Zamknij mobilną wersję WCAG

Zakaz wstępu do lasu w leśnictwie Kopki

Nadleśnictwo Rudnik informuje, że w wyniku działania silnych wiatrów, jakie wystąpiły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r., uszkodzeniu uległy drzewostany w oddz. 300 Leśnictwa Kopki. Szkody objęły powierzchnię 25,61 ha.

W związku z zaistniałą sytuacją nadleśnictwo decyzją Nadleśniczego wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasu ze względu na uszkodzoną powierzchnię i niezwłocznie przystąpi do usuwania szkód.

OR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zakończono budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna

Zakończono zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w Smyczach.

Zadanie obejmowało:
– budowę chodnika w km 4+090 – 4+386 ( 296 mb),
– budowę ścieżki rowerowej (połączenie z istniejącą z ścieżką rowerową),
– zamontowanie ochronnych balustrad,
– budowę nowego przejścia w km 4+386 dla pieszych i przejazdu dla rowerów o podwyższonym standardzie z właściwym doświetleniem przez montaż 2 lamp i szaf sterowniczych z turbiną wiatrową wraz panelami fotowoltaicznymi,
– budowę peronu przystankowego wraz z do dojściem i zatoką autobusową.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 595,07 tys. zł. Na zadanie Powiat Leżajski otrzymał 80% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 476,06 tys. zł.
Pozostała kwota w proporcji po 50% to środki Powiatu Leżajskiego oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Odbiór inwestycji odbył się 26 czerwca, z udziałem władz samorządowych Powiatu Leżajskiego oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a także przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych, Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

WIiR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Trwa remont elewacji i piwnic budynku głównego Muzeum Ziemi Leżajskiej

25 czerwca br. w siedzibie Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się narada budowlana w związku z prowadzonym remontem elewacji i piwnic zabytkowego budynku dawnego Dworu Starościńskiego.

Podczas spotkania, inwestora, czyli Powiat Leżajski, reprezentował Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Adam Krupiński, natomiast z ramienia Muzeum Ziemi Leżajskiej obecny był dyrektor placówki Jacek Kwieciński wraz z pracownikiem. Ponadto w naradzie udział wzięli kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel firmy DARMIS wykonującej tę inwestycję .

Roboty budowlane zmierzają do przywrócenia właściwego wyglądu wizualnego budynku, który jest wizytówką powiatu, ale przede wszystkim mają na celu zabezpieczyć go przed degradacją. Odnowione zostają ściany, balustrady, posadzki kamienne, cokoły, stolarka okienna i drzwiowa, remontowane są lukarny – okna dachowe, odnowione zostanie pokrycie dachowe z dachówki wraz z jej impregnacją. Ponadto odrestaurowane zostaną dwukondygnacyjne piwnice.

W piwnicy dolnej planowane są organizacje wystaw czasowych lub utworzenie kolejnej wystawy stałej, w związku z czym piwnica w przyszłości udostępniona zostanie zwiedzającym.

Obecnie odrestaurowana została już część budynku od strony wschodniej ponadto równocześnie trwają także zaawansowane prace w piwnicy dolnej.

Muzeum Ziemi Leżajskiej, które jest instytucją kultury Powiatu Leżajskiego,  już od końca 2021 roku posiadało niezbędny projekt budowlany oraz wszelkie pozwolenia na budowę, wydane przez Starostę Leżajskiego oraz Podkarpackiego Konserwatora Zbytków.

Środki finansowe pozyskane zostały w wyniku złożonego przez Powiat Leżajski wniosku do II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – blisko pół miliona złotych na remont elewacji i piwnic zabytkowego budynku dawnego Dworu Starościńskiego. Dodatkowo wkład własny zapewniony został przez organizatora tj. Powiat Leżajski.

Planowana inwestycja powinna zakończyć się do końca września 2024 roku. Wykonawcą robót jest firma “DARMIS” Dariusz Misiukanis z siedzibą w Warszawie.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 6/2024

Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. wizyta studyjna samorządowców z powiatu leżajskiego w Geotermii Podhalańskiej, nowoczesny monitoring w leżajskim nadleśnictwie, ciąg dalszy historii katastrofy bombowca Halifax JPP 224 nad Tarnogórą autorstwa Romana Federkiewicza i druga część relacji Ireneusza Wołka z podróży do Amazonii.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

24 czerwca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył Starosta Leżajski Zdzisław Leśko.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku bryg. Robert Krajewski przedstawił informację po nawałnicy, która przeszła 20 czerwca br. przez powiat leżajski. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na terenie gminy Kuryłówka, gdzie silny wiatr zrywał dachy z domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych, przewracał i łamał konary drzew. W wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru domu jednorodzinnego, który na szczęście został szybko ugaszony. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą, prace rozbiórkowe, zabezpieczali plandekami dachy budynków mieszkalnych oraz usuwali konary drzew tarasujących drogi i zalegających na budynkach gospodarczych. W działaniach uczestniczyło łącznie 20 zastępów straży pożarnych z KP PSP w Leżajsku oraz OSP z terenu gminy Kuryłówka, w tym 84 strażaków.

Następnie podkomisarz Tomasz Potejko z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku omówił sprawozdanie dotyczące Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z KPP w Leżajsku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku Mariusz Konior przedstawili analizę zagrożeń społeczno-socjalnych w środowisku lokalnym: bezrobocie, przemoc w rodzinie, skala problemu oraz sposoby ograniczenia tych zjawisk.

Podkomisarz Tomasz Potejko oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku Marcin Czubat omówili stan dróg powiatowych i ich wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu na podstawie odnotowanych w 2024 r. zdarzeń drogowych na drogach powiatowych.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku Janusz Nowak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w okresie I kwartału 2024 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku lek. wet. Andrzej Wilk w Leżajsku zaprezentował bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie leżajskim.

Następnie komisja rozpatrzyła wniosek o wydanie opinii w sprawie dojazdu do działek leśnych położonych w sołectwie Jelna.

W wolnych wnioskach dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek poruszył temat odnośnie procedur i strategii interwencji kryzysowej w szkole, a także przedstawił sprawozdanie dotyczące udzielonej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który trwa od 24 lutego 2022 r.

Starosta Leżajski Zdzisław Leśko zwrócił się do członków komisji, w której również uczestniczą powiatowe służby, inspekcje i straże o przygotowanie według swoich właściwości informacji i procedur reagowania na potencjalne zagrożenia.

Podstawowymi celami implementowania informacji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości oraz przygotowanie każdego mieszkańca powiatu leżajskiego ,,od przedszkola do seniora” do właściwego zachowania i stosowania procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia.

W dzisiejszych czasach jest wiele zagrożeń, które nas dotyczą od zagrożeń naturalnych, terrorystycznych aż do zagrożeń ,,CBRNE” czyli chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i eksplozji. Bardzo ważne jest, aby rozmawiać z osobami, z którymi mieszkamy, w tym również z najmłodszymi o potencjalnych zagrożeniach, żeby być gotowym na każdą ewentualność – mieć plan działania np. do kogo zwrócić się o pomoc, w jaki sposób kontaktować się ze sobą, mieć ustalone miejsce, w którym można zaczekać, mieć przygotowany plecak ewakuacyjny itp.

Na zakończenie posiedzenia starosta podziękował uczestnikom za aktywne uczestnictwo w pracy komisji.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Koncertowe powitanie lata

23 czerwca na dziedzińcu Muzeum Ziemi Leżajskiej na scenie plenerowej odbył się powiatowy koncert z okazji rozpoczęcia lata. Organizatorami koncertu byli Powiat Leżajski oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Atrakcją dodatkową przed koncertem była możliwość bezpłatnego zwiedzania wystaw w Dworze Starościńskim: Historii Miasta i Regionu, Etnograficzno-Zabawkarskiej, „Ze wsi na Wiejską, czyli Marszałek Józef Zych w służbie Narodu, Kościoła i Ziemi Leżajskiej” oraz „Odnaleźć siebie…” – VIII edycji prac plastycznych osób z niepełnosprawnością.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Starosta Leżajski Zdzisław Leśko, członkini Zarządu Powiatu Leżajskiego Wanda Rakszawska-Stopyra, Podkarpacki Wicekurator Oświaty dr Dariusz Półćwiartek, kierownicy i dyrektorzy instytucji, urzędów, ośrodków kultury, placówek oświatowych i stowarzyszeń. Jak zwykle nie zawiedli mieszkańcy Leżajska i powiatu leżajskiego, którzy swoim licznym przybyciem i entuzjastycznym przyjęciem artystów stworzyli wspaniałą atmosferę na dziedzińcu muzealnym.

Na wstępie Dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński powitał wszystkich przybyłych artystów i zgromadzonych gości i przedstawił program koncertu. Następnie głos zabrał Starosta Leżajski Zdzisław Leśko, który zaprosił zebranych na muzyczną ucztę i życzył udanego wypoczynku wakacyjnego.

Na scenie wystąpiła Powiatowa Orkiestra Divertimento z Leżajska pod batutą Rafała Czarnackiego. Towarzyszyły jej solistki Grupy Wokalnej Meritum działającej w Miejskim Domu Kultury w Leżajsku: Julia Baran i Alicja Pyż oraz Weronika Jeleśniański, Ewa Siembida-Jachym, Maksymilian Stalec i Jan Obroślak. Artyści brawurowo wykonali czternaście ponadczasowych utworów z repertuaru  Zbigniewa Wodeckiego takich jak: „Nie ma jak Bacharach”, „Nad wszystko uśmiech twój”, „Lubię wracać tam gdzie byłem” „Zacznij od Bacha”, „Z Tobą chcę oglądać świat”, „ Nauczmy się żyć obok siebie”. Zgromadzona publiczność brawami nagradzała artystów po każdej piosence. Na bis została wykonana niezapomniana, łącząca kilka pokoleń „Pszczółka Maja” w aranżacji Rafała Czarnackiego, która spięła klamrą przedstawienie dorobku muzycznego jednego z najbardziej znanych i lubianych polskich artystów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Bartłomiejowi Urbańskiemu, Jackowi Brzuzanowi i Mateuszowi Golikowi za nagłośnienie koncertu.

Partnerem wydarzenia było Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Zmiana ostrzeżenia przed niebezpiecznym zjawiskiem meteorologicznym – burze III stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed niebezpiecznym zjawiskiem meteorologicznym.

NA PIERWSZĄ DOBĘ:
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 22.06.2024 (sobota) do godz. 07:30 dnia 23.06.2024 (niedziela)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria:
– BURZE/3 (wszystkie powiaty)
Burze z opadami deszczu powyżej 55 mm lub porywami wiatru o prędkości powyżej 115 km/h. Lokalnie grad.
– UPAŁ/1 (bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów i sanocki)
Temperatura maksymalna: 30-34°C.

NA DRUGĄ DOBĘ:
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 23.06.2024 (niedziela) do godz. 07:30 dnia 24.06.2024 (poniedziałek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria: Nie przewiduje się/-

NA TRZECIĄ DOBĘ:
Obszar Województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 24.06.2024 (poniedziałek) do godz. 07:30 dnia 25.06.2024 (wtorek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria: Nie przewiduje się/-

NA CZWARTĄ DOBĘ:
Obszar Województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 25.06.2024 (wtorek) do godz. 07:30 dnia 26.06.2024 (środa)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria: Nie przewiduje się/-

Godzina i data wydania: godz. 14:02 dnia 21.06.2024

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu i zjawiska zawarte w prognozie. Sprawdź aktualne ostrzeżenia oraz tekstową prognozę synoptyczną.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed niebezpiecznym zjawiskiem meteorologicznym.

Zjawisko/stopień zagrożenia: BURZE/2
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od godz. 21:00 21 czerwca 2024 do godz. 8:00 dnia 22 czerwca 2024 r.
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed niebezpiecznym zjawiskiem meteorologicznym.

Zjawisko/stopień zagrożenia: BURZE/2
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od godz. 17:00 19 czerwca 2024 do godz. 04:00 20 czerwca 2024
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm.

oraz

Zjawisko/stopień zagrożenia: UPAŁ/2
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od godz. 12:30 18 czerwca 2024 do godz. 19:30 19 czerwca 2024
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. We wtorek temperatura około 30°C wystąpi lokalnie. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zakończono przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1241R w Przychojcu

Zakończono przebudowę kolejnego odcinka drogi w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 14+155 – 14+866 i 15+077 – 15+545 w miejscowości Przychojec”.

