Zamknij mobilną wersję WCAG

Komunikat Starosty Leżajskiego dotyczący zasad obsługi interesantów w starostwie

Starosta Leżajski informuje, że w okresie pandemii Covid-19 w Starostwie Powiatowym w Leżajsku obowiązują następujące zasady obsługi interesantów:

1. Obowiązkowa rejestracja przez system kolejkowy do spraw z zakresu:

  • rejestracja pojazdów,
  • prawa jazdy,
  • odbiór dowodów rejestracyjnych.

 

Rejestracja do systemu kolejkowego przez stronę kolejka.starostwo.lezajsk.pl

Po przybyciu do Starostwa należy w biletomacie (poczekalnia) wpisać otrzymany kod, pobrać bilet i oczekiwać na wywołanie.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Interesant nie ma dostępu do internetu, rejestracja jest możliwa telefonicznie, nr 17 240 45 00.

2. Umawianie wizyty w Starostwie za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie dla spraw z zakresu:

  • wypisy z ewidencji gruntów, odbiór map, obsługa geodetów, gospodarka nieruchomościami, scalenia, klasyfikacja gruntów,
  • budownictwo,
  • ochrona środowiska.

 

Należy wejść na stronę starostwo.lezajsk.pl/rejestracja, następnie wybrać odpowiednią komórkę organizacyjną i dokonać rejestracji internetowej lub zadzwonić pod wskazany tam numer.

3. W pozostałych sprawach zachęca się ustalenie telefoniczne terminu wizyty w starostwie.

Interesanci są obowiązani na terenie starostwa zakrywać ust i nosa oraz zachowywać odpowiedni odstęp. Przy wejściach do budynku oraz na każdej kondygnacji są rozmieszczone urządzenia do dezynfekcji rąk.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Drużynowy Puchar Podkarpacia dla zawodników LKKK

6 listopada w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej odbył się Puchar Podkarpacia, w którym wzięło udział 192 zawodników i zawodniczek z 23 klubów zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym Związku Karate (POZK), w tym także członkowie Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate.

Zawodnicy LKKK pokazali się z bardzo dobrej strony zarówno w kata, jak i w kumite. Prezentowali swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Bardzo ładnie i widowiskowo walczyli nawet ci, którzy nie zdołali wywalczyć miejsc medalowych.

W sumie podopieczni shihana Dariusza Burdy stawali 17 razy na podium zdobywając 6 pierwszych, 5 drugich i 6 trzecich miejsc. Po przeliczeniu wszystkich miejsc medalowych można śmiało potwierdzić, że drużynowy Puchar Podkarpacia zdobyli zawodnicy LKKK.

Poszczególne pozycje zawodników:

– Hubert Bęben: 1 miejsce w kumite,
– Nikola Jaśkiewicz: 1 miejsce w kata i 2 w kumite,
– Jakub Woźny: 1 miejsce kumite
– Julia Wołoszyn: 1 miejsce kumite
– Oliwia Wojtas: 1 miejsce w kata i 1 w kumite,
– Stanisław Stachula: 2 miejsce w kata
– Filip Baran: 2 miejsce w kumite
– Krzysztof Moskot: 2 miejsce w kumite
– Gabriela Wanat: 2 miejsce w kumite
– Michał Kuryś: 3 miejsce w kata i 3 w kumite,
– Aleksandra Koszałka: 3 w kumite,
– Wojciech Rychel: 3 w kumite,
– Amelia Paszek-Skiba: 3 w kumite,
– Julia Winiarska: 3 w kumite.

Ponadto w PP uczestniczyli inni zawodnicy: Mikołaj Dudas, Maja Jastrzębska, Iga Perlak, Jakub Ruszak i Hubert Żuraw oraz sekundanci i opiekunowie shihan Dariusz Burda i sensei Bogdan Bogdanowicz.

Organizatorem zawodów był POZK wraz z rzeszowskim Klubem Sportów Walki SYSTEM kierowany przez sensei Janusza Wiśniewskiego. Sędzią głównym zawodów był sensei Andrzej Kruk, sędziami maty: shihan Tadeusz Krygowski, shihan Ryszard Kiper, shihan Henryk Orzechowski, sensei Roman Jemioło.

LKKK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Koncert patriotyczny „Radośni z wolności, dumni z polskości”

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Leżajsku, Starosta Leżajski, dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Komitet Organizacyjny zapraszają na koncert patriotyczny “Radośni z wolności, dumni z polskości” z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbędzie się 14 listopada 2021 r. o godz. 16.45 (po mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00 w leżajskiej farze).

W programie występ słowno-muzyczny w wykonaniu komitetu organizacyjnego, w którego skład wchodzą:
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej,
• Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku,
• Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
• Zespół pieśni i tańca „SAN”,
• Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Leżajsk.

Wstęp wolny.

Alt=""

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o otwartym spotkaniu konsultacyjnym

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego, które odbędzie się 22 listopada o godz. 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6.

Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu w ramach Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia projektu dokumentu. Odbędzie się otwarta dyskusja mająca na celu zebranie opinii mieszkańców na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej.

Uczestnicy spotkania są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki.

