiście.

Odbiór dokumentu”
1. Osobiście.
2. Za pomocą Poczty Polskiej,
3. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania międzynarodowego prawa jazdy wynosi 3 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym okres ten:

 • nie może być dłuższy niż 3 lata, lub
 • okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem utraty, zniszczenia) oraz zmiana danych zawartych w prawie jazdy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem utraty, zniszczenia) oraz zmiana danych zawartych w prawie jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2213);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8,

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6, tel.: (17) 240 45 23

Odbiór prawa jazdy- Stanowisko nr 7 – tel.: (17) 240 45 19,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz ): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w przypadku przedłużenia ważności prawa jazdy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy,
 • kserokopii posiadanego prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (nie dotyczy dokumentów utraconych).Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.
Opłat ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 0,50 zł
Łącznie: 100,50 zł.

Opłatę za wydanie prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 – Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za wydanie prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:
1. Osobiście.
2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Odbiór dokumentu:
1. Osobiście.
2. Za pomocą Poczty Polskiej.
3. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym :

 • przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
 • producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, jest obowiązana zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych.

W sytuacji wymienionej wyżej, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

 • złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe wezwania, oświadczenia o utracie dokumentu; lub
 • zwrotu zniszczonego dokumentu;

W razie odzyskanego utraconego prawa jazdy, dokument ten należy zwrócić do starosty.

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wymiana prawa jazdy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wymiana prawa jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. sprawie wymiany praw jazdy, (Dz. U. z 2002 r., poz. 640 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn .zm.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.

Stanowisko ds. wydawania do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6,
tel. (17) 240 45 23,

Stanowiska ds. odbioru prawa jazdy- Stanowisko nr 7
Odbiór prawa jazdy – tel. (17) 240 45 19,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz ): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

-kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 426 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
– kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
– dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu,

Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.

5. OPŁATY:

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100zł.
Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy – 0,50 zł
Łącznie: 100,50 zł.

Opłatę za wymianę prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 – Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za wymianę prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wymianę prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście.

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :
– przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
– producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Od 1 sierpnia 2000 r. można dokonywać wymiany dokumentu prawa jazdy na nowy wzór. Prawa jazdy tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany (ostatni termin wymiany upłynął w dniu 30.06.2006 r.). Urząd ma obowiązek dokonać wymiany w każdym czasie po tym terminie. Warunkiem wydania prawa jazdy jest zwrot dotychczasowego

-wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.),
Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.

2. PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. sprawie wymiany praw jazdy, (Dz. U. z 2002 r., poz. 640 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn .zm.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6, tel.: (17) 240 45 23

Odbiór prawa jazdy- Stanowisko nr 7 – tel. (17) 240 45 19,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:(formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 •  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku nieważności wynikającej z tłumaczenia na język polski,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 426 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • ksero zagranicznego prawa jazdy,
 • tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego, (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy),
  Do wglądu – dowód tożsamości, karta stałego lub czasowego pobytu, oryginał prawa jazdy.

5. OPŁATY:

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.
Opłat ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 0,50 zł.
Łącznie: 100,50 zł.

Opłatę za wymianę prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 – Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za wymianę prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.
Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym :

 • przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
 • producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Krajowe prawo jazdy wydawane jest po oddaniu zagranicznego.

Prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencji o ruchu drogowym jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wymiana wojskowego dokumentu – pozwolenia

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wymiana wojskowego dokumentu – pozwolenia.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r., poz. 702).
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83 z późn .zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.).

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8.

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6.

tel. (17) 240 45 23

Odbiór prawa jazdy- Stanowisko nr 7 – tel. (17) 240 45 19

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wymianę uprawnień: (formularz ): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 •  kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.z 2020 r. , poz.426 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 •  akta ewidencyjne kierowcy oraz dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem (przesłane z jednostki wojskowej której dowódca wystawił pozwolenie w czasie odbywanie zasadniczej służby wojskowej),

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zameldowania.

5. OPŁATY:

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.
Opłat ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 0,50 zł

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr  75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty za wydanie prawa jazdy.

Wykonując płatność za wymianę prawa jazdy przelewem, proszę przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym:
– przekazanie danych producentowi czyli do PWPW

– 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,

– producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1659 z późn. zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8.

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6.

tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

Aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców lub orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa do badań kierowców, jeżeli przyczyną zatrzymania dokumentu były wątpliwości dotyczące stanu zdrowia.

Wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania,

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z potwierdzeniem zameldowania,

5. OPŁATY:

Opłata ewidencyjna za zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 0,50 zł

Opłatę za zwrot zatrzymanego prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 – Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za zwrot zatrzymanego prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za zwrot zatrzymanego prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:
1. Osobiście.
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Odbiór dokumentu:
1. Osobiście.
2. Za pomocą Poczty Polskiej.
3. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym okres ten:

 • nie może być dłuższy niż 3 lata, lub
 • okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu leżajskiego uprawnione do otrzymania 1% podatku za rok 2020

Lista organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu leżajskiego, które mogą ubiegać się o otrzymanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, według aktualizacji z 14 stycznia 2021 r.:

 1. Stowarzyszenie „Integracja Bez Granic” w Sarzynie KRS 000045567
 2. Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna w Nowej Sarzynie KRS 0000152888
 3. Stowarzyszenie „Dobry Dom” KRS: 0000197865
 4. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Francesco” w Jelnej KRS 0000229696
 5. Ludowy Klub Sportowy „Maraton” Giedlarowa KRS 0000254849
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno KRS 0000262290
 7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej KRS 0000275455
 8. Stowarzyszenie „Nie dzieli nas nic” w Leżajsku KRS 0000292013
 9. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku KRS 0000328376
 10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Benefactum” w Łętowni KRS 0000377168
 11. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym KRS 0000031018
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska KRS 0000016422

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydawanie informacji, wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków – EGiB

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji, wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków /EGiB/

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz EGIB do pobrania poniżej) – F-GN.6621.01.01  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie informacji, wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów / budynków / lokali oraz wystawienie dowodu opłaty za wykonaną czynność

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

lub elektronicznie:

 1.  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1781)
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2204 ze zm.)
 • Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6620.02.01 Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

5. OPŁATY:

Nie pobiera się

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wprowadzenie zmiany w bazie danych EGiB:

 • czynnością materialno-techniczną,
 • w drodze decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dane zawarte w ewidencji podlegające aktualizacji:

1) z urzędu na podstawie:

 • prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
 • opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • odpisów zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • wpisów innych rejestrów publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów,
 • wpisów w księgach wieczystych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
 • przepisów prawa.

2) na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych

Wniosek można złożyć w:

 • Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, m ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 • Elektronicznie:  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka

Wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2021 poz. 1923 ze zm./

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
 • Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
 • Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
 • Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
 • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F – GN. 6621.03.01 Wniosek o wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym

5. OPŁATY:

Nie pobiera się

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pismo

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

14 dni od złożenia wniosku

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Wydawanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8

 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
 • Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
 • Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
 • Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
 • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.01  Wniosek o wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków – formularz P,P1

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.02  Wniosek o wydanie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków – formularz P, P2

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.03 Wniosek o udostępnianie rejestru cen nieruchomości – formularze: P, P5

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.04  Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków – formularz P, P6

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz wystawienie dowodu opłaty za wykonaną czynność

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie
8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w:

 1. Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

lub elektronicznie:

 1.  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
 • Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Stanowisko ds. udostępnianie materiałów PZGiK

Kontakt merytoryczny: tel. 17-2404544

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.01  Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej – formularz P,P1

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.02  Wniosek o udostępnienie zbioru danych GESUT – formularz P, P3

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6624.05.03 Wniosek o udostępnianie zbioru danych BDOT – formularze: P, P4

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6624.05.04  Wniosek o udostępnienie innych materiałów – formularz P, P7

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie materiałów z PZGiK oraz wystawienie dowodu opłaty za wykonaną czynność

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w:

 1. Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

lub elektronicznie:

 1. Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko ds. obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych.
Kontakt merytoryczny tel. 17-2404540

Stanowisko ds. weryfikacji operatów technicznych.
Kontakt merytoryczny tel. 17-2404543

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:

Generowane są automatycznie przez serwis GEOPORTAL Powiatu Leżajskiego przy zgłoszeniu przez wykonawcę nowej pracy geodezyjnej

F-GN.6642.07.01 – Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz zgłoszenie uzupełniające -formularz ZG1, ZG3

F-GN.6642.07.02 – Wniosek dotyczące przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych  wyłącznie przez serwis GEOPORTAL Powiatu Leżajskiego  po uprzednim założeniu konta w serwisie .

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego  do pobrania ze strony:   https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek-geodeta.docx

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Weryfikacja dokonana jest niezwłocznie, w przypadku prac dla obszaru objętego zgłoszeniem:

 • do 1 ha nie później niż 7 dni roboczych
 • od 1 ha do 10 ha nie później niż 10 dni roboczych
 • powyżej 10 ha nie dłużej niż 20 dni roboczych

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Usługa załatwiana wyłącznie drogą elektroniczną:

 • Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 • Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/