Całkowita wartość zadania to 951,15 tys. zł, w tym 419,79 tys. zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę w proporcji 50/50 zabezpieczyli inwestorzy: Powiat Leżajski i Gmina Leżajsk.

Na długości 1,34km została wymieniona nawierzchnia przez z frezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowych warstw bitumicznych (profilowej i ścieralnej). Lokalnie wyregulowano istniejący chodnik oraz wykonano nowe pobocza z granulatu bitumicznego.

18 czerwca odbył się odbiór inwestycji, w którym samorząd powiatowy reprezentowali: starosta leżajski i wicestarosta leżajski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, kierownik oraz pracownicy Wydziału  Inwestycji Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

BI

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Powiat Leżajski na V Krajowych Dniach Pola w Boguchwale

Krajowe Dni Pola to największe wydarzenie dla środowiska rolniczego. W roku bieżącym impreza odbyła się już po raz piąty, tym razem w Boguchwale, na terenie pola doświadczalnego należącego do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który był jej organizatorem.

Wydarzenie, któremu przyświecało hasło „Nowoczesne rolnictwo”, służyło przede wszystkim upowszechnianiu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin oraz ofert firm zaopatrujących polskie rolnictwo.

Uczestnicy Dni Pola mogli skorzystać z bogatego programu, na który składały się m.in. wystąpienia ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty, wystawy najnowocześniejszych rozwiązań rolniczych oraz prezentacje najnowszych trendom w dziedzinie agrotechniki, ochrony roślin, hodowli zwierząt, a także zrównoważonej produkcji żywności.

Pole doświadczalne zostało podzielone na kilka stref tematycznych, wśród których znalazła się strefa Poznaj Podkarpackie, gdzie możliwość promowania własnego dziedzictwa: lokalnej historii, kultury, zwyczajów i tradycji kulinarnych miało 21 powiatów województwa podkarpackiego, w tym Powiat Leżajski, który wraz z partnerami: Gminą Kuryłówka, Miastem Leżajsk (reprezentowanym przez Punkt Informacji Turystycznej) i Muzeum Ziemi Leżajskiej, zachęcał licznie odwiedzających stoisko do skorzystania zarówno z oferty turystycznej, jak i kulinarnej Leżajszczyzny.

Więcej zdjęć z wydarzenia na koncie facebookowym Powiatu Leżajskiego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed niebezpiecznym zjawiskiem meteorologicznym.

Zjawisko/stopień zagrożenia: UPAŁ/2
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od godz. 12:30 18 czerwca 2024 do godz. 19:30 19 czerwca 2024
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. We wtorek temperatura około 30°C wystąpi lokalnie. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C”.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Powiatowy koncert z okazji rozpoczęcia lata

Starosta Leżajski oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej zapraszają na powiatowy koncert z okazji rozpoczęcia lata. Koncert odbędzie się 23 czerwca o godz. 19.00 na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Utwory z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego wykona Powiatowa Orkiestra Divertimento pod batutą Rafała Czarnackiego, we współpracy z wokalistkami działającej w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku Grupy Wokalnej „Meritum”: Julią Baran i Alicją Pyż oraz solistami: Weroniką Jeleśniański, Ewą Siembidą-Jachym, Maksymilianem Stalcem i Marcelem Kotułą.

Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież” – spotkanie informacyjne

Fundacja Misji Obywatelskiej będąca Operatorem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy w województwie podkarpackim serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, młodzieżowych rad powiatu, oraz organizacji pozarządowych z powiatu leżajskiego na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież! Edycja 2024-2026”.

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca (czwartek) o godz. 9:00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej i dotyczyć będzie konkursu dotacyjnego. W szczególności zostaną poruszone takie kwestia jak:
– cel i warunki uczestnictwa w Konkursie dotacyjnym;
– rodzaje ścieżek w ramach Konkursu dotacyjnego;
– podmioty uprawnione do udziału w Konkursie dotacyjnym;
– rola patrona w Konkursie dotacyjnym;
– wysokość możliwego wsparcia finansowego;
– oraz wiele innych ważnych zagadnień związanych z konkursem dotacyjnym.

EZ

Informację zamieściła: Natalia Nowicka