Zamknij mobilną wersję WCAG

Dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówki niepublicznych założonych przez osoby prawne i fizyczne

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówki niepublicznych założonych przez osoby prawne i fizyczne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.),

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;

2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego – informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;

2b) w przypadku szkoły podstawowej – informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;

3) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

2. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

3. Statut szkoły lub placówki – opracowany art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,

4. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

5. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem (umowa najmu, użyczenia, akt własności), umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację zadań statutowych
oraz zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,

7. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

8. Decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych – tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole publicznej,

9. Dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości; dla osoby prawnej – wypis z krajowego rejestru sądowego,

10. Szkoła, niepubliczna nie będąca szkołą artystyczną może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra,

11. Szkoła, niepubliczna nie będąca szkołą artystyczną, a prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,

12. Niepubliczne placówki: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży odbycie obowiązku przedszkolnego,  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mogą zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokonanie wpisu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Bezterminowo z zastrzeżeniem art.169 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Stronie przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez stronę postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

10. INNE:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić jednostce samorządu terytorialnego, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 

Zezwalanie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwalanie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • 14 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) zwanej dalej ustawą,
 • 2 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
  (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)
 • 104, art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich lub urnyz prochami określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty (formularz wniosku do pobrania poniżej) – F– EZ.7040/09-01

4.2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu oraz jego tłumaczenie na język polski (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w ww. dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy) oraz jego tłumaczenie sporządzone przez biegłego tłumacza zgodnie z art. 4 ustawy o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.).

4.3. Upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby uprawionej do pochowania zmarłego upoważniające firmę pogrzebową do załatwienia w jej imieniu wszelkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego, w przypadku gdy z wnioskiem o wydanie pozwolenia ubiega się ww. firma

5. OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust. 44 pkt 2 w części III Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż zachodzi wyjątkowo ważny interes strony

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

10. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dokumenty o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków (w tym urny z prochami) z zagranicy może złożyć osoba uprawniona określona w art. 10 ust. 1 ustawy lub upoważniona przez nią firma pogrzebowa.

Dofinansowanie organizacji konkursów oświatowych dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Dofinansowanie organizacji konkursów oświatowych dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała Nr 8/18/2011 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania konkursów oświatowych organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski.
 • Uchwała i załącznik do Uchwały do pobrania poniżej.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko d/s edukacji
tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie konkursu oświatowego.
Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zasad udzielania dofinansowania konkursów oświatowych organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski

Formularz wniosku do pobrania poniżej – F-EZ.4350/01-01

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE:

9.1 Ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie dofinansowania:

  1. I termin do dnia 30 września,
  2. II termin do dnia 31 grudnia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Komisji może uwzględnić wnioski złożone po terminie.
W celu rozpatrzenia wniosków i przyznania dofinansowania Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji w terminie 14 dni od w/w dat.
Po rozpatrzeniu wniosków Przewodniczący Komisji przekazuje dokumentację z postępowania celem zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Leżajskiego.

9.2 Po uzyskaniu dofinansowania i zakończeniu realizacji konkursu należy złożyć sprawozdanie opisowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 – F-EZ.4350/01-02 do zasad dofinansowania na organizowanie konkursów oświatowych dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski.
Formularz sprawozdania do pobrania poniżej.