Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6172 11
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie karty wędkarskiej i/ lub karty łowiectwa podwodnego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 883 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskodawca składa:

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 2. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
 3. Aktualne zdjęcie osoby ubiegającej się o wydanie karty.
 4. Dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie.

W przypadku wniosku o wymianę karty, należy dokonać zwrotu starej karty.

Formularz wniosku do pobrania poniżej) – F– OŚ.6172.8

5. OPŁATY:

Przed wydaniem karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego koniecznym jest uiszczenie opłaty – 10,00 zł, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Należną opłatę uiszcza się:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku,
  ul. Kopernika 8 w godz. pon. 7:40-15:00,
  wt –pt 7:40-14:45, lub
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego,
  Nr 68 1240 1268 1111 0010 9637 4682
  Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego nastąpi po otrzymaniu kompletu dokumentów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • 9.1. Na wniosek zainteresowanego wydaje się dokument – kartę wędkarską.
 • 9.2. Amatorski połów ryb, może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską (osoba która ukończyła 14 lat) lub kartę łowiectwa podwodnego (osoba która ukończyła 18 lat), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.
 • 9.3. Z obowiązku posiadania karty zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 • 9.4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w pkt 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów
  w tych wodach.
 • 9.5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.