Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA 6163/03 8
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji o pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19, ust.3 ustawy o lasach, wyłącznie w przypadkach losowych

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie decyzji

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

  • F-OŚ.6163.24

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji – 10,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  •  decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
  • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Pliki do pobrania: