Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.604 2
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-80, 240-45-81, 240-45-82

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Wniosek

Formularz wniosku do pobrania poniżej – F–OŚ.604.1

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
a) informację niewymagającą wyszukiwania;
b) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia

5. OPŁATY:

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie starostwa dokumentów wyszczególnionych
w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Opłat nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji
o środowisku
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Dotyczy decyzji odmawiającej udostępnienia informacji.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Pliki do pobrania: