Zamknij mobilną wersję WCAG

Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt hodowlanych zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń o wykreślenie z rejestru lub zmianie danych w rejestrze

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt hodowlanych zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń o wykreślenie z rejestru lub zmianie danych w rejestrze

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/wykreślenia z rejestru /dokonania zmian powinien zawierać:.

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;

2) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;

3) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;

4) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

5) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;

6) date wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;

7) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;

8) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia.

Załączniki do wniosku o wpis do rejestru:

a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, lub

b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub

c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub

d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

Formularz wniosków do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6121.2.1
 • F.OŚ.6121.2.2
 • F.OŚ.6121.2.3

 

5. OPŁATY:

-Za dokonanie wpisu do rejestru – 26 zł od każdego gatunku zwierząt

– za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru – 17 zł

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w leżajsku. 

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • zaświadczenie o wpisie do rejestru

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis do rejestru do 1 miesiąca.

Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE0 Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu na granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:

a) ogrodów zoologicznych;

b) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;

c) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późń.zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Załączniki do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych:

– projekt robót geologicznych – 2 egz.

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6530.19

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Projekt zgodnie z art. 79 ust.2 Prawo geologiczne i górnicze powinien określać:
-cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia,

-rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych

-harmonogram robót geologicznych

-przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne

-przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom.

We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1420 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1923 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.162 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udzielenie koncesji określający:

1) oznaczenie przedsiębiorcy-wnioskodawcy, jego siedzibę i adres

2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów
i budynków;

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wypis z ewidencji gruntów
i budynków.

Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:

1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,

2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,

3) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek-zasoby eksploatacyjne ujęcia,

4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dot. map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

5) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia.

Do wniosku dołącza się dowody istnienia:

1) prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,

2) prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową,
lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

We wniosku o udzielenie koncesji określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust.1.

Załączniki:

– dokumenty powołane we wniosku

– kopie wniosków i załączników

– decyzja środowiskowa (jeżeli wymagają tego przepisy)

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6522.16

 

5. OPŁATY:

Koncesja – opłata skarbowa 616,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa- 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Starosta udziela koncesji na wydobywanie ze złoża kopalin gdy obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2,00 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 oraz gdy działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin następuje w drodze decyzji, której treść określa art. 30 i 32 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1420 z późń. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek przyjęcia dokumentacji

Załączniki do wniosku:

– dokumentacja geologiczna-3 egz.

– dokument elektroniczny – 3 szt.

5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dokumentacje geologiczna – inna o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt.4 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji. W/w dokumentację sporządza się w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.

Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późń.zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późń.zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a. Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie
z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 2. informację o tytule prawnym do instalacji;
 3. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
 4. ocenę stanu technicznego instalacji;
 5. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 6. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 7. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowy i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 8. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 9. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych,
  w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia – informacje powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej
  w kg/h i Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;

10a. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

 1. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 2. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 3. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

14.zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

 1. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który
  ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 2. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji – informacja powinna wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę
  i sposób wykonywania tych pomiarów;
 1. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane
  w okresie, na który ma wyć wydane pozwolenie;

17a. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji

17b. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

 1. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie
 2. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 3. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 4. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U.2020, poz. 1662 z późn. zmianami);
 5. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 6. aktualny stan jakości powietrza;
 7. określenie warunków meteorologicznych;
 8. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk referencyjnych metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników;
 9. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 POŚ.

Załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia:

 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania dokumentami obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,
 4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
 5. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

5. OPŁATY:

1) 2011 zł – od pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2:

2) 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

3) 506 zł – od pozostałych pozwoleń;

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

W przypadku zmiany pozwolenia wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 50% w/w stawki.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku – nr konta
70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Pozwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. – Pozwolenie na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późń zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i adres posiadacza lub prowadzącego hodowlę

2) adres przetrzymywania psa lub prowadzenia hodowli

3) liczbę posiadanych lub hodowanych psów

4) opis psa (rasa, płeć, pochodzenie)

5) opis warunków przetrzymywania psa lub prowadzenia hodowli

Załączniki do wniosku:

a) oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo

b) oświadczenie o znajomości stosownych przepisów dotyczących zakazu polowań z chartami

c) kserokopia zaświadczenia o szczepieniu psa – oryginał do wglądu

d) dla chartów rasowych kserokopia rodowodu lub metryki – oryginał do wglądu

Formularz wniosku do pobrania poniżej

 • F-OŚ.6152.5

 

5. OPŁATY:

Wydanie zezwolenia – 82 zł

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia..

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Zezwolenie wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych i ich mieszańców.

Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów wyłącznie z nieruchomości będących własnością gminy

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów wyłącznie z nieruchomości będących własnością gminy

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

  Wniosek zawiera:

  1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 ust.1 Kodeksu cywilnego;

  2) nazwę gatunku lub krzewu;

  3) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, a gdy nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

  4) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

  5) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  6) informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów przewidzianych do nasadzeń zastępczych lub planowanych do przesadzenia oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

  Załączniki:

  1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

  2) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4ustawy o ochronie przyrody;

  3) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

  4) projekt planu wykonanego w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu:

  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane

  5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

  6) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane

5. OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana, jeśli wnioskodawca jest właścicielem.

Starosta wydaje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wyłącznie z nieruchomości będących własnością gminy; poza nieruchomościami będącymi własnością gminy w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.

 

Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie – nowy profil edukacyjny w leżajskim ZSL

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku jako jedna z 16 szkół w Polsce został objęty pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”, którego celem jest utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Profil pojawił się już w ofercie edukacyjnej ZSL dla absolwentów szkół podstawowych. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły. Udział w projekcie współfinansowany jest przez Powiat Leżajski.

Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie wymagania. Aby zakwalifikować się do projektu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, a także zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Lista szkół zakwalifikowanych do programu oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie programu. O zasadach rekrutacji i formalnościach, jakie należy spełnić, aby dołączyć do klasy CYBER.MIL, uczniowie mogą dowiedzieć się się z komunikatów na stronie internetowej ZSL lub telefonicznie.

Alt=""

Źródło informacji: www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Starosta Leżajski zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2021 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa prowadzony będzie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

Informacje o zasadach prowadzenia nadzoru można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Leżajsku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa –
pok. 105, piętro I, tel. 17 2404 580, 17 2404 582.

Druki wniosku o ocechowanie drewna  i oświadczenia o własności lasu można uzyskać :

 • na stronie internetowej starostwa w zakładce „Jak załatwić sprawę” usługi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 – Punkt Obsługi  Interesanta
 • w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa w Leżajsku przy
  M.C. Skłodowskiej 8, p.I, pok. 105.

 

Wnioski  o ocechowanie drewna można składać:

 • poprzez adres e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8 – Punkt Obsługi Interesanta
 • w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa w Leżajsku przy
  M.C. Skłodowskiej 8, p.I, pok. 105

 

Zasady cechowania pozyskanego drewna:

 1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu – art. 14a ust. 1 ustawy o lasach.
 2. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna – art. 14a
  3 ustawy o lasach.
 3. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie
  z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta – art. 23 ust. 4 ustawy o lasach.

 

Uwaga:

 1. Na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działki.
 2. Zgoda wszystkich właścicieli winna zostać złożona na oświadczeniu, które należy dołączyć
  do wniosku o ocechowanie drewna.
 3. Drewno cechowane będzie tylko w miejscu jego pozyskania na działce (przy pniu).
 4. Pracownik cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewno na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.
 5. W celu usprawnienia załatwienia sprawy wskazane jest zamieszczanie we wniosku numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z właścicielem.


Starosta Leżajski nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania na gruncie działki lub jej granic oraz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z naruszenia praw własności lub innych należności majątkowych.

Zasady nadzoru nad gospodarka leśną:

Właściciele lasu zobowiązani są do prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji lasu.

Zadania i obowiązki właścicieli lasów oraz uprawnienia organów kontrolnych w zakresie gospodarki leśnej określone zostały w ustawie z dnia 28 września  1991 r. o lasach.

Do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zalicza się lasy będące własnością:

 • osób fizycznych (prywatnych),
 • mienia komunalnego,
 • spółek i wspólnot leśnych,
 • spółdzielni,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółek prawa handlowego


Obowiązki właścicieli lasów:

Art. 9.1.  W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani
do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:

1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się pożarów;

2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;

3) ochrony gleby i wód leśnych.

 1. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze decyzji, starosta.

 

Art.  13.1.  Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat
od usunięcia drzewostanu;

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych
w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;

5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

 • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

 

Art.  24. Jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3, w szczególności w zakresie:

1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),

2) przebudowy drzewostanu,

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

 1. a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,
 2. b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat,
 3. c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

– starosta nakazuje wykonanie tych obowiązków i zadań w drodze decyzji.

Wyrąb drzew niezgodnie z planem urządzenia lasu:

Zgodnie z art.  158 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

 • 1.  Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.
 • 2.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

2. PODSTAWA PRAWNA:

 

– art. 11a, 11d, 11f, 11g, 11i, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 162)

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)

– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki do wniosku:

– mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

– analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

– mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 3 egz.,

– określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

– określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,

– określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

– trzy egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,

– opinie:

– ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do obszarów górniczych,

– dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

– dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

– właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionej na podstawie odrębnych przepisów,

– właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

– innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,

– Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

– Do wniosku należy dołączyć w/w opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu, oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. OPŁATY SKARBOWE:

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 11a ust 3 ustawy, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)
 •  art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko wieloosobowe ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych:  formularz F – AB.6740.7

Załączniki do wniosku:

 • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
 • propozycje rozwiązań zamiennych,
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa,
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
 • –  ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
 • –  postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

5. OPŁATY SKARBOWE:

– od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) – 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

– jednostki budżetowe,

– jednostki samorządu terytorialnego.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

postanowienie

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia właściwego ministra do udzielania zgody na odstępstwo.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Formularz wniosku do pobrania: F-AB.6740.7

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)
 • art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj.Dz. U. z 2021r. poz. 1048)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko wieloosobowe ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu formularz F – AB.705

Załączniki do wniosku:

 • dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej budynku (lokalu) lub w razie jej braku inwentaryzacji uproszczonej budynku (lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego – z odpowiednimi zaznaczeniami lokali, z której wynika, że spełniają one wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
 •  szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych usytuowanych poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal,
 •  upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika.

5. OPŁATY SKARBOWE:

– od zaświadczenia o samodzielności lokalu – 17 zł.

– od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) – 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

– jednostki budżetowe,

– jednostki samorządu terytorialnego.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie zaświadczenia

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ ma 7 dni (od dnia doręczenia) na wydanie zaświadczenia

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Formularz wniosku do pobrania: F-AB.705

Wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna;

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F-OŚ.6163.23

5. OPŁATY: 

Brak

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 •  Uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Brak

Ruszają zapisy na semestr letni podkarpackiego Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego

W poniedziałek, 15 lutego, rusza rejestracja na nowy, letni semestr 2021 podkarpackiego Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego organizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Fundacja zaprasza do zapisów na semestr letni 2021 wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat.

W semestrze letnim wykłady oraz warsztaty prowadzone będą nadal w formie online. W minionym semestrze ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, zajęcia DUT zostały przeniesione do sieci. Wszyscy zarejestrowani studenci mogli korzystać z wykładów online i dodatkowych zajęć dostępnych także dla innych zainteresowanych: Naukowej Niedzieli Online oraz cyklu spotkań na żywo pn. Dolina Wiedzy Live. Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i fakt, że taka formuła zajęć sprawdziła się bardzo dobrze w minionym semestrze, fundacja postanowiła utrzymać te formę dla wykładów oraz warsztatów we wszystkich filiach: Rzeszowie, Mielcu, Dębicy oraz w Jaśle. Liczba miejsc na wykłady online będzie nieograniczona, natomiast w grupach warsztatowych w każdym z miast, będzie dostępne 135 miejsc i będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń.

Zapisy na warsztaty będą dostępne tylko dla dzieci, które wcześniej zapiszą się na wykłady online. Rodzice mogą zapisywać dzieci poprzez stronę DUT – wystarczy założyć konto na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut, a następnie zarejestrować dziecko do wybranej filii (lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT). Rejestracja będzie aktywna od 15 lutego od godz. 10.00 do 22 lutego 2020 do godz. 23.59.59. W podanym terminie prowadzone są zapisy na wykłady online.

Tylko osoby zapisane na wykłady mogą zapisywać się na warsztaty online w późniejszym terminie (zostanie podany do wiadomości rodzicom dzieci zapisanych na wykłady online). Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Osobom biorącym udział w warsztatach zapewnione zostaną materiały na zajęcia. Zasady rekrutacji i jej poszczególne etapy dostępne są w zakładce REJESTRACJA. Przed zapisaniem prosimy o zapoznanie się z PLANEM ZAJĘĆ.

Zajęcia DUT mają na celu pokazanie małym studentom, że nauka to nie tylko książki, ale także doskonała zabawa. Zajęcia prowadzą naukowcy, wykładowcy oraz popularyzatorzy nauki z całej Polski, którzy poprzez wykłady czy pokazy z interesującymi eksperymentami, inspirują dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki.

Wszelkie pytania fundacja prosi kierować na maila info@dolina-wiedzy.pl lub pod numerem tel. 17 888 60 03.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Działasz w organizacji wiejskiej? Weź udział w projekcie badawczym Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i opowiedz o swoich działaniach

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach – wywiadach telefonicznych oraz fokusach (wywiadach grupowych).

Zachęcamy do udziału w projekcie-badaniu organizacje z terenu powiatu leżajskiego i wypełnienie formularza na stronie Bazy Danych Organizacji Wiejskich.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie projektu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka