Zamknij mobilną wersję WCAG

Dokonywanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048),
 • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1 Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty
(formularz wniosku do pobrania poniżej)
F– EZ.4221/18-01

4.2 Załączniki do wniosku o dokonanie zmian w ewidencji:

 1. Załączniki podstawowe:
 • protokół z Walnego Zebrania,
 • uchwały z Walnego Zebrania
 • lista obecności członków na Walnym Zebraniu z własnoręcznymi podpisami,

2. Załączniki dodatkowe, w przypadku dokonania następujących zmian:

W przypadku zmian we władzach:

 • protokół z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej odzwierciedlający powierzenie konkretnych funkcji członkom władz, jeżeli stosownie do treści statutu klubu funkcje członków Zarządu i Komisji powierzane są na posiedzeniach tych organów,
 • lista obecności z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej,
 • uchwały z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej określające funkcje poszczególnych osób wchodzących w skład tych organów.

W przypadku zmian w statucie:

 • uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu klubu (przy podejmowaniu uchwał
  w przedmiocie zmian statutu należy mieć na względzie zapisy statutu klubu określające tryb
  i zasady ich dokonywania),
 • trzy egzemplarze statutu, uwzględniające wprowadzone zmiany

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • Klub sportowy zgodnie z § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.
  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian, do których stosuje się odpowiednio zasady
  i tryb przewidziane jak dla rejestracji.
 • Wniosek o dokonanie zmian podpisuje Prezes lub właściwe osoby – sposób reprezentacji określa statut klubu.
 • Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sposób wyboru władz określa statut, Członkowie władz zawsze wybierani są przez Walne Zebranie. Powierzenie funkcji w składzie władz może mieć miejsce na Walnym Zebraniu lub podczas posiedzenia konkretnej władzy (Zarządu, Komisji Rewizyjnej). Jeżeli władze Klubu zostaną powołane niezgodnie z postanowieniami statutu konieczne jest usunięcie nieprawidłowości przed dokonaniem wpisu w ewidencji.
 • W sposób szczególny regulowany jest tryb podejmowania uchwał w przedmiocie rozwiązania się Klubu – w takim przypadku należy sprawdzić treści statutu przed podjęciem uchwały.

Dokonywanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048),
 • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1 Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty
(formularz wniosku do pobrania poniżej)
F– EZ.4222/19-01

4.2 Załączniki do wniosku o dokonanie zmian w ewidencji:

 1. Załączniki podstawowe:
 • protokół z Walnego Zebrania,
 • uchwały z Walnego Zebrania
 • lista obecności członków na Walnym Zebraniu z własnoręcznymi podpisami,

2. Załączniki dodatkowe, w przypadku dokonania następujących zmian:

W przypadku zmian we władzach:

 • protokół z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej odzwierciedlający powierzenie konkretnych funkcji członkom władz, jeżeli stosownie do treści statutu klubu funkcje członków Zarządu i Komisji powierzane są na posiedzeniach tych organów,
 • lista obecności z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej,
 • uchwały z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej określające funkcje poszczególnych osób wchodzących w skład tych organów.

W przypadku zmian w statucie:

 • uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu klubu (przy podejmowaniu uchwał
  w przedmiocie zmian statutu należy mieć na względzie zapisy statutu klubu określające tryb
  i zasady ich dokonywania),
 • trzy egzemplarze statutu, uwzględniające wprowadzone zmiany
 1. OPŁATY:

Bez opłat.

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
 • Klub sportowy zgodnie z § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.
  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian, do których stosuje się odpowiednio zasady
  i tryb przewidziane jak dla rejestracji.
 • Wniosek o dokonanie zmian podpisuje Prezes lub właściwe osoby – sposób reprezentacji określa statut klubu.
 • Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sposób wyboru władz określa statut, Członkowie władz zawsze wybierani są przez Walne Zebranie. Powierzenie funkcji w składzie władz może mieć miejsce na Walnym Zebraniu lub podczas posiedzenia konkretnej władzy (Zarządu, Komisji Rewizyjnej). Jeżeli władze Klubu zostaną powołane niezgodnie z postanowieniami statutu konieczne jest usunięcie nieprawidłowości przed dokonaniem wpisu w ewidencji.
 • W sposób szczególny regulowany jest tryb podejmowania uchwał w przedmiocie rozwiązania się Klubu – w takim przypadku należy sprawdzić treści statutu przed podjęciem uchwały.

Zlecanie i udzielenie dotacji przez Powiat Leżajski na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zlecanie i udzielenie dotacji przez Powiat Leżajski na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8, tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

       4.1. Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1,2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
(formularz oferty do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-01
(formularz oferty do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-02

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zlecanie i udzielenie dotacji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po zakończeniu procedury otwartego konkursu ofert.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1. Dotacja może być udzielona przez Powiat Leżajski, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

9.2. Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na formularzu określonym w załączniku Nr 3,4 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
(formularz umowy do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-03
(formularz umowy do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-04

9.3. Po zakończeniu realizacji dotowanego zadania podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, którego wzór określa załącznik Nr 5,6 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
(formularz sprawozdania do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-05
(formularz sprawozdania do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-06

Wydawanie odpisu z rejestru kultury

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie odpisu z rejestru kultury

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
 • Rozporządzenie Ministra Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnianiu rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189)
 • art. 218 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Pisemny wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury ze wskazaniem rodzaju wniosku

  1. odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonywanych w księdze rejestrowej).
  2. odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

 

5. OPŁATY:

 • Opłata skarbowa winna być dokonana w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wydanego odpisu

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie odpisu

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

14 dni od otrzymania wniosku

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej, a otwarty dostęp do niego istnieje poprzez stronę www.bip.starostwo.lezajsk.pl -> Rejestry, ewidencje

Wydawanie wypisów z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09(patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie wypisów z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz.1449),
 • 218 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie wypisu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Brak

Wydawanie wypisów z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie wypisów z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1449),
 • 218 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie wypisu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Brak

Dokonywanie wpisów do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisów do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4  ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048)
 • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z informacją o adresie siedziby klubu,

określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty

(formularz wniosku do pobrania poniżej)

F– EZ.4222/13-01

4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji:

1. Lista założycieli,
2. Statut w trzech egzemplarzach,
3. Protokół z Zebrania Założycielskiego,
4. Uchwała o utworzeniu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
5. Uchwała o przyjęciu statutu,
6. Uchwały z wyboru członków Komitetu Założycielskiego oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • Lista założycieli klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej powinna zawierać co najmniej 7 osób, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 • Statut powinien zawierać elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
 • Dokumenty wymienione w pkt 4.1. składa Komitet Założycielski klubu sportowego wybrany na zebraniu założycielskim.
 • Członkami klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 • Klub sportowy zgodnie z § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian, do których stosuje się odpowiednio zasady
  i tryb przewidziane jak dla rejestracji.

 

 

Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • 88 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 31).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Wniosek powinien zawierać:

 1. W przypadku założyciela będącego osobą prawną – nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
 2. W przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji
 3. Wskazanie miejscowości i daty przygotowania wniosku,
 4. Nazwę organu właściwego do wydania zezwolenia,
 5. Treść:
 • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz:
 • w przypadku szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
 • w przypadku szkoły podstawowej – wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne,
 • w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art.95 ust.2,3 i 6 ustawy – wskazanie klas, które ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – wskazanie zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
 • w przypadku szkoły specjalnej – wskazanie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę,
 • w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego – wskazanie, czy placówka lub centrum będzie posiadać filię lub filie, organizacyjnie podporządkowane odpowiednio tej placówce lub temu centrum;
 • wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych;

6. Podpis osoby wnioskującej,

7. Wykaz złożonych załączników:

 • w przypadku założyciela będącego osobą prawną – kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz – jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji;
 • w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;
 • projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
 • projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
 • opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny
  w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu, a w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w 95 ust.3 ustawy, oraz publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego, również opinie o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą mieścić się odpowiednio szkoły filialne lub filie placówki lub centrum, i najbliższym ich otoczeniu;
 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

 

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Bezterminowo.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez stronę postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

10. INNE:

Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga:
1. zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;
2. w przypadku szkół artystycznych:
a) realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) realizujących także kształcenie ogólne – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Wniosek o udzielenie zezwolenia, składa się wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.

Organ lub osoba zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.

Dokonywanie wpisów do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisów do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4  ust. 4, ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048)
 • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z informacją o adresie siedziby klubu,

określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty

(formularz wniosku do pobrania poniżej)

F– EZ.4221/12-01

4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji:

1. Lista założycieli,
2. Statut w trzech egzemplarzach,
3. Protokół z Zebrania Założycielskiego,
4. Uchwała o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego,
5. Uchwała o przyjęciu statutu,
6. Uchwały z wyboru członków Komitetu Założycielskiego oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • Lista założycieli uczniowskiego klubu sportowego powinna zawierać co najmniej 7 osób, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 • Statut powinien zawierać elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
 • Dokumenty wymienione w pkt 4.1. składa Komitet Założycielski uczniowskiego klubu sportowego wybrany na zebraniu założycielskim.
 • Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 • Klub sportowy zgodnie z § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian, do których stosuje się odpowiednio zasadyi tryb przewidziane jak dla rejestracji.

 

 

Dokonywanie wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 40 ust. 5 i ust 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwanej dalej „ustawą”
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela stowarzyszenia lub przez wszystkich członków zarządu (gdy zostali powołani), określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty (formularz wniosku do pobrania  poniżej) – F-EZ.512/07-01
4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji

  1. Regulamin działalności,
  2. Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
  4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje ten organ),
  5. Protokół z Zebrania Założycielskiego,
  6. Uchwała o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego,
  7. Uchwała o przyjęciu regulaminu działalności stowarzyszenia,
  8. Uchwały z wyboru Zarządu i organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje te organy) .

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokonanie wpisu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1 Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego powinna zawierać co najmniej 3 osoby, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,

9.2 Regulamin powinien zawierać elementy określone w art. 40 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),

9.3 W ewidencji zamieszcza dane określone w art. 40b ust. 1  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Ewidencja prowadzona jest wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

9.4 Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób, o których mowa w art. 40 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy oraz składa wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.

Przyznawanie nagród Starosty Powiatu Leżajskiego dla dyrektorów i nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przyznawanie nagród Starosty Powiatu Leżajskiego dla dyrektorów i nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXXV/231/05 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała do pobrania poniżej.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Powiatu Leżajskiego.

Wniosek do pobrania poniżej – F-EZ.4350/06-01

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Nie dotyczy.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

 

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz.957)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8,
tel. (17) 240-45-63, fax. 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie zadania
Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz. 957). Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w jego formularzu.
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F– EZ.4220/16-01

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin składania wniosków:  w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadanie ma być realizowane.
Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej przyznawanej przez Zarząd Powiatu Leżajskiego.

7. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po zakończeniu procedury naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leżajskiego

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1. O dotację celową na rozwój sportu mogą ubiegać się kluby sportowe, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym i osiągają wysokie wyniki sportowe w skali krajowej  i międzynarodowej oraz wystąpią do Zarządu Powiatu Leżajskiego z wnioskiem o jej udzielenie w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być one realizowane.

9.2.   Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

9.3.   Przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu następuje na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym, któremu zostało przyznane wsparcie finansowe.

9.4.   Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz. 957).
(formularz sprawozdania do pobrania poniżej) – F– EZ.4220/16-02

 

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),
 • 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
 • rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).
 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz ze wskazanymi w nim załącznikami.

Formularz wniosku do pobrania poniżej F-EZ.4370/04-01,

4.2. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o:

– wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

– dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

– przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 1. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 • W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia
  31 sierpnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
 • W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia
  31 grudnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
 1. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego obowiązuje do chwili nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Stronie przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez stronę postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

 1. INNE:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w załączeniu.

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
 • Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego rozpatrywane są w kolejności ich wpływu.
 • Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji.
 • Jeżeli wniosek oraz dokumentacja, o której mowa w ust. 4.2 nie spełniają wymagań formalnych, Starosta Leżajski wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia komisji.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
   1. prezentuje dorobek zawodowy,
   2. prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych oraz zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
   3. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego określonych w § 7 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia
    26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200),

 

Prowadzenie procedury przyznawania przez Powiat Leżajski wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Prowadzenie procedury przyznawania przez Powiat Leżajski wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

2. PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród i przyznawanych przez Powiat Leżajski za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 111, poz. 1712)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8,
tel. (017) 240-45-63, fax. 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1. Wniosek o przyznanie nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie

Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1,2,3 do Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród przyznawanych przez Powiat Leżajski za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 111, poz.1712)
(formularze wniosków do pobrania)
F-EZ.423/17-01
F-EZ.423/17-02
F-EZ.423/17-03 

5. OPŁATY:

Bez opłat

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyznanie nagrody

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 31 lipca każdego roku

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1.  Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody Powiatu Leżajskiego składa się w Starostwie Powiatowym w Leżajsku w terminie do 31 maja danego roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie).

9.2.  Wnioski mogą składać kluby sportowe działające na terenie powiatu leżajskiego, organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego, związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty

 

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1.NAZWA USŁUGI:

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 127 ust. 1, 13 i 15 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły – formularze wniosków poniżej

F-EZ.4350/03-01,  F-EZ.4350/03-02, F-EZ.4350/03-03, F-EZ.4350/03-04,

 • podanie o przyjęcie do internatu,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

10. INNE:

Dodatkowe dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

 • podanie,
 • jedno zdjęcie,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada)

 

Dla ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie,
 • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno–epidemiologicznych,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada).