Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA 6173 11
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o rejestrację jednostki pływającej o długości do 24 m,
 • Dowód własności jednostki pływającej ( np. faktura Vat, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego);

Informacje o:

 • właścicielu (właścicielach) oraz o armatorze jeżeli nie jest nim właściciel:
 • imię, nazwisko, PESEL lub data i miejsce urodzenia w przypadku osób fizycznych;
 • numer NIP w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo inny identyfikator -w przypadku podmiotów zagranicznych;
 • adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
 • wskazanie organu poprzedniej rejestracji;
 • numer rejestracyjny;
 • data rejestracji i wykreślenia z rejestru;
 • numerze identyfikacyjnym albo o indywidualnym numerze identyfikacyjnym jeżeli został nadany,
 • zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
 • zamiarze używania jednostki pływającej do:
  • amatorskiego połowu ryb,
  • połowów rybackich,
  • rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybactwie morskim,
 • nazwie jednostki pływającej o ile została nadana przez właściciela,
 • porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • rodzaju napędu jednostki pływającej a w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy;
 • marce i modelu lub typie jednostki pływającej;
 • podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej;
 • materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej;
 • roku budowy i producencie jednostki pływającej;
 • sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jeżeli zostały nadane;
 • maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 • Dokumenty lub materiały potwierdzające powyższe informacje;
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze współwłaścicieli – wymagany jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód poniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286);
 • Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;  wpłata powinna zostać dokonana na poniższy rachunek bankowy:Starostwo Powiatowe w Leżajsku:  75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 .

Formularze REJA24 do pobrania:

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

5. OPŁATY:

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją  jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:

 • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dowodu dokumentu rejestracyjnego – 80 zł;
 • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 15 zł;
 • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  – 60 zł.

Wpłata za rejestrację powinna zostać dokonana na rachunek bankowy: Starostwo Powiatowe w Leżajsku: 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 .

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może posługiwać się do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. W tym czasie organ rejestrujący zamawia dokument rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Odbiór dokumentu rejestracyjnego następuje osobiście, przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację, organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

– ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;

– ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Obowiązkowi rejestracji podlega:

1)    jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2)    jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3)    jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium poza Rzeczypospolitej Polskiej

o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1)    jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2)    jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3)    deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

 • Utrata lub uszkodzenie dokumentu rejestracyjnego:

W przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego, wtórnik tego dokumentu wydaje na wniosek właściciela organ rejestrujący w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.

 • Przeniesienie własności:

W razie przeniesienia na inną osobę własności zarejestrowanej jednostki pływającej dotychczasowy właściciel zobowiązany jest przekazać nowemu właścicielowi dokument rejestracyjny.

Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest zobowiązany zawiadomić organ rejestrujący w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dni zaistnienia danego faktu o:

1)    zbyciu lub nabyciu jednostki;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w   rejestrze, w szczególności  stanu faktycznego wymagającego wykreślenia jednostki z rejestru.

 • Wykreślenie jednostki z rejestru:

Wykreślenie jednostki z rejestru następuje na wniosek właściciela, do którego dołącza się dokument rejestracyjny. Jednostkę pływającą wykreśla z urzędu w drodze decyzji, organ który wydał dokument rejestracyjny w nw. przypadkach:

1)   gdy uległa całkowitemu zniszczeniu lub trwale utraciła cechy jednostki pływającej;

2)  gdy przestała spełniać wymagania umożliwiające rejestrację;

3)   uzasadnionych względami bezpieczeństwa, obronności lub innego ważnego interesu publicznego.

Właściciel jednostki pływającej, która została wykreślona z rejestru z urzędu, jest obowiązany zwrócić dokument rejestracyjny do organu rejestrującego w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu z rejestru.