Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.512 07
Aktualizacja: 29.02.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 40 ust. 5 i ust 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwanej dalej „ustawą”
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela stowarzyszenia lub przez wszystkich członków zarządu (gdy zostali powołani), określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty (formularz wniosku do pobrania  poniżej) – F-EZ.512/07-01
4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji

  1. Regulamin działalności,
  2. Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
  4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje ten organ),
  5. Protokół z Zebrania Założycielskiego,
  6. Uchwała o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego,
  7. Uchwała o przyjęciu regulaminu działalności stowarzyszenia,
  8. Uchwały z wyboru Zarządu i organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje te organy) .

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokonanie wpisu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1 Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego powinna zawierać co najmniej 3 osoby, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,

9.2 Regulamin powinien zawierać elementy określone w art. 40 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),

9.3 W ewidencji zamieszcza dane określone w art. 40b ust. 1  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Ewidencja prowadzona jest wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

9.4 Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób, o których mowa w art. 40 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy oraz składa wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.