Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4370 04
Aktualizacja 01.03.2023

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1.NAZWA USŁUGI:

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 9b, 9f, 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.),
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
 • rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914).

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz ze wskazanymi w nim załącznikami.

Formularz wniosku do pobrania poniżej F-EZ.4370/04-01,

4.2 Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły,
 • kopię karty oceny pracy, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność
  z oryginałem,
 • kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia
  31 sierpnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
 • W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia
  31 grudnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego obowiązuje do chwili nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez stronę postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

 

11. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

 • Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego rozpatrywane są w kolejności ich wpływu.
 • Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji.
 • Jeżeli wniosek oraz dokumentacja, o której mowa w ust. 4.2 nie spełniają wymagań formalnych, Starosta Leżajski wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia komisji.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
 • wykazuje się umiejętnością rozwiązywania wskazanego przez komisję egzaminacyjną problemu związanego z pracą
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1914),

Pliki do pobrania: