Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6530/02 22
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek zgłoszenia opracowany zgodnie z art. 79 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Załączniki do wniosku:

– projekt robót geologicznych – 2 egz.

– informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane (tytuł prawny władania nieruchomością)

5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Milcząca akceptacja projektu (nie wymaga zatwierdzenia) lub sprzeciw organu w formie decyzji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia projektu. Jeśli w tym terminie starosta nie zgłosi sprzeciwu to może nastąpić rozpoczęcie robót.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • 30 dni

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego,
w terminie 14 dni od o dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Projekt zgodnie z art. 79 ust.2 Prawo geologiczne i górnicze powinien określać:

– cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia,

– rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych,

– harmonogram robót geologicznych,

– przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne,

– przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

Pliki do pobrania: