Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6233/02 18
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów sporządzony zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

Do wniosku, dołącza się:

 1. zaświadczenie o niekaralności:
  a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów
  za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 3. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 4. oświadczenie, że w stosunku do:
  a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
  b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
  – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
  i przetwarzanie lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 • Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
  a) osobę, o której mowa w 4 ust. 2a tej ustawy z dnia
  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta,
  b) postanowienie, o którym mowa w pkt 6;
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
 4. tytuł prawny do nieruchomości;
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
 6. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

5. OPŁATY:

616 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków zezwolenia, jeżeli:
– dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki za wydanie zezwolenia,
– treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki za wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu  lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Organem właściwym jest :

1) marszałek województwa:

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowych w okresie roku przekracza 3 000 Mg,

2) starosta – w pozostałych przypadkach,

3)  regionalny dyrektor ochrony środowiska – na terenach zamkniętych.

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane po:

 • przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz w postanowieniu.

W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów przepisy ustawy o odpadach stosuje się odpowiednio.

Do kontroli, o których mowa powyżej, nie stosuje się art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Pliki do pobrania: