Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4220 16
Aktualizacja: 01.03.2023

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz.957)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8,
tel. (17) 240-45-63, fax. 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie zadania
Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz. 957). Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w jego formularzu.
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F– EZ.4220/16-01

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin składania wniosków:  w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadanie ma być realizowane.
Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej przyznawanej przez Zarząd Powiatu Leżajskiego.

7. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po zakończeniu procedury naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leżajskiego

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1. O dotację celową na rozwój sportu mogą ubiegać się kluby sportowe, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym i osiągają wysokie wyniki sportowe w skali krajowej  i międzynarodowej oraz wystąpią do Zarządu Powiatu Leżajskiego z wnioskiem o jej udzielenie w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być one realizowane.

9.2.   Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

9.3.   Przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu następuje na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym, któremu zostało przyznane wsparcie finansowe.

9.4.   Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz. 957).
(formularz sprawozdania do pobrania poniżej) – F– EZ.4220/16-02