Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6531 23
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Załączniki do wniosku:

– dokumentacja geologiczna – 2 egz.

– dokument elektroniczny – 4 szt.

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

  • F.OŚ.6531.21

 

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji- 10,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa- 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • 1 miesiąc od złożenia wniosku
  • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zatwierdza w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej. Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.

Pliki do pobrania: