Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4370 04
Aktualizacja 04.04.2022

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1.NAZWA USŁUGI:

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 9b, 9f, 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 • rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie imienia i nazwiska oraz miejsca pracy i miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, a także nr PESEL i nr telefonu,
 • wskazanie miejscowości i daty przygotowania wniosku,
 • nazwę organu właściwego do nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski (Starosta Leżajski),
 • nazwę wniosku – „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”,
 • treść wniosku,
 • podpis osoby wnioskującej,
 • wykaz złożonych załączników.

Wnioskodawca we wniosku może ponadto wskazać związek zawodowy, którego przedstawiciel wejdzie w skład komisji egzaminacyjnej.

 • Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:
 • poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, w tym akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o:

– wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

– dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela  sprawozdania z realizacji tego planu,

– przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4  Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy

  • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
  • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 sierpnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
 • W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 grudnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego obowiązuje do chwili nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez stronę postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

10. INNE:

W załączeniu wzór decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

11. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego rozpatrywane są w kolejności ich wpływu.
 • Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji.
 • Jeżeli wniosek oraz dokumentacja, o której mowa w ust. 4.2 nie spełniają wymagań formalnych, Starosta Leżajski wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia komisji.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
 • prezentuje dorobek zawodowy,
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych oraz zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego określonych w 7 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200),