Zamknij mobilną wersję WCAG

Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Leżajski na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) ustalił trzy punkty pomocy prawnej, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Leżajskiego w 2024 roku.

Nieodpłatna-pomoc-prawna-punkty

Osoby uprawnione

Z porad może skorzystać każda osoba, która wypełni oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym każda osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis.
Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto (ok. 867 000 złotych) w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi (np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów), nie należy uznawać za usługi transportowe. Gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit został przekroczony, przedsiębiorstwo nie może skorzystać
z innych form wsparcia, będzie także zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

By uzyskać nieodpłatną pomoc przedsiębiorca winien dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk lub przesłać na adres e-mail npp@starostwo.lezajsk.pl niżej wymienione dokumenty:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo
– wypełnione oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie (Załącznik nr 1 (doc) | Załącznik nr 1 (pdf)),
– wypełnione oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Załącznik nr 1 (doc) | Załącznik nr 1 (pdf)),
2) wypełniony formularz zawierający informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Załącznik nr 2) oraz numer telefonu do kontaktu.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Leżajsku skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy, po udzieleniu której Powiat Leżajski wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Rejestracja

Aby uzyskać pomoc w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 882-015-438 lub poprzez adres e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl.
Istnieje również możliwość samodzielnej rezerwacji wizyty na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl

Niezbędne do dokonania rejestracji jest podanie:
– inicjałów imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
– numeru telefonu osoby uprawnionej (konieczny w przypadku przełożenia planowanej wizyty lub udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość),
– preferowanej daty i godziny wizyty,
– adresu w przypadku udzielenia porad poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Opinie

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety Karta POMOCY – CZĘŚĆ B:
– telefonicznie pod numerem telefonu 882-015-438 lub
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej npp@starostwo.lezajsk.pl
– listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Pliki do pobrania

1. Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim w Powiecie Leżajskim ZOBACZ
2. Harmonogram dyżurów ZOBACZ
3. LOKALIZACJA punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - mapa ZOBACZ
4. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się ZOBACZ
5. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej ZOBACZ
6. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa ZOBACZ
7. Karta informacyjna - Nieodpłatna Pomoc Prawna ZOBACZ
7.1. Karta informacyjna - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie ZOBACZ
7.2 Karta informacyjna - Nieodpłatne Mediacje ZOBACZ
8. Karta pomocy - część B ZOBACZ
9. Oświadczenie ZOBACZ
10. Klauzula informacyjna RODO ZOBACZ
ZOBACZ
11. Prawne aspekty zniesławienia ZOBACZ
12. Prawne aspekty znieważenia ZOBACZ
13. E-INFORMATOR PRAWNY pn. Wypadek komunikacyjny, a odszkodowanie ZOBACZ
14. E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. Mediacje w sprawach rozwodowych ZOBACZ
15. E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. Zmiana imienia i nazwiska ZOBACZ
16. KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. Odpowiedzialność na drodze ZOBACZ