Zamknij mobilną wersję WCAG

XXXV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

26 lutego 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  25 lutego odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Spotkanie przebiegło z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ze względu na panujące obostrzenia epidemiczne. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2020 r.

  Następnie podjęli uchwały w sprawie:

  • uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leżajskim na lata 2021-2030”,
  • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 r.;
  • zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VII)” w ramach  Działania 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP RPO WP na lata 2014-2020;
  • zatwierdzenia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 r.;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

  Po przyjęciu uchwał starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka