Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.5333 11
Aktualizacja: 29.02.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zlecanie i udzielenie dotacji przez Powiat Leżajski na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8, tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

       4.1. Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1,2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
(formularz oferty do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-01
(formularz oferty do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-02

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zlecanie i udzielenie dotacji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po zakończeniu procedury otwartego konkursu ofert.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1. Dotacja może być udzielona przez Powiat Leżajski, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

9.2. Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na formularzu określonym w załączniku Nr 3,4 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
(formularz umowy do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-03
(formularz umowy do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-04

9.3. Po zakończeniu realizacji dotowanego zadania podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, którego wzór określa załącznik Nr 5,6 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
(formularz sprawozdania do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-05
(formularz sprawozdania do pobrania poniżej) – F– EZ.5333/11-06