Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6221 15
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5. wielkość i rodzaj emisji;

6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

7. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki do wniosku:

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa – 120,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • zgłoszenie sprawy zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zgłoszeniu podlegają instalacje określone w aktach wykonawczych. Prowadzący instalację podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Instalację objętą obowiązkiem zgłaszania w okresie gdy jest już ona eksploatowana prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym został ona objęta tym obowiązkiem. Prowadzący instalację podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji, zmianie danych, dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.