W przypadku znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 lub wprowadzenia dodatkowych obostrzeń możliwa jest zmiana terminu oraz formy spotkania na formę online.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku oraz formularz konsultacyjny znajdują się pod linkiem https://www.starostwo.lezajsk.pl/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-lezajskiego-obszaru-funkcjonalnego/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Przedsiębiorczość stawia na młodych!” – nowy projekt Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Podkarpackiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

1 września 2021 r. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek rozpoczęło realizację projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!” Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy ­projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji projektu: 1 września 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.
numer projektu: POWR.01.02.01-18-0002/20

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw przez 41 Uczestników projektu poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.04.2023 r.”.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
– wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia biznesplanów przez 46 Uczestników projektu do 30 kwietnia 2023 r.,
– uzyskanie wsparcia finansowego przez 41 Uczestników poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie finansowego wsparcia pomostowego do 30.04.2023 r.

KTO MOŻE WZIAĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE?

Kandydat/-tka na Uczestnika/-czkę projektu musi spełniać następujące warunki:

– jest osobą (również z niepełnosprawnościami) w wieku 18 – 29 roku życia oraz
– zamieszkuje (zgodnie z K.c.) lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego oraz
– posiada status osoby biernej zawodowo oraz
– jest osobą bez pracy oraz
– posiada status osoby niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz
– jest osobą która w okresie po 01.03.2020 r. utraciła zatrudnienie.

Następnie osoby, które spełniają łącznie wszystkie wyżej wskazane warunki otrzymają punkty preferencyjne za przynależność do:

– grupy osób z niepełnosprawnościami: 4 pkt,
– grupy kobiet: 4 pkt,
– grupy osób posiadających niskie wykształcenie (do ISCED 3 włącznie): 2 pkt.

KTO NIE MOŻE WZIAĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE?

– osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem (opis powyżej),
– osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
– osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
– osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
– osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);
– osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
– osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
– osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
– osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
– osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;
– osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych.
– osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa.
– W projekcie nie mogą również uczestniczyć osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
– Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:
• planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
• planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
• planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
– wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
– udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
– planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
– na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
1) Szkolenie grupowe przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godzin/grupa – wsparcie przyznawane dla 46 Uczestników/-czek projektu,
2) Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości – 23 050,00 zł/Uczestnik/-czka projektu – wsparcie przyznawane dla 41 Uczestników/-czek projektu,
3) Pomostowe wsparcie finansowe – 2 600,00/miesiąc netto przez okres 6 miesięcy – wsparcie przyznawane dla 41 Uczestników/-czek projektu.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 1 992 940,80 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 972 526,26 zł w tym:
– ze środków europejskich: 1 679 650,50 zł
– ze środków dotacji celowej: 292 875,76 zł
BIURA PROJEKTU:

LEŻAJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU
37-300 Leżajsk
ul. Targowa 9
tel. 17 242 79 08, 500 257 663
Osoby do kontaktu: Elżbieta Strug, Magdalena Bujak
adres e-mail: lsr@lsr.pl

PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Artur Małek
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24, pokój 67a
tel. 735 705 898
Osoby do kontaktu: Artur Małek
adres e-mail: kontakt@pcrp.pl

Alt=""

LSR
Fot. Pixabay

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Powiatowe obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku oraz Starosta Leżajski zapraszają 11 listopada na powiatowe obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości.

Program:

Godz. 12:00 – Uroczysta msza św. w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku w intencji Ojczyzny, z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych gości. Nabożeństwo rozpocznie się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego punktualnie o godz. 12:00, w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”.
Godz. 13:15 – Przemarsz pod pomnik poległych w walkach niepodległościowych, złożenie wieńców i kwiatów.
Godz. 13.45 – Uroczysta defilada ulicą Mickiewicza pod Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.
Godz. 14:00 – Wspólny posiłek (wojskowa grochówka) na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.
Godz. 14:30 – Sala widowiskowa w Miejskim Centrum Kultury – patriotyczny program artystyczny pn. „Miejcie nadzieję” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO oraz artystów Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay

 

V Podkarpackie Forum Obywatelskie – zaproszenie

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego zapraszają organizacje pozarządowe z woj. podkarpackiego na V Podkarpackie Forum Obywatelskie, które odbędzie się 4 grudnia 2021 r. o godz. 9.00, w formie hybrydowej.

Transmisja forum będzie dostępna za pośrednictwem serwisu YouTube. Wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu poprzez stronę internetową samorządu woj. podkarpackiego: www.podkarpackie.pl

W programie:

9:00-9:10 – Otwarcie forum i powitanie gości
9:10-9:30 – Wystąpienia zaproszonych gości
9:30-10:30 – „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego budują Zielony Ład – NGO w nowej perspektywie finansowej na Podkarpaciu” – debata w ramach konferencji „Przyszłość Europy”
10:30-11:00 – Dyskusja
11:00-11:15 – Przerwa
11:15-11:45 – Wręczenie nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”
11:45-12:05 – Wręczenie nagród Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności
12:05-12:20 – Przerwa
12:20-13:20 – Rozliczenie dotacji – szkolenie
13:20-13:40 – Podsumowanie i zakończenie forum.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zagłosuj na Dębno w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”

Już po raz kolejny Województwo Podkarpackie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi organizuje konkurs pod nazwą „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”.
W tym roku do zmagań konkursowych zostało zakwalifikowane sołectwo Dębno, które decyzją komisji konkursowej przeszło do drugiego etapu konkursu.
Od 2 do 30 listopada 2021r. można oddawać głosy na platformie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, która dostępna jest pod adresem: www.pieknawies.podkarpackie.pl

Ważne!
Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu zatwierdzenia oddanego głosu. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy kliknąć aby zatwierdzić głos.

Oddaj swój głos na Dębno, to tylko 60 sekund.

Gmina Leżajsk

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2022 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.