Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6233 14
11.04.2022r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów sporządzony zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów w przypadkach określonych w art. 42 ust.4a ustawy o odpadach.
 4. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust.3a pkt 1, pkt 2 ustawy o odpadach.
 5. Oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3, pkt 4 pkt 5 ustawy o odpadach.
 6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 7. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 42 ust.4b pkt 1 ustawy o odpadach.
 8. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.
 9. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 10. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F.OŚ.6233.14

 

5. OPŁATY:

616 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków zezwolenia, jeżeli:
– dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki za wydanie zezwolenia,
– treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki za wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu  lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Organem właściwym jest :

1) marszałek województwa:

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowych w okresie roku przekracza 3 000 Mg,

2) starosta – w pozostałych przypadkach,

3)  regionalny dyrektor ochrony środowiska – na terenach zamkniętych.

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane po:

 • przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz w postanowieniu.

W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów przepisy ustawy o odpadach stosuje się odpowiednio.

Do kontroli, o których mowa powyżej, nie stosuje się art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Pliki do pobrania: