Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6163/01 6
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli ustanowiono pełnomocnika);
 3. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F-OŚ.6163.6.1
 • F-OŚ.6163.6.2

 

5. OPŁATY:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:

 • Wydanie zaświadczenia – 17,00 zł,
 • Pełnomocnictwo – 17,00zł (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Należną opłatę skarbową uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku,

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia nastąpi po otrzymaniu kompletu dokumentów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • 9.1. Na wniosek zainteresowanego wydaje się dokument – zaświadczenie. Zaświadczenie jest niezbędne, z uwagi na treść art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o lasach i przeznaczone jest do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej w związku z przeniesieniem własności nieruchomości.