Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4221 18
Aktualizacja: 29.02.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048),
 • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1 Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty
(formularz wniosku do pobrania poniżej)
F– EZ.4221/18-01

4.2 Załączniki do wniosku o dokonanie zmian w ewidencji:

 1. Załączniki podstawowe:
 • protokół z Walnego Zebrania,
 • uchwały z Walnego Zebrania
 • lista obecności członków na Walnym Zebraniu z własnoręcznymi podpisami,

2. Załączniki dodatkowe, w przypadku dokonania następujących zmian:

W przypadku zmian we władzach:

 • protokół z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej odzwierciedlający powierzenie konkretnych funkcji członkom władz, jeżeli stosownie do treści statutu klubu funkcje członków Zarządu i Komisji powierzane są na posiedzeniach tych organów,
 • lista obecności z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej,
 • uchwały z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej określające funkcje poszczególnych osób wchodzących w skład tych organów.

W przypadku zmian w statucie:

 • uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu klubu (przy podejmowaniu uchwał
  w przedmiocie zmian statutu należy mieć na względzie zapisy statutu klubu określające tryb
  i zasady ich dokonywania),
 • trzy egzemplarze statutu, uwzględniające wprowadzone zmiany

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • Klub sportowy zgodnie z § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.
  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian, do których stosuje się odpowiednio zasady
  i tryb przewidziane jak dla rejestracji.
 • Wniosek o dokonanie zmian podpisuje Prezes lub właściwe osoby – sposób reprezentacji określa statut klubu.
 • Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sposób wyboru władz określa statut, Członkowie władz zawsze wybierani są przez Walne Zebranie. Powierzenie funkcji w składzie władz może mieć miejsce na Walnym Zebraniu lub podczas posiedzenia konkretnej władzy (Zarządu, Komisji Rewizyjnej). Jeżeli władze Klubu zostaną powołane niezgodnie z postanowieniami statutu konieczne jest usunięcie nieprawidłowości przed dokonaniem wpisu w ewidencji.
 • W sposób szczególny regulowany jest tryb podejmowania uchwał w przedmiocie rozwiązania się Klubu – w takim przypadku należy sprawdzić treści statutu przed podjęciem uchwały.

Pliki do pobrania: